gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Zakup sceny mobilnej

Załączniki do pobrania na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=14

 
Dostawa 200 leżaków na potrzeby Ostrowieckiego Kina Pod Gwiazdami

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP MCK

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=13

 
Prace adaptacyjno-modernizacyjne pracowni, studia i sali prób

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=12

 

 

 

 

 

 
Ochrona i monitoring obiektów MCK w 2016

Ostrowiec Świętokrzyski, 23 listopada 2015 r.


O G Ł O S Z E N I E


 1. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, zaprasza przedsiębiorców do składania
 2. ofert na bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
 3. oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu  tj:

1.  bezpośrednią ochronę fizyczną budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze od godz. 2100 do 700, w dni wolne od pracy – całą dobę każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony,

2.  całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

3.  monitoring i interwencje w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w obiekcie Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

4.  konserwację i naprawę systemów monitoringu w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w obiekcie Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.


 1. Odległość siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 10 km.


 1. Szczegółowe warunki Zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej ww. obiektów przed przystąpieniem do złożenia oferty.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia strażników pełniących bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej na podstawie umowy o pracę.


 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.


VII.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


VIII. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:


 1. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 2. polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej w związku z prowadzoną działalnością związaną z przedmiotem zamówienia na minimum 1 000 000, 00 zł,
 3. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.


 1. Tryb składania ofert.
  1. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać pocztą  
   lub e – mailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 3 grudnia  2015 r. do godziny 1000.
  2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
  3. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
  4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • Dorota Kowalczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej muszli koncertowej oraz w kwestii monitoringu, interwencji, konserwacji i napraw  w budynku MCK przy ul. Siennieńskiej 54 i w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, tel. 781 804 090
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.
 1. Oferowana  cena  nie może przekroczyć kwoty 30 000, 00 euro netto.
 2. Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT. Zaoferowana cena może być negocjowana w dół.Elżbieta  Baran


Dyrektor MCK


Załączniki do pobrania

http://arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=11

 

  
Wynajem lokalu ("Perspektywy")

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 października 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, zaprasza przedsiębiorców do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wynajęcie lokalu o powierzchni 269, 32 m2 mieszczącego  się w budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6  w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 1. Szczegółowe warunki Konkursu zostały zawarte w Regulaminie oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej ww. lokalu przed przystąpieniem do złożenia oferty.

 

 1. Tryb składania ofert.
 2. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,
  ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą  do dnia 4 listopada 2015 r. do godziny 1000.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem konkursu w budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 

Elżbieta  Baran

 

Dyrektor MCK

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 21 października 2015 r.

 

REGULAMIN

przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na wynajęcie lokalu mieszczącego  się

w budynku kina Etiuda przy Alei 3 Maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

§ 1.

1. Konkurs organizuje Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na
działalność kulturalną i gastronomiczną ograniczoną do tzw. bistro.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (mck.ostrowiec.pl),
na stronie BIP (arl.ostrowiec.pl/bip/mck/), w lokalnych mediach oraz w siedzibie ogłaszającego konkurs na tablicy ogłoszeń.

 

§ 2.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i gastronomiczną
ograniczoną do tzw. bistro.

 

§ 3.

1. Przedmiotem konkursu jest lokal o łącznej powierzchni użytkowej 269, 32 m 2.

2.  W pomieszczeniach znajdują się następujące elementy infrastruktury technicznej:

kanalizacja sanitarna, przyłącze wody, przyłącze elektryczne i przyłącze cieplne.

3. Podmiot wygrywający konkurs zobowiązany jest we własnym zakresie przystosować lokal do funkcjonowania m.in. uzyskanie pozytywnych
opinii Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

4. Pomieszczenia lokalu będące przedmiotem konkursu wymagają remontu i przystosowania do rodzaju planowanej  działalności, wszelkie koszty
z tym związane Najemca pokrywa z własnych środków.

5. Najemca przeprowadzający remont pomieszczeń na własny koszt, zostanie zwolniony z czynszu w trakcie jego trwania, przy czym czas
trwania remontu nie może przekroczyć  1 miesiąca.

 

 

 

§ 4.

1. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności kulturalnej, uzupełniającej ofertę MCK o tzw. koncerty klubowe,
przy czym Najemca zorganizuje co najmniej 1 koncert w miesiącu, uzgadniając termin i godzinę z kierownikiem kina Etiuda.
Najemca nie będzie zapraszał zespołów, których muzyka mogłaby zakłócać działalność Kina Etiuda.

2. Najemca nie będzie rozwijał działalności gastronomicznej poza tzw. bistro.

3. Najemca stworzy warunki do rozwoju tzw. „sceny otwartej” dla lokalnych muzyków.

4. Najemca na czas trwania koncertów zatrudni na swój koszt ochronę. Zwróci się również z informacją na temat organizowanej
przez siebie imprezy do Prezydenta Miasta podając jej termin, liczbę uczestników oraz osobę odpowiedzialną za jej przebieg.

5. Najemca zainstaluje na własny koszt nagłośnienie i oświetlenie sceniczne.

6. Najemca zainstaluje na własny koszt kurtynę akustyczną oraz zabezpieczy inne możliwe źródła przenikania dźwięku do sali kina.

7. Najemca ma prawo do organizacji imprez zamkniętych (np. Sylwester, Andrzejki itd.).

8. Najemca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia lokalu wraz z nagłośnieniem i oświetleniem na koncerty i inne imprezy
organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w uzgodnionych wcześniej terminach

 

§ 5.

1. Stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10, 00 zł netto miesięcznie.
Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23% lub według stawki obowiązującej w danym roku.

2. Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty:

1) za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia na podstawie wskazań zainstalowanego licznika + Vat,

2)  za wodę - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 wg. aktualnego cennika MWiK + Vat,

3) za odprowadzanie ścieków - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków wg. aktualnego cennika MWiK + Vat,

4) za centralne ogrzewanie – na podstawie miesięcznej faktury za ogrzewanie dla kina Etiuda zostanie wyliczona cena ogrzewania 1 m3 budynku.
Cena w złotych       za 1 m3 zostanie pomnożona przez liczbę m3 jakie wynosi lokal będący przedmiotem konkursu.

Całkowita ogrzewana kubatura budynku Kina Etiuda wynosi 11 943, 00 m3.

Kubatura lokalu będącego przedmiotem konkursu wynosi  861, 08 m3.

5) wywóz śmieci – we własnym zakresie na podstawie odrębnej umowy , którą Wynajmujący przedstawi Najemcy przed rozpoczęciem
działalności w lokalu będącym przedmiotem konkursu.

 

§ 6.

 1. Procedura zostanie przeprowadzona w formie konkursu ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
 2. Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,
  ul. Siennieńska 54, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie lub przesłać
  pocztą  do dnia 4 listopada  2015 r. do godziny 1000.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 4. Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem konkursu w budynku Kina ETIUDA,  tel. 41 265 37 47,
 • pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 

§ 7.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta, nazwę firmy oraz siedzibę, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,

2) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni lokalu – zapisane liczbowo i słownie (brak możliwości stawki wariantowej),

3) koncepcję funkcjonowania lokalu,

4) podpis oferenta i datę sporządzenia oferty,

5) wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

regulaminu. Oferent może wypełnić druk ręcznie lub komputerowo. Zmiana treści

wzoru formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.

6) Do oferty należy obowiązkowo załączyć następujące dokumenty (brak wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty):

 • przedstawienie koncepcji prowadzenia działalności lokalu oraz podanie niezbędnego czasu adaptacji pomieszczeń,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • zaświadczenie lub potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kserokopia właściwego
  Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie,
  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione
  nie wcześniej niż 6 tygodni przed terminem składania ofert,
 • zaświadczenie lub potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kserokopia właściwego oddziału
  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
  lub społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej
  niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w lokalu będącym przedmiotem konkursu przed przystąpieniem do złożenia oferty.

 

 

§ 8.

1.Konkurs jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

2. Komisja powołana przez Dyrektora MCK dokonuje oceny ofert na podstawie:

1) oferowanej wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

miesięcznie,

2) wartości merytorycznej i atrakcyjności koncepcji funkcjonowania lokalu.

3. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół, podając w nim rozstrzygniecie konkursu wraz z uzasadnieniem.

 

§ 9.

1. Podmiot wygrywający konkurs zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w ciągu 14 dni, licząc od dnia przeprowadzenia konkursu.

2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.

 

 

§ 10.

Z umowy najmu lokalu wynikać będzie konieczność rozpoczęcia działalności lokalu nie później, niż 7 dni od zakończonego remontu,
o którym mowa w  § 3. pkt. 4. i 5.

 

§ 11.

Czynsz za wynajem lokalu będzie podlegał automatycznej waloryzacji raz w roku przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług
ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń.

 

§ 12.

Najemca bez zgody wynajmującego nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania,
ani go podnająć. Bez zgody wynajmującego najemca nie będzie mógł przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy najmu na osoby trzecie.

 

§ 13.

Umowa najmu będzie mogła być wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia przez wynajmującego w przypadku rażącego
naruszenia warunków umowy.

 

 

 

Elżbieta Baran

 

Dyrektor MCK

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

.....................................................

..............................................

(nazwa, adres, nr telefonu Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

wynajęcie pomieszczeń znajdujących się w budynku kina Etiuda przy Alei 3 maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 1. Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 
  www.mck.ostrowiec.pl w dniu ………..  października 2015 r. oraz na tablicy ogłoszeń, proponuję stawkę czynszu
  netto (bez podatku VAT) za 1 m2 
  powierzchni lokalu będącego przedmiotem konkursu:
 • proponowana stawka czynszu netto ( bez podatku VAT ) - zapis liczbowy i słowny  za 1 m2 powierzchni lokalu
  będącego
  przedmiotem oferty – jednoznaczna bez tzw. „przedziałów” i innych wariantów)

 

za 1 m2 powierzchni podstawowej        ………………………………zł/m2

 

słownie:        …………………………………………………………………..

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych 
  w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
  stanowiącej załącznik nr 2.
  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istniejącym stanem lokalu będącego przedmiotem konkursu podczas 
   wizji lokalnej.
  2. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione 
   w § 7. Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Umowa

najmu części nieruchomości na cele użytkowe zawarta ………………….. 2015 r.w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy 
Miejskim Centrum Kultury,ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyskim, reprezentowanym przez 
Elżbietę Baran – Dyrektora MCK zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez………………. zwaną w dalszej części umowy NAJEMCĄ,

o następującej treści:

§1.

Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą budynku położonego przy Alei 3 Maja 6, którego właścicielem jest Gmina 
Ostrowiec Świętokrzyski.

§2.

Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania część budynku, o którym mowa w §1., o powierzchni 269, 32 m2, zwaną 
w dalszej części „lokalem”, z przeznaczeniem na pomieszczenia klubu muzycznego, prowadzonego przez Najemcę.

§3.

 1. Pomieszczenia lokalu wymagają remontu i przystosowania do rodzaju planowanej  działalności. Wszelkie koszty z tym 
  związane Najemca pokrywa z własnych środków. Najemca przeprowadzający remont pomieszczeń na własny koszt, 
  zostanie zwolniony z czynszu w trakcie jego trwania, przy czym czas trwania remontu nie może przekroczyć 1 miesiąca.
 2. Najemca zobowiązany jest  do  rozpoczęcia działalności lokalu nie później, niż 7 dni od zakończonego remontu, o którym
  mowa w pkt. 1.
 3. Najemca zainstaluje na własny koszt nagłośnienie i oświetlenie sceniczne oraz kurtynę akustyczną, zabezpieczy również
  inne możliwe źródła przenikania dźwięku do sali kina.
 4. Najemca zobowiązuje się również do dokonywania na własny koszt bieżących remontów wynajmowanego lokalu, celem 
  utrzymywania go w należytym stanie technicznym, sanitarnym, porządkowym, w tym również do dokonywania 
  wewnętrznego wystroju lokalu stosownie do okoliczności bez zmiany ich substancji.
 5. Wszelkie ulepszenia i modernizacje podnoszące standard i stan techniczny lokalu mogą być dokonywane po uzyskaniu
  pisemnej zgody Wynajmującego i po zawarciu przez strony porozumienia.
 6. Najemca zobowiązany jest do usuwania wszelkich szkód powstałych z jego winy.
 7. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego i wyposażenia 
  lokalu.Najemca powinien niezwłocznie udostępnić lokal Wynajmującemu.

 

§4.

1. Najemca zobowiązuje się do prowadzenia działalności kulturalnej, uzupełniającej ofertę MCK o tzw. koncerty klubowe,
przy czym Najemca zorganizuje co najmniej 1 koncert w miesiącu, uzgadniając termin i godzinę z kierownikiem kina Etiuda. 
Najemca nie będzie zapraszał zespołów, których muzyka mogłaby zakłócać działalność Kina Etiuda

2. Najemca nie będzie rozwijał działalności gastronomicznej poza tzw. bistro.

3. Najemca stworzy warunki do rozwoju tzw. „sceny otwartej” dla lokalnych muzyków.

4. Najemca na czas trwania koncertów zatrudni na swój koszt ochronę. Zwróci się również z informacją na temat 
organizowanej przez siebie imprezy do Prezydenta Miasta podając jej termin, liczbę uczestników oraz osobę odpowiedzialną
za jej przebieg.

5. Najemca ma prawo do organizacji imprez zamkniętych (np. Sylwester, Andrzejki itd.).

6. Najemca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia lokalu na koncerty i inne imprezy organizowane przez 
Miejskie Centrum Kultury w uzgodnionych wcześniej terminach.

7. Najemca ma prawo do korzystania z klatki schodowej, szatni w holu oraz łazienek na poziomie parteru.

8. Najemca zobowiązuje się do sprzątania klatki schodowej, szatni w holu oraz łazienek do godziny 10.00 dnia następnego
po każdym organizowanym przez siebie koncercie lub imprezie okolicznościowej. Każdorazowo przejęcie łazienek nastąpi
protokołem zdawczo – odbiorczym  w obecności Najemcyi Wynajmującego. Za uszkodzenia klatki schodowej, holu kina, 
szatni oraz łazienek, spowodowane przez uczestników imprezy organizowanej przez Najemcę, odpowiada Najemca 
i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w ciągu 3 dni od powstałej szkody.

9. Przekazanie lokalu, o którym mowa w §2. nastąpi w formie pisemnego protokołu zdawczo – odbiorczego, 
w którym strony określą szczegółowo stan techniczny przekazywanych pomieszczeń.

§ 5.

 1. Najemca nie może oddawać przedmiotu umowy w podnajem osobom trzecim, ani w używanie  bez uzyskania pisemnej 
  zgody Wynajmującego.
 2. Najemca zawiadamiać będzie Wynajmującego o każdej zmianie formy organizacyjno – prawnej prowadzonej działalności
  w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

§ 6.

 1. Z tytułu najmu przedmiotu umowy Wynajmującemu przysługuje czynsz w wysokości …….. zł za 1 m2 (słownie: ……………..) 
  plus podatek VAT.
 2. Czynsz ustalono za 269, 32 m2 w kwocie ……….zł (słownie: ……………..) plus podatek VAT płatny z góry do 10-ego dnia 
  każdego miesiąca przelewem na konto Wynajmującego …………………nr rachunku……………………..
 3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności czynszu naliczane będą przez Wynajmującego odsetki ustawowe zgodnie 
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji od stycznia każdego roku kalendarzowego o średnioroczny wskaźnik wzrostu
  cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń, bez konieczności z
  miany umowy w tej części (bez aneksu).

 

§ 7.

 1. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą w następujący sposób:

a)     za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia na podstawie wskazań zainstalowanego licznika + Vat,

b)     za wodę - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 wg. aktualnego cennika MWiK + Vat,

c)      za odprowadzanie ścieków - wskazanie licznika x cena w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków wg. aktualnego
cennika MWiK + Vat,

d)     za centralne ogrzewanie – na podstawie miesięcznej faktury za ogrzewanie dla kina Etiuda zostanie wyliczona cena 
ogrzewania 1 m3 budynku, przy czym całkowita ogrzewana kubatura budynku Kina Etiuda wynosi 11 943, 00 m3, cena 
w złotych za 1 m3 zostanie pomnożona przez 861, 08 m3 jakie wynosi lokal będący przedmiotem umowy.

e)      wywóz śmieci – we własnym zakresie na podstawie odrębnej umowy, którą Wynajmujący przedstawi Najemcy przed 
rozpoczęciem działalności w lokalu będącym przedmiotem umowy.

 1. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonywane będą odrębnymi rachunkami i nie obejmują one stawek czynszu.

§ 8.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Umowa może być rozwiązana niezależnie od § 8:

 1. W każdym czasie na mocy zgodnego  oświadczenia stron.
 2. Ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, 
  bądź też w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa okresy płatności.

 

§ 10.

 1. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać przedmiot umowy 
  w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego.

 2. W przypadku nie uwzględnienia żądania Najemcy o przywrócenie przedmiotu umowy do stanu poprzedniego niezbędne 
  koszty prac poniesie Najemca z tytułu tzw. wykonania zastępczego.

§ 11.

Korzystanie z przedmiotu umowy po terminie rozwiązania umowy stanowić będzie używanie lokalu bez tytułu prawnego
za które Wynajmującemu przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 300% czynszu miesięcznego oraz 
należności za korzystanie ze świadczeń dodatkowych, o których mowa w § 7.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym.

§ 15.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                     Najemca

…………………………………                                        …………………………………..

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 11
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl