gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Wynajem sprzętu i obsługa Dni Ostrowca 2018

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z 23. 04. 2018 r.

 

SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, obsługa i realizacja imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2018 w dniach 15 – 17 czerwca 2018 r., zabezpieczenie sceny zgodnie z riderem zespołu ENEJ.

 1. 15 czerwca 2018 r. – Friends Meeting Night (impreza klubowa w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Mickiewicza: dostawa, montaż i demontaż sprzętu didżejskiego: 3 x Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 oraz DJM 900 Pioneer Nexus 2, dostawa, montaż i demontaż ekranu led wraz z wizualizacjami i obsługą, gotowość sceny  – godz. 14.00.
 2. 16 czerwca 2018 r. – koncert zespołu ENEJ na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11: dostawa, montaż i demontaż sceny plenerowej, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą (zgodnie z riderem zespołu) oraz ekranu led z obsługą i wizualizacjami, realizacja koncertu miejscowych artystów występujących przez zespołem ENEJ, gotowość sceny  – godz. 10.00.
 3. 17 czerwca 2018 r. – koncert zespołów: POKAHONTAZ, BOB ONE & BAS TAJPAN, KĘKĘ oraz Siostry Wajs i Stonoga w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Mickiewicza: dostawa, montaż i demontaż ekranu led wraz z obsługą i wizualizacjami, obsługa nagłośnienia i oświetlenia ww. wykonawców (zgodnie z riderami ww. wykonawców) przy użyciu sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Specyfikacji) oraz sprzętu niezbędnego do realizacji riderów., realizacja koncertu miejscowych artystów, gotowość sceny – godz. 10.00.

 

 1. SCENA PLENEROWA (16. 06. 2018 r. podczas koncertu zespołu ENEJ – zgodnie z riderem zespołu - oraz miejscowych wykonawców na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11):
  1. minimalne wymiary sceny 10m x 8m,
  2. minimalna wysokość sceny 7m,
  3. minimalna wysokość okna sceny 5,3m,
  4. scena o profilu aluminiowym, połączona z wingami do zawieszenia systemu nagłośnieniowego, bramki po bokach sceny do zawieszenia multimediów,
  5. scena wysłonięta z trzech stron siatką typu MESH, wingi wysłonięte czarną siatką typu MESH,
  6. maksymalny ciężar sceny – do 3,5 t,
  7. maksymalny czas rozkładania/składania sceny – do 4 godzin z nagłośnieniem, oświetleniem i multimediami,
  8. zadaszenie sceny oraz podłoga sceny muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych zgodnie z przepisami p – poż.,
  9. wjazd na teren imprezy pojazdami o wadze do 3,5 t.
  10. MULTIMEDIA (15 – 17.06 2018 r. zarówno na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 jak i w amfiteatrze w Parku Miejskim)
   1. modułowy ekran led, dający możliwość ustawienia go w różnych kombinacjach i kształtach,
   2. jakość – piksel nie większy niż P5,
   3. łączna powierzchnia całkowita ekranu 65 m2,
   4. realizacja za pomocą wizualizacji i kamer, stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
   5. możliwość użycia ekranu jako podłogi multimedialnej,
   6. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.

 

 1. Lista sprzętu MCK będącego na wyposażeniu amfiteatru w Parku Miejskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

 

 1. Scenariusz DNI OSTROWCA 2018 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wymagania dotyczące sceny, systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego zawarte są w riderach Artystów:
  1. ENEJ rider – nagłośnienie (16. 06. 2018 r. - scena plenerowa) – załącznik nr 3
  2. ENEJ Rider scena\oświetlenie (16. 06. 2018 r. - scena plenerowa) – załącznik nr 4
  3. POKAHONTAZ rider techniczny i wyposażenie sceny (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 5
  4. BOB ONE & BAS TAJPAN rider techniczny i wyposażenie sceny (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 6
  5. KĘKĘ rider (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 7
  6. SIOSTRY WAJS & STONOGA rider techniczny (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 8

 

 1. Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania.

 

10. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia, (np. atesty zadaszenia i podłogi sceny plenerowej).

 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

12. Do realizacji ww. imprezy Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny.

Pozostałe załączniki na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=22

 

 

 
Druk albumu "XIV Wystawa Doroczna FGMCK

 

 

załącznik nr 1

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK"

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 27 kwietnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy  i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                                              i w przypadku wyboru naszej oferty przez MCK zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

zał. nr 2 (wzór umowy)

 

 

Umowa

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),

NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………

o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą na druku druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK"                  wg poniższej specyfikacji:
  1. tytuł roboczy "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu"
  2. format: 22,5 x 22 cm (podstawa x wysokość)
  3. środek, 120 stron
  4. papier : kreda gloss biały, 150 g/m2
  5. druk: przód CMYK, tył CMYK; część arkuszy w duotonie (K+PANTONE CG9) - ilość do ustalenia.
  6. oklejka

papier: kreda gloss biały, 150 g/m2

 1. druk: przód CMYK
 2. introligatornia : folia satynowa przód, lakier UV wybiórczy przód
 3. wyklejka

papier : offset biały, 170 g/m2 - 2 kolory

tektura: 2 mm

 1. introligatornia : książka oprawa twarda szyta grzbiet prosty z wyklejką
 2. nakład: 300 sztuk

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według powyższej specyfikacji oraz według wskazówek pracowników Galerii Fotografii MCK.
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt graficzny.
  1. Po dokonaniu niezbędnych do druku korekt projektu Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia drogą elektroniczną lub telefonicznie uwag lub akceptacji projektu graficznego w terminie 2 dni roboczych.  W przypadku braku informacji zwrotnej w ww. terminie ze strony Zamawiającego uznaje się, że przedłożony projekt został zaakceptowany. W przypadku uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opracowanie graficzne z uwzględnieniem tych uwag i zastrzeżeń.
  2. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowania projektu graficznego, Wykonawca przystąpi do wykonania zamówienia.

 

§ 2.

1.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia posiada wady jakościowe lub ilościowe.

4.  Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni do usunięcia wad.

 

5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia.

6.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …………  zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.

7.  Płatność dokonana zostanie przelewem na postawie protokołu odbioru, do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

 

§ 3.

 1. Ustala się  termin wykonania przedmiotu umowy określony w §1 na dzień 27 kwietnia 2018 r.
 2. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych technologii.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście lub poprzez powierzenie określonej części osobie trzeciej. Za ewentualne działania osób trzecich Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.

 

 

§4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował przedmiot umowy.

 

§5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

 

Załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=21

 
Druk materiałów poligraficznych MCK

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000, 00 euro netto na druk materiałów poligraficznych,            tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r. Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 21 lutego 2018 r. umowę

z Firmą ALFA Anna Szałapska art. papiernicze i biurowe, os. Słoneczne 42 c, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 
Druk materiałów poligraficznych

załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

Druk materiałów poligraficznych, tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

 

Nawiązując do zapytania o cenę otrzymanego od Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm przy nakładzie wynoszącym 18 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL (210x99 mm) przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 20 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                                              i w przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

zał. nr 2 (wzór umowy)

Umowa

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),

NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK, zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………

o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą na druku materiałów poligraficznych, tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r:

 1. PLAKATY (całość zamówienia)
 • A1
  • nie mniej niż 750 sztuk/15 nakładów po 50 sztuk każdy
  • gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 • A2
  • nie mniej niż  3000 sztuk/ 20 nakładów po 150 sztuk każdy
  • gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 • niestandardowe o wymiarach (na przystanki autobusowe) 120 x 176 cm
  • nie mniej niż 270 sztuk/15 nakładów po 18 sztuk każdy
  • gramatura - kreda błysk 140 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy/4+0

 

 • A0
  • Ø nie mniej niż 15 sztuk/15 nakładów po 1 sztuce każdy
  • Ø gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • Ø kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 

 1. ZAPROSZENIA (całość zamówienia)

formaty:

 • DL (210x99 mm)
  • nie mniej niż 940 sztuk/ 2 nakłady po 470 sztuk każdy
  • kolorystyka 4+4
  • gramatura - kreda błysk 300 g

 

 • A4 składane do A5
  • nie mniej niż 1 000 sztuk/ 5 nakładów po 200 sztuk każdy
  • kolorystyka 4+4
  • gramatura - kreda błysk 300 g

 

 1. c. BILETY (całość zamówienia)
 • format - 7 x 15 cm
 • nie mniej niż 3696 sztuk/ 8 nakładów po 470 sztuk każdy
 • gramatura - kreda mat 170 g
 • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy/4 +0
 • perforacja oddzielająca grzbiet od biletu w jednym miejscu
 • wprowadzenie numeracji: numer rzędu, numer miejsca, bieżąca numeracja biletów zgodnie z ewidencją druku ścisłego zarachowania (na grzbiecie i na bilecie)

 

 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi potrzebę wykonania druku materiałów poligraficznych, które nie zostały opisane w ust.1., przeprowadzi on z Wykonawcą dodatkowe negocjacje określające format, nakład, parametry techniczne oraz cenę.

 

 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi potrzebę wykonania druku materiałów poligraficznych, które zostały opisane w ust.1., ale w innych ilościach, przeprowadzi  on z Wykonawcą dodatkowe negocjacje określające nakład oraz cenę.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według sukcesywnych zleceń składanych przez pracowników MCK.

 

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej projekty graficzne materiałów poligraficznych odpowiednio na każdą organizowaną przez siebie imprezę (zgodnie z planem pracy MCK), określając ich liczbę, format oraz termin wykonania.

 

 1. Po dokonaniu niezbędnych do druku korekt projektów graficznych materiałów poligraficznych, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia drogą elektroniczną lub telefonicznie uwag lub akceptacji projektów materiałów poligraficznych w terminie 2 dni roboczych.  W przypadku braku informacji zwrotnej w ww. terminie ze strony Zamawiającego uznaje się, że przedłożony projekt został zaakceptowany. W przypadku uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opracowanie graficzne z uwzględnieniem tych uwag i zastrzeżeń.

 

 1. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowania materiałów poligraficznych, Wykonawca przystąpi do ich wykonania.

§ 2.

1.  Odbiór przedmiotu umowy, tj. partii materiałów poligraficznych na daną imprezę, nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia posiada wady jakościowe lub ilościowe.

4.  Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni do usunięcia wad.

5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia.

 

 

 

 

6.  Ustala się następujące warunki płatności Wykonawcy za wykonaną usługę:

 1. koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.
 2. koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.
 3. koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 4. koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm przy nakładzie wynoszącym 18 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 5. koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL (210x99 mm) przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 6. koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 7. koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.

 

7.  Płatność dokonana zostanie przelewem, do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę (tj. osobno za każdą partię druków na daną imprezę)                      i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

§ 3.

 1. Czas trwania umowy ustala się na okres  od 20 lutego do 31 grudnia 2018 r.
 2. Strony ustalają, że ww. ilości materiałów poligraficznych mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla żadnej ze stron ze względu na możliwość odwołania imprez organizowanych prze MCK bądź wprowadzenia do planu pracy nowych wcześniej nie przewidzianych.
 3. Wykonawca nie może rościć sobie żadnych praw wobec Zamawiającego,  w sytuacji zmniejszenia się zakresu przedmiotu umowy.
 1. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych technologii.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście lub poprzez powierzenie określonej części osobie trzeciej. Za ewentualne działania osób trzecich Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.

 

 

§4.

1.  Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował przedmiot umowy.

 

§5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 
Ochrona imprez MCK

OGŁOSZENIE

 

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą , spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 
Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 6 grudnia 2017 r. umowę na ochronę imprez plenerowych masowych, nie masowych oraz imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

z Biurem Ochrony Osób i Mienia Scorpion Sp. z o.o., ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

OGŁOSZENIE

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą , spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 4 grudnia 2017 r. umowę na ochronę osobową oraz monitoring obiektów tj.

 1. ochronę osobową budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze od godz. 2100 do 700, w dni wolne od pracy – całą dobę, każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony,
 2. całodobową ochronę osobową  muszli koncertowej w Parku Miejskim,
 3. monitoring i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,
 4. konserwację i naprawę systemu monitoringu w budynku CTH  przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,

z BIUREM OCHRONY SPARTAN Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania pod linkiem:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=18

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 10
All rights reserved ® 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl