gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Ochrona i monitoring MCK w 2015 r.

Załącznik nr 1

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

 

 


KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ, MONITORING OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ORAZ KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ SYSTEMU MONITORINGU.

 

Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim www.mck.ostrowiec.pl w dniu ……….. 2014 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty.

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

...................................zł.

 

...................................%

 

.................................. zł.

 

.................................. zł.

 

cena brutto słownie: .............................................................................................................................. .zł.

 1. Termin realizacji zamówienia 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istniejącymi warunkami technicznymi oraz stanem faktycznym obiektów będących przedmiotem konkursu.
 2. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt III ogłoszenia.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

 

 

Umowa niniejsza zawarta zostaje w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu …………. 2014 r. pomiędzy stronami:

……………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

a

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, REGON:001162220, NIP: 661 – 14 – 09 – 833, reprezentowany przez Elżbietę Baran – Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym,

po przeprowadzeniu postępowania z dnia ……. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MCK nr 6/2014 z 28 kwietnia 2014  r. w sprawie udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000, 00 euro netto.

 

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r:

 1. monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie: Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. konserwację urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w obiekcie:

Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

 1. monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie: Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. konserwację urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w obiekcie:

Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

 1. bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy  Alei 3 Maja 6 oraz terenu wokół całego obiektu - parking kina, wejście główne do budynku, oraz okolice wyjść ewakuacyjnych z sali kinowej,
  1. bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu muszli koncertowej 
   w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się 
   w bezpośrednim otoczeniu, obszar objęty przedmiotem zamówienia określa załącznik graficzny  nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

 1. Monitorowanie sygnałów, o których mowa w § 1. ust.1 i ust. 3 polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego dwutorowo: I tor drogą radiową oraz II tor drogą telefoniczną lub GSM.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)  monitorowania uzgodnionych sygnałów, o których mowa w § 1. ust. 1. i ust. 3. przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę,

2)  rejestrowania uzgodnionych sygnałów odebranych z lokalnego systemu alarmowego,

3)  udostępnienia Zamawiającemu wyciągów z odpowiednich rejestrów, na jego pisemne żądanie,

4)   podjęcia interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez Centrum Monitorowania wg. kolejności otrzymywanych sygnałów z lokalnych systemów monitorowanych – zastrzega się priorytet dla sygnału napadu z uwagi na możliwość zagrożenia życia,

5)  użycia grupy szybkiej reakcji do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zamawiającego, przy czym czas dojazdu grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów) wynosi do 5 minut od momentu otrzymania alarmu, gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych,

6)   w razie uzasadnionej potrzeby powiadomienia Zamawiającego lub osobę upoważnioną, Policję, Straż Pożarną, albo inne specjalistyczne służby w zależności od potrzeb.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)    utrzymania lokalnych systemów alarmowych przez cały czas trwania umowy w stanie przydatnym do użytku,

2)    okresowego sprawdzania prawidłowości działania lokalnych systemów alarmowych przy uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,

3)     niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o ważnych wydarzeniach dotyczących systemu alarmowego  i innych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla usługi monitorowania, w tym o ewentualnych uszkodzeniach i niesprawnościach łączy i systemu o których powziął wiadomość, a jeśli takowe trwają lub ich przewidywany brak działania trwać będzie dłużej niż jedną dobę – poinformować o tym Wykonawcę na piśmie, a także o zmianach numerów telefonów, osób upoważnionych oraz o innych zmianach w karcie zgłoszenia,

4)    zapewnienia wolnej przestrzeni roboczej wokół każdej czujki, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wystroju wewnętrznego obiektu mogącego mieć wpływ na działanie systemu alarmowego,

5)             Zamawiający lub osoba upoważniona jest zobowiązana do stawienia się w chronionym obiekcie od chwili powiadomienia w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Jeżeli w czasie 30 minut nie uda się powiadomić Zamawiającego lub osoby upoważnionej o zaistniałym zdarzeniu (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), lub Zamawiający nie stawi się w obiekcie, wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wewnątrz chronionego obiektu. Ochrona fizyczna wykonywana podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy jest wliczona w koszt zamówienia,

6)             prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu, uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną. W takim przypadku do obiektu nie jest wysyłana załoga patrolowo – interwencyjna.

 

 1. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi monitorowania z powodu:

1) nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, ich złej jakości, itp. - jako, że nie stanowią one własności Wykonawcy,

2) innych okoliczności, za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego – zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności,

3) z powodu zaistniałych zakłóceń atmosferycznych dotyczących utrudnienia w otrzymywaniu sygnałów przesyłanych za pomocą fal radiowych,

4) z powodu następstwa sił wyższych.

 

5. Potwierdzeniem wykonania usługi monitorowania będzie przedstawienie comiesięcznych wydruków

ze stacji monitorowych, zawierające zdarzenia wygenerowane przez system alarmowy. Wykonawca

dostarczy wydruk Zamawiającemu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 3.

 1. Wykonawca przeprowadza czynności konserwacyjne i dozorowe polegające na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania istniejącego systemu alarmowego w budynku MCK przy                            ul. Siennieńskiej 54 oraz w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej oraz eksploatacji i zobowiązuje sie do:

1)  sprawdzania stanu centrali, czujników, manipulatorów, sygnalizatorów optyczno – akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,

2)  sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

3)  sprawdzenie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

4)  sprawdzanie łączności systemów alarmowych,

5)  sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu,

6)  dokonania wpisu w rejestrze konserwacji po wykonaniu ww. postanowień.

2. Wykonawca dokonuje okresowych konserwacji systemu alarmowego co 3 miesiące:

1)      materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza Wykonawca na swój koszt,

2)      części zamienne niezbędne do przeprowadzania napraw dostarcza Wykonawca na swój koszt,

3)      Zamawiający nie będzie obciążony kosztami dojazdu i robocizny serwisanta.

 1. Konserwacja nie obejmuje:

1) uszkodzeń urządzeń w czasie remontów lub działania siły wyższej,

2) uszkodzeń powstałych na skutek działania osób trzecich i nieupoważnionych, a także w wyniku niewłaściwej eksploatacji i w warunkach niezgodnych z wymogami producenta urządzeń.

 1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia awarii systemu alarmowego na piśmie, a także drogą mailową i faksem, przez 24 godziny na dobę.

 

 1. Wykonawca podejmuje się usunięcia awarii w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia pod warunkiem dysponowania w tym czasie przez Wykonawcę częściami zamiennymi niezbędnymi do usunięcia awarii. W przypadku nie usunięcia usterki w terminie do 24 godzin Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia fizycznego w postaci jednego pracownika przebywającego                  w obiekcie do momentu usunięcia awarii.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)      zapewnienia Wykonawcy dostępu do elementów systemu oraz głównej centrali w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy,

2)      pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu systemu alarmowego z eksploatacji w terminie 7 dni przed dniem wyłączenia,

3)      niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach oraz oprogramowaniu centrali za wyjątkiem funkcji użytkownika.

 

§ 4.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania bezpośredniej ochrony fizycznej:

1)        kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 6, o którym mowa w § 1.ust. 5. niniejszej umowy, która odbywać się będzie w następujący sposób: w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, tj. poprzez obecność jednego umundurowanego pracownika Wykonawcy w chronionym obiekcie, przy czym strażnicy obecni będą w dni robocze w godz. 21.00 – 07.00, w dni świąteczne i wolne od pracy – całodobowo.

2)        muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, o której mowa w § 1.ust. 6. wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu, w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, jak również w święta i dni wolne od pracy; obszar objęty  bezpośrednią ochroną fizyczną określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej umowy,

zwanych w dalszej części umowy „obiektami”.

 

 1. Wykonawca oświadcza, że strażnicy pełniący bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej, zatrudnieni są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Rozkład czasu pracy przy ochronie obiektów pomiędzy poszczególnych strażników należy do wyłącznej kompetencji Wykonawcy.

 

 1. W celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4. ust. 1. Wykonawca na terenie obiektów zorganizuje w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego posterunek obsługiwany przez jednego strażnika.

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia książki czynności ochrony obiektu, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu, 
zaistniałych zdarzeń,  przeprowadzonych kontroli itp., osobno dla kina Etiuda, osobno dla muszli     
koncertowej,

2) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
z największą starannością, rzetelnie i skutecznie,

3) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego 
obiektu w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu,

4) strażnicy są zobowiązani do współpracy z pracownikami MCK znajdującymi się na terenie obiektu                
i do pomocy w czynnościach związanych z właściwą organizacją i przebiegiem imprez oraz                            
w obsłudze seansów filmowych.

5) strażnicy są zobowiązani do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora MCK lub 
upoważnionego przez niego pracownika w zakresie zabezpieczania mienia i osób przebywających 
w obiekcie chronionym,

6) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu na terenie obiektu pożaru, awarii, 
włamania, kradzieży, aktu wandalizmu itp. sytuacji,

7) oznakowania w sposób widoczny obiektu informacją „obiekt chroniony”,

8) zapewnienia na własny koszt strażnikowi odpowiedniego umundurowania identyfikującego 
Wykonawcę (identyfikator) oraz bezprzewodowe środki łączności do kontaktu z Policją,  
Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zamawiającym i innymi jednostkami, 
latarki wraz z niezbędnym osprzętem oraz inne urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy,

9) zapoznania się i stosowania instrukcji p.poż obiektu i regulaminu wewnętrznego,

10) przekazania najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu wykazu osób, które będą 
wykonywać dozór wraz z określeniem ich kwalifikacji,

11) każdorazowego aktualizowania wykazu, co najmniej na 24 godziny przed zmianą wykazu osób 
wykonujących dozór,

12) sprawdzanie, czy na terenie obiektów nie przebywają osoby nieuprawnione,

13) niedopuszczenie do zakłócenia spokoju na terenie obiektów,

14) sprawdzanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń obiektów,

15) patrolowanie całego terenu obiektów nie rzadziej niż co 20 minut,

16) pozostawanie w stałym kontakcie z dyżurnym operatorem Wykonawcy,

17) utrzymanie należytego porządku i czystości w miejscu pracy,

18) wpisania zauważonych usterek do książki usterek i przekazania jej Zamawiającemu bez zbędnej 
zwłoki,

19) egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na terenie przyległym do  
obiektów,

20) w przypadku naruszenia mienia w obiekcie lub bezpieczeństwa pracujących w nim osób (pożar, 
włamanie, zagrożenie zdrowia lub życia, awaria instalacji elektrycznej, wodnej itp.) strażnik 
zobowiązany jest do:

a) bezpośredniej interwencji,

b) powiadomienia ustnie oraz pisemnie, dokonując odpowiedniego wpisu do książki czynności 
ochrony, Dyrektora MCK lub upoważnionego przez niego pracownika  o zaistniałym zdarzeniu,

c) w przypadku konieczności interwencji grupy szybkiego reagowania powiadomienia dyżurnego 
operatora Wykonawcy,

d) wstępnego zabezpieczenia śladów i dowodów kradzieży, włamania, dewastacji itp.,

e) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Policji,

f) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej,

g) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Straży Miejskiej (numer alarmowy 986).

 

6. Przekazywane przez Zamawiającego pod ochronę obiekty odpowiadają obowiązującym przepisom 
ppoż. i bhp. Obiekty posiadają oświetlenie  terenu przylegającego.

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich braków i usterek 
  w zabezpieczeniu strzeżonych obiektów i terenów, stwierdzonych w czasie przyjmowania obiektu pod ochronę, wskazanych w protokole przejęcia lub stwierdzonych w trakcie realizacji umowy.

 

8. Strony ustalają że:

1)  przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych pracowników do bezpośredniej ochrony fizycznej  odbędzie się w dniu ………………. 2014 roku w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej (dzień i godzina zostaną ustalone telefonicznie z upoważnionym pracownikiem MCK),

2) po zapoznaniu się wyznaczonych strażników z obiektem i potwierdzeniu ich predyspozycji do wykonywania powierzonych im obowiązków, każda stała zmiana osobowa  w ochronie obiektu powinna być uzgodniona wcześniej z upoważnionym pracownikiem MCK (nie dotyczy w przypadku urlopu/wolnego strażnika i tzw. przypadków losowych).

3)  osoby pełniące obowiązki strażnika powinna być w pełni sprawna ruchowo ze względu na stałą konieczność monitorowania porządku w obiektach i wokół nich,

4)  po przeprowadzeniu instruktażu obowiązek zaznajomienia ewentualnych nowych strażników, przy jednoczesnym spełnieniu warunków opisanych w § 4. ust. 8. pkt. 1 i 3, z rozkładem budynków oraz z zakresem obowiązków określonych w § 4.ust. 5. niniejszej umowy leży w gestii Wykonawcy,

 

9. W przypadku konieczności użycia grupy reagowania na skutek wezwania strażnika obecnego  w obiekcie chronionym, Wykonawca gwarantuje,  że dojazd grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów), o każdej porze (w dzień i w nocy) i gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych nie przekroczy 5 minut.

 

10. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia do pełnienia służby, dającego schronienie przed opadami 
atmosferycznymi, a w okresie jesienno – zimowym utrzymującego stałą temperaturę, posiadające 
oświetlenie oraz takie usytuowanie, ażeby umożliwić strażnikowi prowadzenie obserwacji 
wzrokowej, przynajmniej części dozorowanego obiektu,

2) wyposażenia udostępnionego pomieszczenia w krzesło i biurko (względnie stolik), apteczkę 
pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, gaśnicę p.poż., dostęp do wody          
i toalety, wykaz numerów alarmowych oraz kontaktowych z upoważnionymi przedstawicielami 
Zamawiającego,

3) zabezpieczenia mechanicznego obiektu poprzez montaż zamków we wszystkich pomieszczeniach obiektów, w których znajdują się wartościowe przedmioty,

4) poniesienia kosztów mediów zużytych przez strażników w trakcie wykonywania swych obowiązków.

5) każdorazowego zamykania pomieszczeń, w których znajdują się przedmioty wartościowe, przy czym klucze do wymienionych pomieszczeń w kinie „Etiuda” będzie przechowywać pracownik zatrudniony przez Zamawiającego.

 

 1. W obiektach, o których mowa w § 4. ust. 1. obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

 

 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, regulamin dozoru określający zakres obowiązków i sposób pełnienia dozoru przez strażników. Sposób i jakość wykonywania usług przez strażników Wykonawca kontroluje poprzez swoje służby nadzoru. Prawo kontroli pracy strażników mają także upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

 

§ 5.

1. Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……………… zł netto plus 23 % VAT (słownie:  ………………………………. złotych netto + 23 % VAT) miesięcznie.

2. Kwota wymieniona w ust. 1. niniejszego paragrafu obejmuje należność za wykonanie wszystkich prac wymienionych  w § 1., 2., 3., i 4. niniejszej umowy. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego, która będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obowiązuje przez cały okres trwania umowy, o którym mowa w § 1. i  § 9. ust.1.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu na okres trwania 
niniejszej umowy.

 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzający należyte wykonanie usługi.
 2. Koszty związane z połączeniami telefonicznymi centrali alarmowej ze stacją monitorującą ponosi Zamawiający.
  1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z systemu monitorowania alarmów.

 

§ 6.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy  
zachowaniu należytej staranności świadczonych usług, za szkody powstałe w obiekcie.

2. W przypadku powstania szkody w obiekcie, której wystąpieniu Wykonawca mógł zapobiec lub   
wykazaniu, że na jej powstanie miała wpływ służba pełniona niezgodnie z regulaminem dozoru, 
Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie lub na własny koszt naprawi zaistniałą szkodę. 
Wysokość ewentualnego odszkodowania odpowiadać będzie udokumentowanym przez   
Zamawiającego faktycznym wydatkom poniesionym na likwidację powstałej szkody. Odszkodowanie 
wypłacane będzie w terminie 14 dni od daty zakończenia prac przez Komisję, o której mowa w § 6. 
ust.3.

3. Przyczyny powstania szkód będzie ustalać Komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.                    
Niezgłoszenie się przedstawiciela Wykonawcy do prac Komisji na pisemne zawiadomienie 
Zamawiającego, skutkować będzie przyjęciem bez zastrzeżeń przez Wykonawcę ustaleń Komisji 
zawartych w protokole.

4. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby, którymi się 
posługuje przy realizacji umowy.

5.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) jeżeli sprawcy włamali się do obiektu z miejsca obiektywnie niewidocznego dla strażnika, np:  
podkop, niezabezpieczony właz dachowy itp.,

2) za szkody powstałe wskutek niedopełnienia przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków 
właściwego zabezpieczenia obiektu i przyjętych w umowie w tym zakresie ustaleń,

3) w przypadku naprawienia szkody lub pokrycia jej kosztów przez sprawców,

 

§ 7.

1. W przypadku powstania szkody w obiekcie objętym ochroną Wykonawca ma obowiązek udostępnienia 
Zamawiającemu dokumentów wewnętrznych związanych z realizacją umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kradzieży zobowiązany jest on:

1) niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę Policji oraz upoważnionego przedstawiciela     
Wykonawcy,

2) w zgłoszeniu pisemnym do Wykonawcy, w miarę możliwości ująć rodzaj, ilość, szacunkową  
wartość skradzionych przedmiotów oraz podać termin komisyjnego obliczania strat, tak aby mógł 
być na nim obecny przedstawiciel Wykonawcy,

3) umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy przeprowadzenie czynności wyjaśniających, 
niezbędnych do ustalenia okoliczności kradzieży oraz udzielić mu wszelkich związanych 
z tym wyjaśnień, przede wszystkim udostępnić dokumenty na podstawie których, możliwe będzie    
ustalenie rodzaju szkody, jej wysokości i związane z tym odszkodowanie.

3. W przypadku odzyskania przez Zamawiającego skradzionych przedmiotów lub wyrównania strat                      
w inny sposób (np. przez firmę ubezpieczeniową czy też sprawcę szkody) zobowiązany jest on 
powiadomić o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zwolniony jest 
z obowiązku wypłaty uznanego odszkodowania, a wcześniej wypłacone podlega zwrotowi.

 

§ 8.

Wykonawca odpowiada za szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, niepodjęcia interwencji z przyczyn od niego zależnych, w formie odszkodowania, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Na tę okoliczność Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowe, których potwierdzone przez siebie kserokopie przedkłada Zamawiającemu oraz, że zobowiązuje się do kontynuowania takiego ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 9.

 1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia  2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r. z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.
 2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego, mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów, naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
 3. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy Zamawiający winien zgłaszać do biura Wykonawcy na piśmie, w terminie 10 dni od daty zaistniałego zdarzenia.
 4. Umowa niniejsza nie stanowi umowy o ubezpieczenie i jej nie zastępuje.

5. Do wszystkich spraw nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie uregulowania przepisów 
Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

7. Strony nie mogą praw wynikających z niniejszej umowy przenosić na osoby trzecie.

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,                     
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca

Załącznik nr 2

 

do  umowy nr .......................................................z dnia...........................

Protokół

przekazania i przyjęcia pod ochronę obiektu muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu ................................

 1. W dniu.........2014r. z udziałem:

 

 • Wykonawcy zadania bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu muszli koncertowej wraz z jego wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu , firmy.......................................................

.....................................................................................................................................................

 • Zamawiającego, tj. Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

dokonano przyjęcia pod ochronę ww. obiektu zgodnie z umową nr.................................................................................................z dnia.........................................

 

 1. Uzgodniono, że obiekt będzie chroniony od dnia ................od godz...............................

Od ww. terminu Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania ochrony powierzonego mienia i terenu.

 

 1. Zamawiający przekazuje niniejszym protokołem obiekt muszli koncertowej i przyległy teren wraz ze znajdującym się w nim mieniem i kompletem kluczy do pomieszczeń wchodzących w skład obiektu (klucze od drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrznych).

 

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:

 

....................................................                                                  .................................................

 

....................................................                                                  .................................................

 

....................................................                                                  .................................................

 

...................................................                                                   .................................................

 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 
OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert

 

 

OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zaprasza do składania ofert na wykonanie :

 

Wstępnego Studium Wykonalności  dla Projektu „Ostrowiecki Browar Kultury”  na które składają się:

 1. 1. ocena koncepcji  Ostrowieckiego Browaru Kultury (po poprawkach wniesionych w roku 2011) w układzie zaproponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, uwzględnionego  w koncepcji,
 2. 2. opracowanie wytycznych projektowych i planu funkcjonalno-użytkowego  rozszerzonego o funkcje komercyjne oraz kosztorysu,
 3. 3. wstępna analiza i prognoza przychodów i kosztów inwestycji,
 4. 4. analiza alternatywnych rozwiązań.

 

Projekt  „Ostrowiecki Browar Kultury” polega na adaptacji i rozbudowie/dobudowie budynków pobrowarnych na potrzeby ostrowieckich instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej  i  Biura Wystaw Artystycznych.

 1. I. Zakres  opracowania  zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Wstępne Studium Wykonalności ma zidentyfikować przedmiot projektu w taki sposób, aby możliwa była ocena planowanych zadań. Ma pokazać rozwiązania wariantowe, a wybór najlepszego wynikać będzie z porównania analizy rozwiązań możliwych do zastosowania w konkretnych warunkach.

Studium  musi  udzielić odpowiedzi na pytanie, który z rozpatrywanych wariantów jest najefektywniejszy pod względem skuteczności osiągnięcia zamierzonego celu, trwałości i bezawaryjnego funkcjonowania, wykorzystania istniejących budynków, oszacowania  parametrów,  od których będą zależały późniejsze koszty eksploatacji obiektu.

II.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a w szczególności:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

 • Dwie usługi polegające na przygotowaniu dla podmiotu publicznego studium wykonalności lub wykonaniu  kompleksowych analiz oraz świadczeniu usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych      i technicznych)  w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,    w których wartość każdej inwestycji wynosiła minimum 40 mln PLN.
 • Dwie usługi na rzecz podmiotu publicznego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 tys.m2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ośrodka kultury, biblioteki, kina, teatru, galerii sztuki, szkoły, hali widowiskowo sportowej, hali sportowej lub ratusza.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

B.  Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

a)      Koordynator zespołu – 1 osoba, która:

 • Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,
 • Posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami  ,
 • Posiada doświadczenie w koordynacji prac zespołów w zakończonych co najmniej dwóch projektach o wartości inwestycji minimum 40 mln złotych brutto.

b)      Ekspert do spraw technicznych   – 1 osoba, która:

 • Posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 • Posiada doświadczenie w procesie inwestycyjnym, tj. osoba, która  pełniła funkcje projektanta w ciągu ostatnich pięciu lat dla co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2 tys. m2 każdy.
 • Posiada doświadczenie w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 tys.m2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ośrodka kultury, biblioteki, kina, teatru, galerii sztuki, szkoły, hali widowiskowo sportowej, hali sportowej lub ratusza.
 • Posiada doświadczenie w zakresie projektowania powierzchni wystawienniczych lub ekspozycji, tj. osoba ta pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję projektanta dla co najmniej jednej powierzchni/pomieszczenia ekspozycyjnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 tys. m2.

III.    Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 14.000 EURO.

Termin wykonania zamówienia -  7 maja  2014r.

IV.     Składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury  do dnia 5 marca 2014 r.  do godziny 1300 .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela   Zuzanna Turczyńska  tel. +48 723 311 711

V.      Otwarcie ofert  nastąpi  się w dniu  5 marca 2014r. o godz. 13 30 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54  (wejście od ulicy Polnej).

VI.    Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny i innych warunków wykonania zamówienia.

Dopuszczalna jest negocjacja także z wykorzystaniem telefonu w dniu otwarcia ofert.

VII.   Do ogłoszenia załączono:

 1. Załącznik  nr 1  -  Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik  nr 2  -  Opis Projektu.
 3. Załącznik  nr 3  -  Projekt umowy.
 4. Załącznik nr 4 - Ostrowiecki Browar Kultury. Uwarunkowania historyczne oraz wytyczne konserwatorskie dla terenu objętego inwestycją.
 5. Załącznik nr 5 - Inwentaryzacja poszczególnych budynków obiektu.
 6. Załącznik nr 6  - Koncepcja urbanistyczno -architektoniczna pod nazwą  „Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 7. Załącznik nr 7 – Wstępny Program Funkcjonalno – Użytkowy  Ostrowiecki Browar Kultury, przygotowany przez poszczególne instytucje kultury.
 8. Załącznik nr 8  -  Mapa, plan sytuacyjny.
 9. Załącznik nr 9  -  Kwestionariusz ofertowy.

 

pobierz całą dokumentację


 

 
<< pierwsza < poprzednia 11 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 11
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl