gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Prace adaptacyjno-modernizacyjne pracowni, studia i sali prób

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=12

 

 

 

 

 

 
Ochrona i monitoring obiektów MCK w 2016

Ostrowiec Świętokrzyski, 23 listopada 2015 r.


O G Ł O S Z E N I E


 1. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, zaprasza przedsiębiorców do składania
 2. ofert na bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu  tj:

1.  bezpośrednią ochronę fizyczną budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze od godz. 2100 do 700, w dni wolne od pracy – całą dobę każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony,

2.  całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

3.  monitoring i interwencje w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w obiekcie Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

4.  konserwację i naprawę systemów monitoringu w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w obiekcie Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.


 1. Odległość siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 10 km.


 1. Szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej ww. obiektów przed przystąpieniem do złożenia oferty.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia strażników pełniących bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej na podstawie umowy o pracę.


 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.


VII.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


VIII. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:


 1. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 2. polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na minimum 1 000 000, 00 zł,
 3. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.


 1. Tryb składania ofert.
  1. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać pocztą  
   lub e – mailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 3 grudnia  2015 r. do godziny 1000.
  2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
  3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
  4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • Dorota Kowalczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej muszli koncertowej oraz w kwestii monitoringu, interwencji, konserwacji i napraw  w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 i w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, tel. 781 804 090
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.
 1. Oferowana  cena  nie może przekroczyć kwoty 30 000, 00 euro netto.
 2. Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT. Zaoferowana cena może być negocjowana w dół.Elżbieta  Baran


Dyrektor MCK


Załączniki do pobrania

http://arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=11

 

  
Wynajem lokalu ("Perspektywy")

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 października 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, zaprasza przedsiębiorców do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wynajęcie lokalu o powierzchni 269, 32 m2 mieszczącego  się w budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 1. Szczegółowe warunki Konkursu zostały zawarte w Regulaminie oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej ww. lokalu przed przystąpieniem do złożenia oferty.

 

 1. Tryb składania ofert.
 2. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,
  ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą  do dnia 4 listopada 2015 r. do godziny 1000.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem konkursu w budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 

Elżbieta  Baran

 

Dyrektor MCK

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 października 2015 r.

 

REGULAMIN

przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na wynajęcie lokalu mieszczącego  się

w budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

§ 1.

1. Konkurs organizuje Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na
działalność kulturalną i gastronomiczną ograniczoną do tzw. bistro.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (mck.ostrowiec.pl),
na stronie BIP (arl.ostrowiec.pl/bip/mck/), w lokalnych mediach oraz w siedzibie ogłaszającego konkurs na tablicy ogłoszeń.

 

§ 2.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i gastronomiczną
ograniczoną do tzw. bistro.

 

§ 3.

1. Przedmiotem konkursu jest lokal o łącznej powierzchni użytkowej 269, 32 m 2.

2.  W pomieszczeniach znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej:

kanalizacja sanitarna, przyłącze wody, przyłącze elektryczne i przyłącze cieplne.

3. Podmiot wygrywający konkurs zobowiązany jest we własnym zakresie przystosować lokal do funkcjonowania m.in. uzyskanie pozytywnych
opinii Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

4. Pomieszczenia lokalu będące przedmiotem konkursu wymagają remontu i przystosowania do rodzaju planowanej  działalności, wszelkie koszty
z tym związane Najemca pokrywa z własnych środków.

5. Najemca przeprowadzający remont pomieszczeń na własny koszt, zostanie zwolniony z czynszu w trakcie jego trwania, przy czym czas
trwania remontu nie może przekroczyć  1 miesiąca.

 

 

 

§ 4.

1. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności kulturalnej, uzupełniającej ofertę MCK o tzw. koncerty klubowe,
przy czym Najemca zorganizuje co najmniej 1 koncert w miesiącu, uzgadniając termin i godzinę z kierownikiem kina Etiuda.
Najemca nie będzie zapraszał zespołów, których muzyka mogłaby zakłócać działalność Kina Etiuda.

2. Najemca nie będzie rozwijał działalności gastronomicznej poza tzw. bistro.

3. Najemca stworzy warunki do rozwoju tzw. „sceny otwartej” dla lokalnych muzyków.

4. Najemca na czas trwania koncertów zatrudni na swój koszt ochronę. Zwróci się również z informacją na temat organizowanej
przez siebie imprezy do Prezydenta Miasta podając jej termin, liczbę uczestników oraz osobę odpowiedzialną za jej przebieg.

5. Najemca zainstaluje na własny koszt nagłośnienie i oświetlenie sceniczne.

6. Najemca zainstaluje na własny koszt kurtynę akustyczną oraz zabezpieczy inne możliwe źródła przenikania dźwięku do sali kina.

7. Najemca ma prawo do organizacji imprez zamkniętych (np. Sylwester, Andrzejki itd.).

8. Najemca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia lokalu wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na koncerty i inne imprezy
organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w uzgodnionych wcześniej terminach

 

§ 5.

1. Stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10, 00 zł netto miesięcznie.
Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23% lub według stawki obowiązującej w danym roku.

2. Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty:

1) za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia na podstawie wskazań zainstalowanego licznika + Vat,

2)  za wodę - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 wg. aktualnego cennika MWiK + Vat,

3) za odprowadzanie ścieków - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków wg. aktualnego cennika MWiK + Vat,

4) za centralne ogrzewanie – na podstawie miesięcznej faktury za ogrzewanie dla kina Etiuda zostanie wyliczona cena ogrzewania 1 m3 budynku.
Cena w złotych       za 1 m3 zostanie pomnożona przez liczbę m3 jakie wynosi lokal będący przedmiotem konkursu.

Całkowita ogrzewana kubatura budynku Kina Etiuda wynosi 11 943, 00 m3.

Kubatura lokalu będącego przedmiotem konkursu wynosi  861, 08 m3.

5) wywóz śmieci – we własnym zakresie na podstawie odrębnej umowy , którą Wynajmujący przedstawi Najemcy przed rozpoczęciem
działalności w lokalu będącym przedmiotem konkursu.

 

§ 6.

 1. Procedura zostanie przeprowadzona w formie konkursu ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
 2. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,
  ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie lub przesłać
  pocztą  do dnia 4 listopada  2015 r. do godziny 1000.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem konkursu w budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 

§ 7.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta, nazwę firmy oraz siedzibę, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,

2) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni lokalu – zapisane liczbowo i słownie (brak możliwości stawki wariantowej),

3) koncepcję funkcjonowania lokalu,

4) podpis oferenta i datę sporządzenia oferty,

5) wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu. Oferent może wypełnić druk ręcznie lub komputerowo. Zmiana treści

wzoru formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.

6) Do oferty należy obowiązkowo załączyć następujące dokumenty (brak wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty):

 • przedstawienie koncepcji prowadzenia działalności lokalu oraz podanie niezbędnego czasu adaptacji pomieszczeń,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • zaświadczenie lub potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kserokopia właściwego
  Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie,
  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione
  nie wcześniej niż 6 tygodni przed terminem składania ofert,
 • zaświadczenie lub potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kserokopia właściwego oddziału
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
  lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej
  niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w lokalu będącym przedmiotem konkursu przed przystąpieniem do złożenia oferty.

 

 

§ 8.

1.Konkurs jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

2. Komisja powołana przez Dyrektora MCK dokonuje oceny ofert na podstawie:

1) oferowanej wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

miesięcznie,

2) wartości merytorycznej i atrakcyjności koncepcji funkcjonowania lokalu.

3. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół, podając w nim rozstrzygniecie konkursu wraz z uzasadnieniem.

 

§ 9.

1. Podmiot wygrywający konkurs zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w ciągu 14 dni, licząc od dnia przeprowadzenia konkursu.

2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.

 

 

§ 10.

Z umowy najmu lokalu wynikać będzie konieczność rozpoczęcia działalności lokalu nie później, niż 7 dni od zakończonego remontu,
o którym mowa w  § 3. pkt. 4. i 5.

 

§ 11.

Czynsz za wynajem lokalu będzie podlegał automatycznej waloryzacji raz w roku przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług
ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń.

 

§ 12.

Najemca bez zgody wynajmującego nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania,
ani go podnająć. Bez zgody wynajmującego najemca nie będzie mógł przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osoby trzecie.

 

§ 13.

Umowa najmu będzie mogła być wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia przez wynajmującego w przypadku rażącego
naruszenia warunków umowy.

 

 

 

Elżbieta Baran

 

Dyrektor MCK

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

.....................................................

..............................................

(nazwa, adres, nr telefonu Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku kina Etiuda przy Alei 3 maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 1. Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 
  www.mck.ostrowiec.pl w dniu ………..  października 2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń, proponuję stawkę czynszu
  netto (bez podatku VAT) za 1 m2 
  powierzchni lokalu będącego przedmiotem konkursu:
 • proponowana stawka czynszu netto ( bez podatku VAT ) - zapis liczbowy i słowny  za 1 m2 powierzchni lokalu
  będącego
  przedmiotem oferty – jednoznaczna bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów)

 

za 1 m2 powierzchni podstawowej        ………………………………zł/m2

 

słownie:        …………………………………………………………………..

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych 
  w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
  stanowiącej załącznik nr 2.
  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istniejącym stanem lokalu będącego przedmiotem konkursu podczas 
   wizji lokalnej.
  2. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione 
   w § 7. Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Umowa

najmu części nieruchomości na cele użytkowe zawarta ………………….. 2015 r.w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy 
Miejskim Centrum Kultury,ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyskim, reprezentowanym przez 
Elżbietę Baran – Dyrektora MCK zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez………………. zwaną w dalszej części umowy NAJEMCĄ,

o następującej treści:

§1.

Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą budynku położonego przy Alei 3 Maja 6, którego właścicielem jest Gmina 
Ostrowiec Świętokrzyski.

§2.

Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania część budynku, o którym mowa w §1., o powierzchni 269, 32 m2, zwaną 
w dalszej części „lokalem”, z przeznaczeniem na pomieszczenia klubu muzycznego, prowadzonego przez Najemcę.

§3.

 1. Pomieszczenia lokalu wymagają remontu i przystosowania do rodzaju planowanej  działalności. Wszelkie koszty z tym 
  związane Najemca pokrywa z własnych środków. Najemca przeprowadzający remont pomieszczeń na własny koszt, 
  zostanie zwolniony z czynszu w trakcie jego trwania, przy czym czas trwania remontu nie może przekroczyć 1 miesiąca.
 2. Najemca zobowiązany jest  do  rozpoczęcia działalności lokalu nie później, niż 7 dni od zakończonego remontu, o którym
  mowa w pkt. 1.
 3. Najemca zainstaluje na własny koszt nagłośnienie i oświetlenie sceniczne oraz kurtynę akustyczną, zabezpieczy również
  inne możliwe źródła przenikania dźwięku do sali kina.
 4. Najemca zobowiązuje się również do dokonywania na własny koszt bieżących remontów wynajmowanego lokalu, celem 
  utrzymywania go w należytym stanie technicznym, sanitarnym, porządkowym, w tym również do dokonywania 
  wewnętrznego wystroju lokalu stosownie do okoliczności bez zmiany ich substancji.
 5. Wszelkie ulepszenia i modernizacje podnoszące standard i stan techniczny lokalu mogą być dokonywane po uzyskaniu
  pisemnej zgody Wynajmującego i po zawarciu przez strony porozumienia.
 6. Najemca zobowiązany jest do usuwania wszelkich szkód powstałych z jego winy.
 7. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego i wyposażenia 
  lokalu.Najemca powinien niezwłocznie udostępnić lokal Wynajmującemu.

 

§4.

1. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności kulturalnej, uzupełniającej ofertę MCK o tzw. koncerty klubowe,
przy czym Najemca zorganizuje co najmniej 1 koncert w miesiącu, uzgadniając termin i godzinę z kierownikiem kina Etiuda. 
Najemca nie będzie zapraszał zespołów, których muzyka mogłaby zakłócać działalność Kina Etiuda

2. Najemca nie będzie rozwijał działalności gastronomicznej poza tzw. bistro.

3. Najemca stworzy warunki do rozwoju tzw. „sceny otwartej” dla lokalnych muzyków.

4. Najemca na czas trwania koncertów zatrudni na swój koszt ochronę. Zwróci się również z informacją na temat 
organizowanej przez siebie imprezy do Prezydenta Miasta podając jej termin, liczbę uczestników oraz osobę odpowiedzialną
za jej przebieg.

5. Najemca ma prawo do organizacji imprez zamkniętych (np. Sylwester, Andrzejki itd.).

6. Najemca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia lokalu na koncerty i inne imprezy organizowane przez 
Miejskie Centrum Kultury w uzgodnionych wcześniej terminach.

7. Najemca ma prawo do korzystania z klatki schodowej, szatni w holu oraz łazienek na poziomie parteru.

8. Najemca zobowiązuje się do sprzątania klatki schodowej, szatni w holu oraz łazienek do godziny 10.00 dnia następnego
po każdym organizowanym przez siebie koncercie lub imprezie okolicznościowej. Każdorazowo przejęcie łazienek nastąpi
protokołem zdawczo – odbiorczym  w obecności Najemcyi Wynajmującego. Za uszkodzenia klatki schodowej, holu kina, 
szatni oraz łazienek, spowodowane przez uczestników imprezy organizowanej przez Najemcę, odpowiada Najemca 
i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w ciągu 3 dni od powstałej szkody.

9. Przekazanie lokalu, o którym mowa w §2. nastąpi w formie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego, 
w którym strony określą szczegółowo stan techniczny przekazywanych pomieszczeń.

§ 5.

 1. Najemca nie może oddawać przedmiotu umowy w podnajem osobom trzecim, ani w używanie  bez uzyskania pisemnej 
  zgody Wynajmującego.
 2. Najemca zawiadamiać będzie Wynajmującego o każdej zmianie formy organizacyjno – prawnej prowadzonej działalności
  w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

§ 6.

 1. Z tytułu najmu przedmiotu umowy Wynajmującemu przysługuje czynsz w wysokości …….. zł za 1 m2 (słownie: ……………..) 
  plus podatek VAT.
 2. Czynsz ustalono za 269, 32 m2 w kwocie ……….zł (słownie: ……………..) plus podatek VAT płatny z góry do 10-ego dnia 
  każdego miesiąca przelewem na konto Wynajmującego …………………nr rachunku……………………..
 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności czynszu naliczane będą przez Wynajmującego odsetki ustawowe zgodnie 
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji od stycznia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu
  cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń, bez konieczności z
  miany umowy w tej części (bez aneksu).

 

§ 7.

 1. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w następujący sposób:

a)     za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia na podstawie wskazań zainstalowanego licznika + Vat,

b)     za wodę - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 wg. aktualnego cennika MWiK + Vat,

c)      za odprowadzanie ścieków - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków wg. aktualnego
cennika MWiK + Vat,

d)     za centralne ogrzewanie – na podstawie miesięcznej faktury za ogrzewanie dla kina Etiuda zostanie wyliczona cena 
ogrzewania 1 m3 budynku, przy czym całkowita ogrzewana kubatura budynku Kina Etiuda wynosi 11 943, 00 m3, cena 
w złotych za 1 m3 zostanie pomnożona przez 861, 08 m3 jakie wynosi lokal będący przedmiotem umowy.

e)      wywóz śmieci – we własnym zakresie na podstawie odrębnej umowy, którą Wynajmujący przedstawi Najemcy przed 
rozpoczęciem działalności w lokalu będącym przedmiotem umowy.

 1. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą odrębnymi rachunkami i nie obejmują one stawek czynszu.

§ 8.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Umowa może być rozwiązana niezależnie od § 8:

 1. W każdym czasie na mocy zgodnego  oświadczenia stron.
 2. Ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, 
  bądź też w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa okresy płatności.

 

§ 10.

 1. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać przedmiot umowy 
  w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego.

 2. W przypadku nie uwzględnienia żądania Najemcy o przywrócenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego niezbędne 
  koszty prac poniesie Najemca z tytułu tzw. wykonania zastępczego.

§ 11.

Korzystanie z przedmiotu umowy po terminie rozwiązania umowy stanowić będzie używanie lokalu bez tytułu prawnego
za które Wynajmującemu przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 300% czynszu miesięcznego oraz 
należności za korzystanie ze świadczeń dodatkowych, o których mowa w § 7.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.

§ 15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                     Najemca

…………………………………                                        …………………………………..

 
Ochrona i monitoring MCK w 2015 r.

Załącznik nr 1

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

 

 


KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ, MONITORING OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ORAZ KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ SYSTEMU MONITORINGU.

 

Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim www.mck.ostrowiec.pl w dniu ……….. 2014 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty.

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

...................................zł.

 

...................................%

 

.................................. zł.

 

.................................. zł.

 

cena brutto słownie: .............................................................................................................................. .zł.

 1. Termin realizacji zamówienia 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istniejącymi warunkami technicznymi oraz stanem faktycznym obiektów będących przedmiotem konkursu.
 2. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt III ogłoszenia.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

 

 

Umowa niniejsza zawarta zostaje w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu …………. 2014 r. pomiędzy stronami:

……………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

a

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, REGON:001162220, NIP: 661 – 14 – 09 – 833, reprezentowany przez Elżbietę Baran – Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym,

po przeprowadzeniu postępowania z dnia ……. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MCK nr 6/2014 z 28 kwietnia 2014  r. w sprawie udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000, 00 euro netto.

 

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r:

 1. monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie: Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. konserwację urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w obiekcie:

Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

 1. monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie: Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. konserwację urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w obiekcie:

Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

 1. bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy  Alei 3 Maja 6 oraz terenu wokół całego obiektu - parking kina, wejście główne do budynku, oraz okolice wyjść ewakuacyjnych z sali kinowej,
  1. bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu muszli koncertowej 
   w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się 
   w bezpośrednim otoczeniu, obszar objęty przedmiotem zamówienia określa załącznik graficzny  nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

 1. Monitorowanie sygnałów, o których mowa w § 1. ust.1 i ust. 3 polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego dwutorowo: I tor drogą radiową oraz II tor drogą telefoniczną lub GSM.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)  monitorowania uzgodnionych sygnałów, o których mowa w § 1. ust. 1. i ust. 3. przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę,

2)  rejestrowania uzgodnionych sygnałów odebranych z lokalnego systemu alarmowego,

3)  udostępnienia Zamawiającemu wyciągów z odpowiednich rejestrów, na jego pisemne żądanie,

4)   podjęcia interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez Centrum Monitorowania wg. kolejności otrzymywanych sygnałów z lokalnych systemów monitorowanych – zastrzega się priorytet dla sygnału napadu z uwagi na możliwość zagrożenia życia,

5)  użycia grupy szybkiej reakcji do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zamawiającego, przy czym czas dojazdu grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów) wynosi do 5 minut od momentu otrzymania alarmu, gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych,

6)   w razie uzasadnionej potrzeby powiadomienia Zamawiającego lub osobę upoważnioną, Policję, Straż Pożarną, albo inne specjalistyczne służby w zależności od potrzeb.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)    utrzymania lokalnych systemów alarmowych przez cały czas trwania umowy w stanie przydatnym do użytku,

2)    okresowego sprawdzania prawidłowości działania lokalnych systemów alarmowych przy uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,

3)     niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o ważnych wydarzeniach dotyczących systemu alarmowego  i innych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla usługi monitorowania, w tym o ewentualnych uszkodzeniach i niesprawnościach łączy i systemu o których powziął wiadomość, a jeśli takowe trwają lub ich przewidywany brak działania trwać będzie dłużej niż jedną dobę – poinformować o tym Wykonawcę na piśmie, a także o zmianach numerów telefonów, osób upoważnionych oraz o innych zmianach w karcie zgłoszenia,

4)    zapewnienia wolnej przestrzeni roboczej wokół każdej czujki, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wystroju wewnętrznego obiektu mogącego mieć wpływ na działanie systemu alarmowego,

5)             Zamawiający lub osoba upoważniona jest zobowiązana do stawienia się w chronionym obiekcie od chwili powiadomienia w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Jeżeli w czasie 30 minut nie uda się powiadomić Zamawiającego lub osoby upoważnionej o zaistniałym zdarzeniu (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), lub Zamawiający nie stawi się w obiekcie, wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wewnątrz chronionego obiektu. Ochrona fizyczna wykonywana podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy jest wliczona w koszt zamówienia,

6)             prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu, uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną. W takim przypadku do obiektu nie jest wysyłana załoga patrolowo – interwencyjna.

 

 1. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi monitorowania z powodu:

1) nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, ich złej jakości, itp. - jako, że nie stanowią one własności Wykonawcy,

2) innych okoliczności, za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego – zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności,

3) z powodu zaistniałych zakłóceń atmosferycznych dotyczących utrudnienia w otrzymywaniu sygnałów przesyłanych za pomocą fal radiowych,

4) z powodu następstwa sił wyższych.

 

5. Potwierdzeniem wykonania usługi monitorowania będzie przedstawienie comiesięcznych wydruków

ze stacji monitorowych, zawierające zdarzenia wygenerowane przez system alarmowy. Wykonawca

dostarczy wydruk Zamawiającemu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 3.

 1. Wykonawca przeprowadza czynności konserwacyjne i dozorowe polegające na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania istniejącego systemu alarmowego w budynku MCK przy                            ul. Siennieńskiej 54 oraz w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej oraz eksploatacji i zobowiązuje sie do:

1)  sprawdzania stanu centrali, czujników, manipulatorów, sygnalizatorów optyczno – akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,

2)  sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

3)  sprawdzenie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

4)  sprawdzanie łączności systemów alarmowych,

5)  sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu,

6)  dokonania wpisu w rejestrze konserwacji po wykonaniu ww. postanowień.

2. Wykonawca dokonuje okresowych konserwacji systemu alarmowego co 3 miesiące:

1)      materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza Wykonawca na swój koszt,

2)      części zamienne niezbędne do przeprowadzania napraw dostarcza Wykonawca na swój koszt,

3)      Zamawiający nie będzie obciążony kosztami dojazdu i robocizny serwisanta.

 1. Konserwacja nie obejmuje:

1) uszkodzeń urządzeń w czasie remontów lub działania siły wyższej,

2) uszkodzeń powstałych na skutek działania osób trzecich i nieupoważnionych, a także w wyniku niewłaściwej eksploatacji i w warunkach niezgodnych z wymogami producenta urządzeń.

 1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia awarii systemu alarmowego na piśmie, a także drogą mailową i faksem, przez 24 godziny na dobę.

 

 1. Wykonawca podejmuje się usunięcia awarii w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia pod warunkiem dysponowania w tym czasie przez Wykonawcę częściami zamiennymi niezbędnymi do usunięcia awarii. W przypadku nie usunięcia usterki w terminie do 24 godzin Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia fizycznego w postaci jednego pracownika przebywającego                  w obiekcie do momentu usunięcia awarii.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)      zapewnienia Wykonawcy dostępu do elementów systemu oraz głównej centrali w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy,

2)      pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu systemu alarmowego z eksploatacji w terminie 7 dni przed dniem wyłączenia,

3)      niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach oraz oprogramowaniu centrali za wyjątkiem funkcji użytkownika.

 

§ 4.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania bezpośredniej ochrony fizycznej:

1)        kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 6, o którym mowa w § 1.ust. 5. niniejszej umowy, która odbywać się będzie w następujący sposób: w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, tj. poprzez obecność jednego umundurowanego pracownika Wykonawcy w chronionym obiekcie, przy czym strażnicy obecni będą w dni robocze w godz. 21.00 – 07.00, w dni świąteczne i wolne od pracy – całodobowo.

2)        muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, o której mowa w § 1.ust. 6. wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu, w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, jak również w święta i dni wolne od pracy; obszar objęty  bezpośrednią ochroną fizyczną określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej umowy,

zwanych w dalszej części umowy „obiektami”.

 

 1. Wykonawca oświadcza, że strażnicy pełniący bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej, zatrudnieni są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Rozkład czasu pracy przy ochronie obiektów pomiędzy poszczególnych strażników należy do wyłącznej kompetencji Wykonawcy.

 

 1. W celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4. ust. 1. Wykonawca na terenie obiektów zorganizuje w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego posterunek obsługiwany przez jednego strażnika.

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia książki czynności ochrony obiektu, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu, 
zaistniałych zdarzeń,  przeprowadzonych kontroli itp., osobno dla kina Etiuda, osobno dla muszli     
koncertowej,

2) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
z największą starannością, rzetelnie i skutecznie,

3) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego 
obiektu w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu,

4) strażnicy są zobowiązani do współpracy z pracownikami MCK znajdującymi się na terenie obiektu                
i do pomocy w czynnościach związanych z właściwą organizacją i przebiegiem imprez oraz                            
w obsłudze seansów filmowych.

5) strażnicy są zobowiązani do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora MCK lub 
upoważnionego przez niego pracownika w zakresie zabezpieczania mienia i osób przebywających 
w obiekcie chronionym,

6) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu na terenie obiektu pożaru, awarii, 
włamania, kradzieży, aktu wandalizmu itp. sytuacji,

7) oznakowania w sposób widoczny obiektu informacją „obiekt chroniony”,

8) zapewnienia na własny koszt strażnikowi odpowiedniego umundurowania identyfikującego 
Wykonawcę (identyfikator) oraz bezprzewodowe środki łączności do kontaktu z Policją,  
Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zamawiającym i innymi jednostkami, 
latarki wraz z niezbędnym osprzętem oraz inne urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy,

9) zapoznania się i stosowania instrukcji p.poż obiektu i regulaminu wewnętrznego,

10) przekazania najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu wykazu osób, które będą 
wykonywać dozór wraz z określeniem ich kwalifikacji,

11) każdorazowego aktualizowania wykazu, co najmniej na 24 godziny przed zmianą wykazu osób 
wykonujących dozór,

12) sprawdzanie, czy na terenie obiektów nie przebywają osoby nieuprawnione,

13) niedopuszczenie do zakłócenia spokoju na terenie obiektów,

14) sprawdzanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń obiektów,

15) patrolowanie całego terenu obiektów nie rzadziej niż co 20 minut,

16) pozostawanie w stałym kontakcie z dyżurnym operatorem Wykonawcy,

17) utrzymanie należytego porządku i czystości w miejscu pracy,

18) wpisania zauważonych usterek do książki usterek i przekazania jej Zamawiającemu bez zbędnej 
zwłoki,

19) egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na terenie przyległym do  
obiektów,

20) w przypadku naruszenia mienia w obiekcie lub bezpieczeństwa pracujących w nim osób (pożar, 
włamanie, zagrożenie zdrowia lub życia, awaria instalacji elektrycznej, wodnej itp.) strażnik 
zobowiązany jest do:

a) bezpośredniej interwencji,

b) powiadomienia ustnie oraz pisemnie, dokonując odpowiedniego wpisu do książki czynności 
ochrony, Dyrektora MCK lub upoważnionego przez niego pracownika  o zaistniałym zdarzeniu,

c) w przypadku konieczności interwencji grupy szybkiego reagowania powiadomienia dyżurnego 
operatora Wykonawcy,

d) wstępnego zabezpieczenia śladów i dowodów kradzieży, włamania, dewastacji itp.,

e) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Policji,

f) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej,

g) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Straży Miejskiej (numer alarmowy 986).

 

6. Przekazywane przez Zamawiającego pod ochronę obiekty odpowiadają obowiązującym przepisom 
ppoż. i bhp. Obiekty posiadają oświetlenie  terenu przylegającego.

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich braków i usterek 
  w zabezpieczeniu strzeżonych obiektów i terenów, stwierdzonych w czasie przyjmowania obiektu pod ochronę, wskazanych w protokole przejęcia lub stwierdzonych w trakcie realizacji umowy.

 

8. Strony ustalają że:

1)  przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych pracowników do bezpośredniej ochrony fizycznej  odbędzie się w dniu ………………. 2014 roku w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej (dzień i godzina zostaną ustalone telefonicznie z upoważnionym pracownikiem MCK),

2) po zapoznaniu się wyznaczonych strażników z obiektem i potwierdzeniu ich predyspozycji do wykonywania powierzonych im obowiązków, każda stała zmiana osobowa  w ochronie obiektu powinna być uzgodniona wcześniej z upoważnionym pracownikiem MCK (nie dotyczy w przypadku urlopu/wolnego strażnika i tzw. przypadków losowych).

3)  osoby pełniące obowiązki strażnika powinna być w pełni sprawna ruchowo ze względu na stałą konieczność monitorowania porządku w obiektach i wokół nich,

4)  po przeprowadzeniu instruktażu obowiązek zaznajomienia ewentualnych nowych strażników, przy jednoczesnym spełnieniu warunków opisanych w § 4. ust. 8. pkt. 1 i 3, z rozkładem budynków oraz z zakresem obowiązków określonych w § 4.ust. 5. niniejszej umowy leży w gestii Wykonawcy,

 

9. W przypadku konieczności użycia grupy reagowania na skutek wezwania strażnika obecnego  w obiekcie chronionym, Wykonawca gwarantuje,  że dojazd grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów), o każdej porze (w dzień i w nocy) i gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych nie przekroczy 5 minut.

 

10. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia do pełnienia służby, dającego schronienie przed opadami 
atmosferycznymi, a w okresie jesienno – zimowym utrzymującego stałą temperaturę, posiadające 
oświetlenie oraz takie usytuowanie, ażeby umożliwić strażnikowi prowadzenie obserwacji 
wzrokowej, przynajmniej części dozorowanego obiektu,

2) wyposażenia udostępnionego pomieszczenia w krzesło i biurko (względnie stolik), apteczkę 
pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, gaśnicę p.poż., dostęp do wody          
i toalety, wykaz numerów alarmowych oraz kontaktowych z upoważnionymi przedstawicielami 
Zamawiającego,

3) zabezpieczenia mechanicznego obiektu poprzez montaż zamków we wszystkich pomieszczeniach obiektów, w których znajdują się wartościowe przedmioty,

4) poniesienia kosztów mediów zużytych przez strażników w trakcie wykonywania swych obowiązków.

5) każdorazowego zamykania pomieszczeń, w których znajdują się przedmioty wartościowe, przy czym klucze do wymienionych pomieszczeń w kinie „Etiuda” będzie przechowywać pracownik zatrudniony przez Zamawiającego.

 

 1. W obiektach, o których mowa w § 4. ust. 1. obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

 

 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, regulamin dozoru określający zakres obowiązków i sposób pełnienia dozoru przez strażników. Sposób i jakość wykonywania usług przez strażników Wykonawca kontroluje poprzez swoje służby nadzoru. Prawo kontroli pracy strażników mają także upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

 

§ 5.

1. Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……………… zł netto plus 23 % VAT (słownie:  ………………………………. złotych netto + 23 % VAT) miesięcznie.

2. Kwota wymieniona w ust. 1. niniejszego paragrafu obejmuje należność za wykonanie wszystkich prac wymienionych  w § 1., 2., 3., i 4. niniejszej umowy. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego, która będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obowiązuje przez cały okres trwania umowy, o którym mowa w § 1. i  § 9. ust.1.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu na okres trwania 
niniejszej umowy.

 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzający należyte wykonanie usługi.
 2. Koszty związane z połączeniami telefonicznymi centrali alarmowej ze stacją monitorującą ponosi Zamawiający.
  1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z systemu monitorowania alarmów.

 

§ 6.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy  
zachowaniu należytej staranności świadczonych usług, za szkody powstałe w obiekcie.

2. W przypadku powstania szkody w obiekcie, której wystąpieniu Wykonawca mógł zapobiec lub   
wykazaniu, że na jej powstanie miała wpływ służba pełniona niezgodnie z regulaminem dozoru, 
Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie lub na własny koszt naprawi zaistniałą szkodę. 
Wysokość ewentualnego odszkodowania odpowiadać będzie udokumentowanym przez   
Zamawiającego faktycznym wydatkom poniesionym na likwidację powstałej szkody. Odszkodowanie 
wypłacane będzie w terminie 14 dni od daty zakończenia prac przez Komisję, o której mowa w § 6. 
ust.3.

3. Przyczyny powstania szkód będzie ustalać Komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.                    
Niezgłoszenie się przedstawiciela Wykonawcy do prac Komisji na pisemne zawiadomienie 
Zamawiającego, skutkować będzie przyjęciem bez zastrzeżeń przez Wykonawcę ustaleń Komisji 
zawartych w protokole.

4. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby, którymi się 
posługuje przy realizacji umowy.

5.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) jeżeli sprawcy włamali się do obiektu z miejsca obiektywnie niewidocznego dla strażnika, np:  
podkop, niezabezpieczony właz dachowy itp.,

2) za szkody powstałe wskutek niedopełnienia przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków 
właściwego zabezpieczenia obiektu i przyjętych w umowie w tym zakresie ustaleń,

3) w przypadku naprawienia szkody lub pokrycia jej kosztów przez sprawców,

 

§ 7.

1. W przypadku powstania szkody w obiekcie objętym ochroną Wykonawca ma obowiązek udostępnienia 
Zamawiającemu dokumentów wewnętrznych związanych z realizacją umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kradzieży zobowiązany jest on:

1) niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę Policji oraz upoważnionego przedstawiciela     
Wykonawcy,

2) w zgłoszeniu pisemnym do Wykonawcy, w miarę możliwości ująć rodzaj, ilość, szacunkową  
wartość skradzionych przedmiotów oraz podać termin komisyjnego obliczania strat, tak aby mógł 
być na nim obecny przedstawiciel Wykonawcy,

3) umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy przeprowadzenie czynności wyjaśniających, 
niezbędnych do ustalenia okoliczności kradzieży oraz udzielić mu wszelkich związanych 
z tym wyjaśnień, przede wszystkim udostępnić dokumenty na podstawie których, możliwe będzie    
ustalenie rodzaju szkody, jej wysokości i związane z tym odszkodowanie.

3. W przypadku odzyskania przez Zamawiającego skradzionych przedmiotów lub wyrównania strat                      
w inny sposób (np. przez firmę ubezpieczeniową czy też sprawcę szkody) zobowiązany jest on 
powiadomić o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zwolniony jest 
z obowiązku wypłaty uznanego odszkodowania, a wcześniej wypłacone podlega zwrotowi.

 

§ 8.

Wykonawca odpowiada za szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, niepodjęcia interwencji z przyczyn od niego zależnych, w formie odszkodowania, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Na tę okoliczność Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowe, których potwierdzone przez siebie kserokopie przedkłada Zamawiającemu oraz, że zobowiązuje się do kontynuowania takiego ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 9.

 1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia  2015 r. do dnia  31 grudnia 2015 r. z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.
 2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego, mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów, naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
 3. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy Zamawiający winien zgłaszać do biura Wykonawcy na piśmie, w terminie 10 dni od daty zaistniałego zdarzenia.
 4. Umowa niniejsza nie stanowi umowy o ubezpieczenie i jej nie zastępuje.

5. Do wszystkich spraw nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie uregulowania przepisów 
Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

7. Strony nie mogą praw wynikających z niniejszej umowy przenosić na osoby trzecie.

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,                     
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca

Załącznik nr 2

 

do  umowy nr .......................................................z dnia...........................

Protokół

przekazania i przyjęcia pod ochronę obiektu muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu ................................

 1. W dniu.........2014r. z udziałem:

 

 • Wykonawcy zadania bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu muszli koncertowej wraz z jego wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu , firmy.......................................................

.....................................................................................................................................................

 • Zamawiającego, tj. Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

dokonano przyjęcia pod ochronę ww. obiektu zgodnie z umową nr.................................................................................................z dnia.........................................

 

 1. Uzgodniono, że obiekt będzie chroniony od dnia ................od godz...............................

Od ww. terminu Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania ochrony powierzonego mienia i terenu.

 

 1. Zamawiający przekazuje niniejszym protokołem obiekt muszli koncertowej i przyległy teren wraz ze znajdującym się w nim mieniem i kompletem kluczy do pomieszczeń wchodzących w skład obiektu (klucze od drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrznych).

 

Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:

 

....................................................                                                  .................................................

 

....................................................                                                  .................................................

 

....................................................                                                  .................................................

 

...................................................                                                   .................................................

 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 
OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert

 

 

OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zaprasza do składania ofert na wykonanie :

 

Wstępnego Studium Wykonalności  dla Projektu „Ostrowiecki Browar Kultury”  na które składają się:

 1. 1. ocena koncepcji  Ostrowieckiego Browaru Kultury (po poprawkach wniesionych w roku 2011) w układzie zaproponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, uwzględnionego  w koncepcji,
 2. 2. opracowanie wytycznych projektowych i planu funkcjonalno-użytkowego  rozszerzonego o funkcje komercyjne oraz kosztorysu,
 3. 3. wstępna analiza i prognoza przychodów i kosztów inwestycji,
 4. 4. analiza alternatywnych rozwiązań.

 

Projekt  „Ostrowiecki Browar Kultury” polega na adaptacji i rozbudowie/dobudowie budynków pobrowarnych na potrzeby ostrowieckich instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej  i  Biura Wystaw Artystycznych.

 1. I. Zakres  opracowania  zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Wstępne Studium Wykonalności ma zidentyfikować przedmiot projektu w taki sposób, aby możliwa była ocena planowanych zadań. Ma pokazać rozwiązania wariantowe, a wybór najlepszego wynikać będzie z porównania analizy rozwiązań możliwych do zastosowania w konkretnych warunkach.

Studium  musi  udzielić odpowiedzi na pytanie, który z rozpatrywanych wariantów jest najefektywniejszy pod względem skuteczności osiągnięcia zamierzonego celu, trwałości i bezawaryjnego funkcjonowania, wykorzystania istniejących budynków, oszacowania  parametrów,  od których będą zależały późniejsze koszty eksploatacji obiektu.

II.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a w szczególności:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

 • Dwie usługi polegające na przygotowaniu dla podmiotu publicznego studium wykonalności lub wykonaniu  kompleksowych analiz oraz świadczeniu usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych      i technicznych)  w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,    w których wartość każdej inwestycji wynosiła minimum 40 mln PLN.
 • Dwie usługi na rzecz podmiotu publicznego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 tys.m2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ośrodka kultury, biblioteki, kina, teatru, galerii sztuki, szkoły, hali widowiskowo sportowej, hali sportowej lub ratusza.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

B.  Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

a)      Koordynator zespołu – 1 osoba, która:

 • Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,
 • Posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami  ,
 • Posiada doświadczenie w koordynacji prac zespołów w zakończonych co najmniej dwóch projektach o wartości inwestycji minimum 40 mln złotych brutto.

b)      Ekspert do spraw technicznych   – 1 osoba, która:

 • Posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 • Posiada doświadczenie w procesie inwestycyjnym, tj. osoba, która  pełniła funkcje projektanta w ciągu ostatnich pięciu lat dla co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2 tys. m2 każdy.
 • Posiada doświadczenie w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 tys.m2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ośrodka kultury, biblioteki, kina, teatru, galerii sztuki, szkoły, hali widowiskowo sportowej, hali sportowej lub ratusza.
 • Posiada doświadczenie w zakresie projektowania powierzchni wystawienniczych lub ekspozycji, tj. osoba ta pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję projektanta dla co najmniej jednej powierzchni/pomieszczenia ekspozycyjnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 tys. m2.

III.    Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 14.000 EURO.

Termin wykonania zamówienia -  7 maja  2014r.

IV.     Składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury  do dnia 5 marca 2014 r.  do godziny 1300 .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela   Zuzanna Turczyńska  tel. +48 723 311 711

V.      Otwarcie ofert  nastąpi  się w dniu  5 marca 2014r. o godz. 13 30 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54  (wejście od ulicy Polnej).

VI.    Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny i innych warunków wykonania zamówienia.

Dopuszczalna jest negocjacja także z wykorzystaniem telefonu w dniu otwarcia ofert.

VII.   Do ogłoszenia załączono:

 1. Załącznik  nr 1  -  Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik  nr 2  -  Opis Projektu.
 3. Załącznik  nr 3  -  Projekt umowy.
 4. Załącznik nr 4 - Ostrowiecki Browar Kultury. Uwarunkowania historyczne oraz wytyczne konserwatorskie dla terenu objętego inwestycją.
 5. Załącznik nr 5 - Inwentaryzacja poszczególnych budynków obiektu.
 6. Załącznik nr 6  - Koncepcja urbanistyczno -architektoniczna pod nazwą  „Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 7. Załącznik nr 7 – Wstępny Program Funkcjonalno – Użytkowy  Ostrowiecki Browar Kultury, przygotowany przez poszczególne instytucje kultury.
 8. Załącznik nr 8  -  Mapa, plan sytuacyjny.
 9. Załącznik nr 9  -  Kwestionariusz ofertowy.

 

pobierz całą dokumentację


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 10
All rights reserved ® 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl