gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Druk materiałów poligraficznych 2019

Dokumenty i załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=31

 
Ochrona budynków i imprez MCK - rozstrzygnięcie postepowania

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne - ochrona osobowa oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, ochrona imprez plenerowych masowych, niemasowych oraz imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury  w Ostrowcu  Świętokrzyskim - o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).                                               
Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło
29 listopada 2018 r. umowy na:

 1. ochronę osobową oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

cena netto: 131 376, 28

cena brutto: 161 592, 82

 

 1. 2. ochronę imprez plenerowych masowych, niemasowych oraz imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

cena netto za 1 osobogodzinę:

1. impreza masowa – 16, 89 za 1 osobogodz.

2. impreza niemasowa – 16, 89 za 1 osobogodz.

3. impreza sylwestrowa – 59, 89 za 1 osobogodz.

4. ochrona sprzętu – 15, 48 za 1 osobogodz.

 

cena brutto za 1 osobogodzinę :

1. impreza masowa – 20, 78 za 1 osobogodz.

2. impreza nie masowa – 20, 78 za 1 osobogodz.

3. impreza sylwestrowa – 73, 67 za 1  osobogodz.

4. ochrona sprzętu – 19, 05 za 1 osobogodz.

z Biurem Ochrony Spartan Sp. z o. o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 
Ochrona budynków i imprez MCK

Ostrowiec Świętokrzyski, 16 listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 1. Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54 (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski), zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, konserwację, naprawę systemu monitoringu  oraz ochronę imprez organizowanych przez MCK.
 2. Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się w Specyfikacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca stawka VAT. Zaoferowana cena może być negocjowana w dół.
 5. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
 6. Tryb składania ofert.
 7. oferty składać należy stosując kwestionariusze ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,                                     Aleja 3 Maja 6, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście w sekretariacie, przesłać pocztą  lub e – mailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 27 listopada 2018 r. do godziny 1000. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Oferty złożone/przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty.
 8. rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. w siedzibie MCK o godz. 1030 .
 9. termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.
 10. osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
 • Waldemar  Włodarczyk w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Kina ETIUDA,  tel. 605 931 993,
 • Wojciech Warych w kwestii bezpośredniej ochrony fizycznej muszli koncertowej oraz monitoringu, interwencji, konserwacji  i napraw  w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, tel. 605 410 844,
 • Dorota Kowalczyk w kwestii ochrony imprez organizowanych przez MCK, tel. 781 804 090,

pytania dotyczące procedury prosimy kierować do pani Doroty Kowalczyk, tel. 781 804 090.

 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki do pobrania:
 
Zakończenie wakacji 31 sierpnia 2018 r. - Wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów itp.

Komplet załączników do pobrania :

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=26

 
Wynajem ekranu led

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

 

SPECYFIKACJA

 

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  1. ekran led o wymiarach nie mniejszych niż 5,5 x 3 m, standard 16:9,
  2. jakość – piksel nie większy niż P5,
  3. stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
  4. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia transmisji meczów,
  5. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.
  6. Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania.
  7. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
  9. Do realizacji ww. zamówienia Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z realizacją usługi.

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

UMOWA

 

zawarta w dniu …………… 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy firmą :

…………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

a

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),                              NIP: 661 – 14 – 09 - 833, reprezentowaną przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym, o następującej treści:

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę: wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  1. ekran led o wymiarach nie mniejszych niż 5,5 x 3 m, standard 16:9,
  2. jakość – piksel nie większy niż P5,
  3. stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
  4. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia transmisji meczów,
  5. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.

 

§2

 1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem (dokonał wizji lokalnej), na którym odbędzie się Strefa Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 (Rynek       w Ostrowcu Świętokrzyskim), w celu ustalenia warunków i możliwości montażu                  w przeznaczonym do tego miejscu.
 2. Strony ustalają, iż osobami do kontaktu w imieniu Wykonawcy jest ………………….. nr telefonu …………………
 3. Koszty transportu niezbędnego do realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.
 4. Wykonawca pokrywa również koszty noclegów oraz wyżywienia osób realizujących czynności opisane w par.1.

 

§ 3

Czas trwania umowy ustala się na okres  od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r.

 

 

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt do:

 1. uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz pokrycia wszelkich niezbędnych opłat wymaganych przy organizacji imprez,
 2. przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości obsługi porządkowej oraz zabezpieczenia p-poż.
 3. zapewnienia stałej obecności elektryka: imię i nazwisko ………………….,                  tel. ……………, oraz osoby odpowiedzialnej za organizację imprez, od momentu przybycia ekipy do czasu demontażu techniki: imię i nazwisko – …………………..,    tel. …………….
 4. zagwarantowania bezpieczeństwa ekipy technicznej oraz nienaruszalność ich mienia od momentu przyjazdu do momentu zakończenia imprezy poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości ochrony; pod pojęciem mienia rozumie się sprzęt techniczny: ekran led, bagaże, samochody,
 5. zabezpieczenia dojazdu oraz wyjazdu na Rynek; jeżeli dojazd jest związany z koniecznością uzyskania zgody odpowiednich władz Zamawiający taką zgodę zobowiązany jest uzyskać,
 6. zabezpieczenia odpowiedniego oświetlenia terenu przy montażu i demontażu ekranu led,
 7. zapewnienia dla ekipy technicznej na czas montażu, demontażu i obsługi pomieszczenia,
 8. zapewnienia identyfikatorów umożliwiających swobodne poruszanie się po całym terenie imprezy.

§ 5

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …………  zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.

2.  Płatność dokonana zostanie przelewem po wykonaniu usługi, na postawie protokołu odbioru,  do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

§ 6.

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do działania z należytą starannością i odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.

 

§ 7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania imprez bez swojej winy, w tym z powodu działania siły wyższej, np. burze, gradobicia, pożar, sytuacje losowe. W takim przypadku nie należą się żadne roszczenia finansowe Wykonawcy.

 

§ 8.

 1. W przypadku niedopełnienia warunków umowy i odwołania realizacji  zlecenia przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy (bez wezwania) kary umownej w wysokości poniesionych kosztów, jeżeli odwołanie to nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz w wysokości 50% kwoty wymienionej   w  § 5 pkt 1, jeżeli odwołanie  to nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 2. W przypadku niedopełnienia warunków umowy i odwołania realizacji  zlecenia przez Wykonawcę po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu (bez wezwania) kary umownej w wysokości poniesionych kosztów, jeżeli odwołanie  to nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz w wysokości 50% kwoty wymienionej w  § 5 pkt 1, jeżeli odwołanie  to nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.
 4. Za każde nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

 

§ 9.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§ 12.

Umowa niniejsza nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku posiadania wymaganych prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanej w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz z obowiązku posiadania polisy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000, 00 zł przez cały czas trwania umowy.

 

§ 13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA:

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r.                            w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018                                          na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 14 czerwca – 15 lipca 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                     i w przypadku wyboru naszej oferty przez MCK zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

Wszystkie załaczniki do pobrania na :

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=25

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 11
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl