gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia

Ostrowiec Świętokrzyski  24. 07. 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania

„ Roboty zabezpieczające budynki  Browaru (części nieużytkowane)   przy ulicy  Siennieńskiej 54  oraz budynek kina „Etiuda” przy ul. Aleja 3 Maja 6”.

 1. Zakres  robót zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1

II.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a w szczególności:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej   2 roboty ogólnobudowlane tj. budowa, przebudowa,  rozbudowa, remont obiektów budowlanych o wartości min. 50 tysięcy każda.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

B.   Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia.

Wykonawca winien dysponować kadrą  zdolną do wykonania zamówienia w tym :

kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno – budowlanej.

 

III.    Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 30.000 EURO netto.

Termin wykonania zamówienia -   do  15 września  2014r.

IV.     Składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury  do dnia 31 lipca  2014 r.  do godziny 1000 .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela   Zuzanna Turczyńska  tel. +48 723 311 711

V.      Otwarcie ofert  nastąpi  się w dniu 31 lipca 2014 r.  o godz. 1030 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54  (wejście od ulicy Polnej).

VI.    Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny

VII.   Do ogłoszenia załączono:

 1. Załącznik  nr 1   -  Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik  nr 2   -  Projekt umowy.
 3. Załącznik  nr 3   -  Przedmiar robót.
 4. Załącznik  nr 4   - Plan sytuacyjny
 5. Załącznik  nr 5  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 08.
 6. Załącznik  nr 6  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 09.
 7. Załącznik  nr 7  – Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 10.
 8. Załącznik  nr 8  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 12
 9. Załącznik  nr 9  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 13.

10.  Załącznik  nr 10 - Inwentaryzacja  budynków obiektu: Budynek D Rzut parteru

11.  Załącznik  nr 11 -  Kwestionariusz ofertowy.

 

Elżbieta Baran

Dyrektor MCK

pobierz wszystkie dokumenty

 

Ostrowiec Świętokrzyski 9 czerwca 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„ Remont dachu budynku użytkowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54”.

 1. Zakres  robót  zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1

II.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a w szczególności:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej   2 roboty ogólnobudowlane tj. budowa, przebudowa,  rozbudowa, remont obiektów budowlanych o wartości min. 50 tysięcy każda.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

B.   Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia.

Wykonawca winien dysponować kadrą  zdolną do wykonania zamówienia w tym :

kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno – budowlanej.

 

III.    Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 30.000, 00 euro netto.

Termin wykonania zamówienia -   do 31 lipca 2014 r.

IV.     Składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury  do dnia 17 czerwca  2014 r.  do godziny 1000 .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela  Zuzanna Turczyńska  tel. +48 723 311 711

V.      Otwarcie ofert  nastąpi  się w dniu  17 czerwca 2014 r.   o godz.  1030w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54  (wejście od ulicy Polnej).

VI.    Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny.

VII.   Do ogłoszenia załączono:

 1. Załącznik  nr 1  -  Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik  nr 2  -  Projekt umowy.
 3. Załącznik  nr 3  -  Przedmiar robót.
 4. Załącznik  nr 4 -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek C-A rys. 07.
 5. Załącznik  nr 5 -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek C-A rys. 08.
 6. Załącznik  nr 6 -  Kwestionariusz ofertowy.
 
OGŁOSZENIE - zaproszenie do składania ofert

 

 

OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

zaprasza do składania ofert na wykonanie :

Wstępnego Studium Wykonalności  dla Projektu „Ostrowiecki Browar Kultury”, na które składają się:

 1. 1. ocena koncepcji  Ostrowieckiego Browaru Kultury (po poprawkach wniesionych w roku 2011) w układzie zaproponowanego  Programu Funkcjonalno-Użytkowego, uwzględnionego  w koncepcji,
 2. 2. opracowanie wytycznych projektowych i planu funkcjonalno-użytkowego  rozszerzonego o funkcje komercyjne oraz kosztorysu,
 3. 3. wstępna analiza i prognoza przychodów i kosztów inwestycji,
 4. 4. analiza alternatywnych rozwiązań.

 

Projekt  „Ostrowiecki Browar Kultury” polega na adaptacji i rozbudowie/dobudowie budynków pobrowarnych na potrzeby ostrowieckich instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury,  Miejskiej Biblioteki Publicznej  i  Biura Wystaw Artystycznych.

 1. I. Zakres  opracowania  zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia

Wstępne Studium Wykonalności ma zidentyfikować przedmiot projektu  w taki sposób, aby możliwa była ocena  planowanych zadań.   Ma pokazać rozwiązania wariantowe, a wybór najlepszego wynikać będzie z porównania analizy rozwiązań możliwych do zastosowania w konkretnych warunkach.

Studium  musi  udzielić odpowiedzi na pytanie, który z rozpatrywanych wariantów jest najefektywniejszy pod względem skuteczności osiągnięcia zamierzonego celu, trwałości i bezawaryjnego funkcjonowania, wykorzystania istniejących budynków, oszacowania  parametrów,  od których będą zależały późniejsze koszty eksploatacji obiektu.

II.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a w szczególności:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

 • Dwie usługi polegające na przygotowaniu dla podmiotu publicznego studium wykonalności lub wykonaniu  kompleksowych analiz oraz świadczeniu usług doradczych (w zakresie aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych      i technicznych)  w procesie przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,    w których wartość każdej inwestycji wynosiła minimum 40 mln PLN.
 • Dwie usługi na rzecz podmiotu publicznego w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 tys.m2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ośrodka kultury, biblioteki, kina, teatru, galerii sztuki, szkoły, hali widowiskowo sportowej, hali sportowej lub ratusza.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

B.  Wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

a)      Koordynator zespołu – 1 osoba, która:

 • Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne,
 • Posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami  ,
 • Posiada doświadczenie w koordynacji prac zespołów w zakończonych co najmniej dwóch projektach o wartości inwestycji minimum 40 mln złotych brutto.

b)      Ekspert do spraw technicznych   – 1 osoba, która:

 • Posiada wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 • Posiada doświadczenie w procesie inwestycyjnym, tj. osoba, która  pełniła funkcje projektanta w ciągu ostatnich pięciu lat dla co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2 tys. m2 każdy.
 • Posiada doświadczenie w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 2 tys. m2 tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku ośrodka kultury, biblioteki, kina, teatru, galerii sztuki, szkoły, hali widowiskowo sportowej, hali sportowej lub ratusza.
 • Posiada doświadczenie w zakresie projektowania powierzchni wystawienniczych lub ekspozycji, tj. osoba ta pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję projektanta dla co najmniej jednej powierzchni/pomieszczenia ekspozycyjnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 tys. m2.

III.    Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 14.000 EURO.

Termin wykonania zamówienia -   7 maja  2014r.

IV.     Składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury  do dnia 5 marca 2014 r.  do godziny 1300 .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela   Zuzanna Turczyńska  tel. +48 723 311 711

V.      Otwarcie ofert  nastąpi  się w dniu  5 marca 2014 r. o godz.   1330 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54 (wejście od ulicy Polnej).

VI.    Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny i innych warunków wykonania zamówienia.

Dopuszczalna jest negocjacja także z wykorzystaniem telefonu w dniu otwarcia ofert.

VII.   Do ogłoszenia załączono:

 1. Załącznik  nr 1  -  Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik  nr 2  -  Opis Projektu.
 3. Załącznik  nr 3  -  Projekt umowy.
 4. Załącznik nr 4 - Ostrowiecki Browar Kultury. Uwarunkowania historyczne oraz wytyczne konserwatorskie dla terenu objętego inwestycją.
 5. Załącznik nr 5 - Inwentaryzacja poszczególnych budynków obiektu.
 6. Załącznik nr 6  - Koncepcja urbanistyczno -architektoniczna pod nazwą  „Ostrowiecki Browar Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim”
 7. Załącznik nr 7 – Wstępny Program Funkcjonalno – Użytkowy  Ostrowiecki Browar Kultury, przygotowany przez poszczególne instytucje kultury.
 8. Załącznik nr 8  -  Mapa, plan sytuacyjny.
 9. Załącznik nr 9  -  Kwestionariusz ofertowy.


pobierz całą dokumentację


 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 12
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl