gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Zamówienia publiczne
Wynajem ekranu led

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

 

SPECYFIKACJA

 

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  1. ekran led o wymiarach nie mniejszych niż 5,5 x 3 m, standard 16:9,
  2. jakość – piksel nie większy niż P5,
  3. stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
  4. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia transmisji meczów,
  5. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.
  6. Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania.
  7. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
  9. Do realizacji ww. zamówienia Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z realizacją usługi.

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

UMOWA

 

zawarta w dniu …………… 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy firmą :

…………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

a

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),                              NIP: 661 – 14 – 09 - 833, reprezentowaną przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym, o następującej treści:

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę: wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  1. ekran led o wymiarach nie mniejszych niż 5,5 x 3 m, standard 16:9,
  2. jakość – piksel nie większy niż P5,
  3. stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
  4. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia transmisji meczów,
  5. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.

 

§2

 1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem (dokonał wizji lokalnej), na którym odbędzie się Strefa Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 (Rynek       w Ostrowcu Świętokrzyskim), w celu ustalenia warunków i możliwości montażu                  w przeznaczonym do tego miejscu.
 2. Strony ustalają, iż osobami do kontaktu w imieniu Wykonawcy jest ………………….. nr telefonu …………………
 3. Koszty transportu niezbędnego do realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.
 4. Wykonawca pokrywa również koszty noclegów oraz wyżywienia osób realizujących czynności opisane w par.1.

 

§ 3

Czas trwania umowy ustala się na okres  od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r.

 

 

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt do:

 1. uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz pokrycia wszelkich niezbędnych opłat wymaganych przy organizacji imprez,
 2. przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości obsługi porządkowej oraz zabezpieczenia p-poż.
 3. zapewnienia stałej obecności elektryka: imię i nazwisko ………………….,                  tel. ……………, oraz osoby odpowiedzialnej za organizację imprez, od momentu przybycia ekipy do czasu demontażu techniki: imię i nazwisko – …………………..,    tel. …………….
 4. zagwarantowania bezpieczeństwa ekipy technicznej oraz nienaruszalność ich mienia od momentu przyjazdu do momentu zakończenia imprezy poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości ochrony; pod pojęciem mienia rozumie się sprzęt techniczny: ekran led, bagaże, samochody,
 5. zabezpieczenia dojazdu oraz wyjazdu na Rynek; jeżeli dojazd jest związany z koniecznością uzyskania zgody odpowiednich władz Zamawiający taką zgodę zobowiązany jest uzyskać,
 6. zabezpieczenia odpowiedniego oświetlenia terenu przy montażu i demontażu ekranu led,
 7. zapewnienia dla ekipy technicznej na czas montażu, demontażu i obsługi pomieszczenia,
 8. zapewnienia identyfikatorów umożliwiających swobodne poruszanie się po całym terenie imprezy.

§ 5

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …………  zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.

2.  Płatność dokonana zostanie przelewem po wykonaniu usługi, na postawie protokołu odbioru,  do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

§ 6.

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do działania z należytą starannością i odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.

 

§ 7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania imprez bez swojej winy, w tym z powodu działania siły wyższej, np. burze, gradobicia, pożar, sytuacje losowe. W takim przypadku nie należą się żadne roszczenia finansowe Wykonawcy.

 

§ 8.

 1. W przypadku niedopełnienia warunków umowy i odwołania realizacji  zlecenia przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy (bez wezwania) kary umownej w wysokości poniesionych kosztów, jeżeli odwołanie to nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz w wysokości 50% kwoty wymienionej   w  § 5 pkt 1, jeżeli odwołanie  to nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 2. W przypadku niedopełnienia warunków umowy i odwołania realizacji  zlecenia przez Wykonawcę po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu (bez wezwania) kary umownej w wysokości poniesionych kosztów, jeżeli odwołanie  to nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz w wysokości 50% kwoty wymienionej w  § 5 pkt 1, jeżeli odwołanie  to nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.
 4. Za każde nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

 

§ 9.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§ 12.

Umowa niniejsza nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku posiadania wymaganych prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanej w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz z obowiązku posiadania polisy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000, 00 zł przez cały czas trwania umowy.

 

§ 13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA:

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r.                            w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018                                          na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 14 czerwca – 15 lipca 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                     i w przypadku wyboru naszej oferty przez MCK zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

Wszystkie załaczniki do pobrania na :

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=25

 

 
Wynajem sprzętu i obsługa Dni Ostrowca 2018 - rozstrzygnięcie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Regulaminem udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych,informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło umowę na wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, obsługę i realizację imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2018  w dniach 15 – 17 czerwca 2018 r., zabezpieczenie sceny zgodnie z riderem zespołu ENEJ z Wonder Events Alan Walburg, ul. Kukułki 35, 05-101 Skierdy
cena netto:  43 330, 00, cena brutto: 53 295, 90 zł

 
Druk albumu "XIV Wystawa Doroczna FGMCK"-rozstrzygnięcie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Regulaminem udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych, informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 17 kwietnia 2018 r. umowę na druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK" z Łódzkimi Zakładami Graficznymi Sp. z o.o., ul. Chemików 2, 95 – 100 Zgierz.
cena netto:  5 460, 00, cena brutto: 5 733, 00

 
Wynajem sprzętu i obsługa Dni Ostrowca 2018

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z 23. 04. 2018 r.

 

SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, obsługa i realizacja imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2018 w dniach 15 – 17 czerwca 2018 r., zabezpieczenie sceny zgodnie z riderem zespołu ENEJ.

 1. 15 czerwca 2018 r. – Friends Meeting Night (impreza klubowa w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Mickiewicza: dostawa, montaż i demontaż sprzętu didżejskiego: 3 x Pioneer CDJ 2000 Nexus 2 oraz DJM 900 Pioneer Nexus 2, dostawa, montaż i demontaż ekranu led wraz z wizualizacjami i obsługą, gotowość sceny  – godz. 14.00.
 2. 16 czerwca 2018 r. – koncert zespołu ENEJ na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11: dostawa, montaż i demontaż sceny plenerowej, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą (zgodnie z riderem zespołu) oraz ekranu led z obsługą i wizualizacjami, realizacja koncertu miejscowych artystów występujących przez zespołem ENEJ, gotowość sceny  – godz. 10.00.
 3. 17 czerwca 2018 r. – koncert zespołów: POKAHONTAZ, BOB ONE & BAS TAJPAN, KĘKĘ oraz Siostry Wajs i Stonoga w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Mickiewicza: dostawa, montaż i demontaż ekranu led wraz z obsługą i wizualizacjami, obsługa nagłośnienia i oświetlenia ww. wykonawców (zgodnie z riderami ww. wykonawców) przy użyciu sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Specyfikacji) oraz sprzętu niezbędnego do realizacji riderów., realizacja koncertu miejscowych artystów, gotowość sceny – godz. 10.00.

 

 1. SCENA PLENEROWA (16. 06. 2018 r. podczas koncertu zespołu ENEJ – zgodnie z riderem zespołu - oraz miejscowych wykonawców na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11):
  1. minimalne wymiary sceny 10m x 8m,
  2. minimalna wysokość sceny 7m,
  3. minimalna wysokość okna sceny 5,3m,
  4. scena o profilu aluminiowym, połączona z wingami do zawieszenia systemu nagłośnieniowego, bramki po bokach sceny do zawieszenia multimediów,
  5. scena wysłonięta z trzech stron siatką typu MESH, wingi wysłonięte czarną siatką typu MESH,
  6. maksymalny ciężar sceny – do 3,5 t,
  7. maksymalny czas rozkładania/składania sceny – do 4 godzin z nagłośnieniem, oświetleniem i multimediami,
  8. zadaszenie sceny oraz podłoga sceny muszą być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych zgodnie z przepisami p – poż.,
  9. wjazd na teren imprezy pojazdami o wadze do 3,5 t.
  10. MULTIMEDIA (15 – 17.06 2018 r. zarówno na Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11 jak i w amfiteatrze w Parku Miejskim)
   1. modułowy ekran led, dający możliwość ustawienia go w różnych kombinacjach i kształtach,
   2. jakość – piksel nie większy niż P5,
   3. łączna powierzchnia całkowita ekranu 65 m2,
   4. realizacja za pomocą wizualizacji i kamer, stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
   5. możliwość użycia ekranu jako podłogi multimedialnej,
   6. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.

 

 1. Lista sprzętu MCK będącego na wyposażeniu amfiteatru w Parku Miejskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji

 

 1. Scenariusz DNI OSTROWCA 2018 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wymagania dotyczące sceny, systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego zawarte są w riderach Artystów:
  1. ENEJ rider – nagłośnienie (16. 06. 2018 r. - scena plenerowa) – załącznik nr 3
  2. ENEJ Rider scena\oświetlenie (16. 06. 2018 r. - scena plenerowa) – załącznik nr 4
  3. POKAHONTAZ rider techniczny i wyposażenie sceny (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 5
  4. BOB ONE & BAS TAJPAN rider techniczny i wyposażenie sceny (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 6
  5. KĘKĘ rider (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 7
  6. SIOSTRY WAJS & STONOGA rider techniczny (17. 06. 2018 r. - amfiteatr w Parku Miejskim) – załącznik nr 8

 

 1. Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania.

 

10. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia, (np. atesty zadaszenia i podłogi sceny plenerowej).

 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

12. Do realizacji ww. imprezy Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny.

Pozostałe załączniki na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=22

 

 

 
Druk albumu "XIV Wystawa Doroczna FGMCK

 

 

załącznik nr 1

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK"

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 27 kwietnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy  i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                                              i w przypadku wyboru naszej oferty przez MCK zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

zał. nr 2 (wzór umowy)

 

 

Umowa

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),

NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………

o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą na druku druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK"                  wg poniższej specyfikacji:
  1. tytuł roboczy "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu"
  2. format: 22,5 x 22 cm (podstawa x wysokość)
  3. środek, 120 stron
  4. papier : kreda gloss biały, 150 g/m2
  5. druk: przód CMYK, tył CMYK; część arkuszy w duotonie (K+PANTONE CG9) - ilość do ustalenia.
  6. oklejka

papier: kreda gloss biały, 150 g/m2

 1. druk: przód CMYK
 2. introligatornia : folia satynowa przód, lakier UV wybiórczy przód
 3. wyklejka

papier : offset biały, 170 g/m2 - 2 kolory

tektura: 2 mm

 1. introligatornia : książka oprawa twarda szyta grzbiet prosty z wyklejką
 2. nakład: 300 sztuk

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według powyższej specyfikacji oraz według wskazówek pracowników Galerii Fotografii MCK.
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt graficzny.
  1. Po dokonaniu niezbędnych do druku korekt projektu Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia drogą elektroniczną lub telefonicznie uwag lub akceptacji projektu graficznego w terminie 2 dni roboczych.  W przypadku braku informacji zwrotnej w ww. terminie ze strony Zamawiającego uznaje się, że przedłożony projekt został zaakceptowany. W przypadku uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opracowanie graficzne z uwzględnieniem tych uwag i zastrzeżeń.
  2. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowania projektu graficznego, Wykonawca przystąpi do wykonania zamówienia.

 

§ 2.

1.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia posiada wady jakościowe lub ilościowe.

4.  Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni do usunięcia wad.

 

5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia.

6.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …………  zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.

7.  Płatność dokonana zostanie przelewem na postawie protokołu odbioru, do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

 

§ 3.

 1. Ustala się  termin wykonania przedmiotu umowy określony w §1 na dzień 27 kwietnia 2018 r.
 2. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych technologii.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście lub poprzez powierzenie określonej części osobie trzeciej. Za ewentualne działania osób trzecich Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.

 

 

§4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował przedmiot umowy.

 

§5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

 

Załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=21

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10
All rights reserved ® 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl