gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Wakacyjne konkursy z Rawką

Trwają ostatnie przygotowania do uroczystego otwarcia obiektów rekreacyjnych "nowej" Rawszczyzny. Na ten moment Urząd Miasta w Ostrowcu Swiętokrzyskim wspólnie z MCK, MOSiR i BWA przygotował pięć konkursów dla mieszkańców z nagrodami, którymi są imienne, honorowe bilety bezpłatnego wstępu na nowy basen na cały sezon.

 


REGULAMIN KONKURSU
„RAWSZCZYZNA W STAREJ FOTOGRAFII”
Organizatorem konkursu jest:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel.: 41 247 65 80, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Współorganizatorami konkursu są:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Biuro Prezydenta
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel.: 41 26 72 130, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
Tel.: 41 24-75-500, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel.: 41 263 20 48, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§1 Postanowienia ogólne
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
§2 Przebieg Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu 3 Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu:
a) dostarczą fotografię przedstawiającą odkryte ostrowieckie baseny,
b) w dniu uroczystego otwarcia basenów opowiedzą najciekawszą historię związaną z basenami na Rawszczyźnie.
§2 Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy w trakcie trwania Konkursu, tj. do dn. 21.07.2017r. dostarczyć osobiście w celu zeskanowania lub przesłać e-mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) zeskanowaną fotografię przedstawiającą odkryte ostrowieckie baseny wraz z oświadczeniem o przeniesienie autorskich praw majątkowych stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
Organizator: Współorganizatorzy:
2. Każdy Uczestnik Konkursu, który weźmie udział w konkursie otrzyma gadżet promocyjny.
3. Ilość dostarczonych fotografii jest dobrowolna.
4. Wszystkie dostarczone fotografię zostaną wyeksponowane podczas uroczystości otwarcia basenów.
5. Zgłoszenie przez Uczestnika fotografii do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że
a) fotografia nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich,
b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia fotografii do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację fotografii przez Organizatora,
6. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy poweźmie podejrzenie, że fotografia narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
7. Spośród Uczestników konkursu, w dniu uroczystego otwarcia basenów, komisja powołana przez MOSiR wyłoni 3 Zwycięzców.
8. W celu odebrania Nagrody, nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca), winien zgłosić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.
§3 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie „Rawszczyzna w starej fotografii” są trzy równorzędne nagrody w postaci imiennych Honorowych Biletów Prezydenta dla dwóch osób uprawniających do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia basenów.
3. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.
§4 Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas konkursu służą wyłącznie do realizacji konkursu (w tym do wydania nagród) i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.
1. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.
2. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Celem uczestniczenia w konkursie wymagane jest podanie następujących danych uczestnika:
 imię i nazwisko
 adres do korespondencji
 numer telefonu kontaktowego.
§ 5
Prawa autorskie
1. Fotografie przekazane przez Uczestnika Konkursu, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm. ) (dalej „Utwór”).
2. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika konkursu oświadczenia, że utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
3. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystywaniem go w celach i formie przewidzianej niniejszym regulaminem.
4. Uczestnicy Konkursu przeniosą autorskie prawa majątkowe do Utworu na podstawie zawartej Umowy nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych, w celu wykorzystania przedmiotowego Utworu do celów promocyjnych miasta.
5. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na publiczną prezentację utworu podczas uroczystego otwarcia basenów.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z zamieszczeniem, publikacją i przesłaniem utworu, w szczególności praw autorskich do utworu.
7. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureata Konkursu.

……………………………………………..…………………………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………..…………
……………………………………………………………..…………
……………………………………………………………..…………
Adres zamieszkania
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii
1. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 880- z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatną publiczną prezentację utworu, w dniu uroczystego otwarcia basenu, będącego załącznikiem do niniejszego dokumentu.
2. Oświadczam, że jestem autorem fotografii będących załącznikiem do niniejszego dokumentu i posiadam wszelkie prawa do publikowania wizerunku osób znajdujących się na składanych fotografiach.
3. Oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do fotografii nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że fotografie te nie naruszają praw osób trzecich.
4. Oświadczam, że nie udzieliłem/łam żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z fotografii i posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzy-stanie z fotografii, w tym z ich opracowań.
5. Upoważniam Organizatora konkursu do korzystania i rozpowszechniania fotografii oraz ich opracowania bez oznaczania ich moim imieniem i nazwiskiem.
6. Niniejsze przekazanie obejmuje także zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach.
....................................................................................... ........................................................................................

 

 


REGULAMIN KONKURSU
„WODNE ZABAWY BEZ OBAWY”
Organizatorem konkursu jest:
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 263 20 48, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Współorganizatorami konkursu są:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Biuro Prezydenta
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 26 72 130, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
tel: 41 24-75-500, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Centrum Kultury
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 247 65 80, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
2. wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
3. kształtowanie poczucia estetyki
4. inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
5. popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
6. profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie lata
§2
Przebieg Konkursu
I. TECHNIKA
Do konkursu można złożyć prace na podłożu płaskim. Nie będą przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp. Technika wykonania pracy jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, drzeworyt, monotypia, collage itp. Dopuszczalny wymiar prac: min. A4, max A3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane. Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac. Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone. Prace dostarczane bez opakowania nie będą przyjmowane. Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić dopisek „WODNE ZABAWY BEZ OBAWY”.
II. IDENTYFIKACJA PRACY PLASTYCZNEJ
Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane: – imię i nazwisko autora – wiek autora – adres placówki, numer telefonu – imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
Opis pracy przysłanej indywidualnie: – imię i nazwisko – wiek – adres zamieszkania, telefon, e-mail – imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, nauczyciela, instruktora itd.).
III. TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszego ośrodka. Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na opóźnienia w dostarczaniu przesyłek. Prace należy dostarczyć lub zgłosić do 15 lipca 2017 roku do godziny 17.00.
IV. INFORMACJA I WYJAŚNIENIA
Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Anna Kutryba, tel. 41 263 20 48 lub 694 942 112 (w godz. 9-16), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Informacje dotyczące konkursu i laureatów regularnie pojawiają się na stronie internetowej BWA Ostrowiec: www.bwaostrowiec.pl.
§4 Nagrody
1. Jury powołane przez organizatora przyzna 3 równorzędne nagrody w każdej kategorii wiekowej w postaci imiennych Honorowych Biletów Prezydenta dla dwóch osób uprawniające do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017. Kategorie wiekowe: 5-8 lat, 10-15 lat, 16-18 lat.
2. Wręczenie nagród odbędzie się oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu otwarcia odkrytych basenów.
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
2. Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 


REGULAMIN KONKURSU
„HASŁO SEZONU”
Organizatorem konkursu jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
tel: 41 24-75-500, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Współorganizatorami konkursu są:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Biuro Prezydenta
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 26 72 130, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 263 20 48, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Centrum Kultury
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 247 65 80, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§1 Postanowienia ogólne
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (załącznik do regulaminu).
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu Laureata Konkursu tj. Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu:
a) wykaże się kreatywnością i stworzy najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło promujące letni wypoczynek w mieście
b) umieści swoje hasło w pudełku konkursowym lub prześle na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgłoszenie do Konkursu zawierające propozycję hasła promującego letni wypoczynek w mieście, posiadającego cechy wskazane w par. 2, pt. 3.
§2 Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy w trakcie trwania Konkursu, tj. do dn. 21.07.2017r. zaproponować hasło promujące letni wypoczynek w mieście, a następnie podać swoje dane osobowe
Organizator: Współorganizatorzy:
i wraz z hasłem wrzucić do pudełka konkursowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Pudełka konkursowe o których mowa w pkt. 1 dostępne są w następujących punktach: KSZO, Rawszyzna, Urząd Miasta – Biuro Obsługi Interesanta, kino Etiuda, świetlice szkolne oraz przedszkola (dyżurujące w okresie wakacyjnym).
3. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie hasła, opisującego letni wypoczynek w mieście. Hasło winno składać się maksymalnie z 7 słów. Kryterium oceny będzie przede wszystkim kreatywność hasła konkursowego.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy hasła.
5. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu hasła do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że
a) hasło nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich,
b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia hasła do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację hasła przez Organizatora,
6. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy poweźmie podejrzenie, że hasło narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
7. Spośród Uczestników konkursu, w dniu uroczystego otwarcia basenów, komisja powołana przez MOSiR wyłoni zwycięzcę hasła.
8. W celu odebrania Nagrody, nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca), winien zgłosić się po odbiór nagrody z dokumentem tożsamości.
§3 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie „Hasło sezonu” jest imienny Honorowy Bilet Prezydenta dla dwóch osób uprawniający do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia basenów.
3. W przypadku nieobecności Zwycięscy podczas uroczystości, bilety do odbioru będą w biurze MOSiR, skąd zwycięzca będzie mógł go odebrać osobiście.
4. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.
5. Zwycięskie hasło zostanie wyeksponowane przez cały sezon letni 2017 na kompleksie Rawszyzny wraz z imieniem i nazwiskiem jego autora.
§4 Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas konkursu służą wyłącznie do realizacji konkursu (w tym do wydania nagród) i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.
2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.
3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
5. Celem uczestniczenia w konkursie wymagane jest podanie następujących danych uczestnika:
 imię i nazwisko
 adres do korespondencji
 numer telefonu kontaktowego.
§ 5
Prawa autorskie
1. Hasła nadesłane przez Uczestnika Konkursu, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm. ) (dalej „Utwór”).
6. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika konkursu oświadczenia, że utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
7. Nadesłanie przez Uczestnika Konkursu Utworu w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystywaniem go w celach i formie przewidzianej niniejszym regulaminem.
8. Organizator z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a lub b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego hasła konkursowego, odpowiedniego opracowania go, wykonywania zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonego hasła oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z niego.
9. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu.
10. Uczestnik Konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z zamieszczeniem, publikacją i przesłaniem utworu, w szczególności praw autorskich do utworu.
12. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika Konkursu , Uczestnik Konkursu przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.
§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zastrzega się na rzecz Komisji Konkursowej prawo do niewyłaniania Laureata Konkursu, w przypadku niskiego poziomu kreatywności haseł zgłoszonych do Konkursu lub nieposiadania przez nie cech wskazanych w par. 2 pkt 3 powyżej.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w konkursie
„HASŁO SEZONU”
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………….…………
Adres zamieszkania
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora konkursu dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
3. Oświadczam, ze zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że nie była wcześniej publikowana w wydawnictwie objętym ochroną praw autorskich.
4. Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do niniejszego dzieła na Organizatora Konkursu.
........................................................................................ ........................................................................................

 REGULAMIN KONKURSU
„KRZYZÓWKA”
Organizatorem konkursu jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
tel: 41 24-75-500, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Współorganizatorami konkursu są:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Biuro Prezydenta
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 26 72 130, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 263 20 48, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Centrum Kultury
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 247 65 80, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§1 Postanowienia ogólne
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (załącznik do regulaminu).
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu 3 Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu umieszczą prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę w pudełku konkursowym.
§2 Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w krzyżówce należy w trakcie trwania Konkursu, tj. do dn. 21.07.2017r. prawidłowo rozwiązać krzyżówkę, publikowaną w broszurze lub na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów (załącznik do regulaminu), a następnie podać swoje dane osobowe i wrzucić do pudełka konkursowego.
2. Pudełka konkursowe o których mowa w pkt. 1 dostępne są w następujących punktach: KSZO, Rawszyzna, Urząd Miasta – Biuro Obsługi Interesanta, kino Etiuda, świetlice szkolne oraz przedszkola (dyżurujące w okresie wakacyjnym).
3. Spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązania, w dniu uroczystego otwarcia basenów, komisja powołana przez MOSiR wyłoni zwycięzców krzyżówki.
4. W celu odebrania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), zgłaszając się po odbiór nagrody są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
§3 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie Krzyżówka są 3 x imienne Honorowe Bilety Prezydenta dla dwóch osób uprawniające do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia basenów.
3. W przypadku nieobecności Zwycięscy podczas uroczystości, bilety do odbioru będą w biurze MOSiR, skąd zwycięzcy będą mogli je odebrać osobiście.
4. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.
§4 Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas konkursu służą wyłącznie do realizacji konkursu (w tym do wydania nagród) i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim
1. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/
2. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
4. Celem uczestniczenia w konkursie wymagane jest podanie następujących danych uczestnika:
 imię i nazwisko
 adres do korespondencji
 numer telefonu kontaktowego.
§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.


1. Pierwszy klub piłkarski w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Jego nazwisko nosi najstarsza szkoła średnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim reżyser i scenarzysta.
4. W centrum miasta.
5. W 2018 roku powstanie w Ostrowcu Świętokrzyskim „Ostrowiecki …………………………………….. Kultury”.
6.Do nich należał pałac będący obecnie siedzibą ostrowieckiego muzeum.
7.Dopływ Kamiennej.
8. Dawniej samodzielne miasto, obecnie jedno z osiedli Ostrowca Świętokrzyskiego.
9. Rezerwat archeologiczny.
10. Ostrowiecka pływalnia.
11. Związana z Ostrowcem Świętokrzyskim artystka, której imię nosi festiwal "Wielki Ogień".
Dane osobowe:
…………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………
nr telefonu


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w konkursie
„KRZYŻÓWKA”
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………….…………
Adres zamieszkania
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora konkursu dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
........................................................................................ ........................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

 


REGULAMIN KONKURSU
NA MODĘ PLAŻOWĄ
„ZAPROJEKTUJ, SKOMPONUJ, UBIERZ I POKAŻ”
Organizatorem konkursu jest:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
tel: 41 24-75-500, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Współorganizatorami konkursu są:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Biuro Prezydenta
ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 26 72 130, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 263 20 48, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Miejskie Centrum Kultury
ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel: 41 247 65 80, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


§1 Postanowienia ogólne
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (załącznik do regulaminu).
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu 3 Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu zaprojektują, uszyją lub samodzielnie skompletują zestawy ubraniowe, prezentujące stroje plażowe lub dodatki letnie.
§2 Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w trakcie trwania Konkursu, tj. do dn. 21.07.2017r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczyć osobiście do biura w MOSiR – Rawszczyzna od jednego do trzech zdjęć prezentujących modę plażową. Zdjęcia muszą mieć ścisły związek z modą.
2. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs moda plażowa.
3. W treści e-maila należy podać dane osobowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego).
4. Spośród Uczestników, którzy dostarczą fotografie, w dniu uroczystego otwarcia basenów, komisja powołana przez MOSiR wyłoni zwycięzców.
5. W celu odebrania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), zgłaszając się po odbiór nagrody są zobowiązani okazać dokument tożsamości.
§3 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie Krzyżówka są 3 x imienne Honorowe Bilety Prezydenta dla dwóch osób uprawniające do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017.
2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia basenów.
3. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną.
§4 Ochrona danych osobowych uczestników konkursu
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas konkursu służą wyłącznie do realizacji konkursu (w tym do wydania nagród) i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim
2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/.
3. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
5. Celem uczestniczenia w konkursie wymagane jest podanie następujących danych uczestnika:
 imię i nazwisko
 adres do korespondencji
 numer telefonu kontaktowego.
§5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w konkursie
NA MODĘ PLAŻOWĄ
„ZAPROJEKTUJ, SKOMPONUJ, UBIERZ I POKAŻ”
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………….…………
Adres zamieszkania
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatora konkursu dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
3. Oświadczam, ze zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że nie była wcześniej publikowana w wydawnictwie objętym ochroną praw autorskich.
........................................................................................ ........................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS rodzica/opiekuna uczestnika konkursu

 

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2017 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl