gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Ochrona imprez MCK w 2018

OGŁOSZENIE

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą , spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 6 grudnia 2017 r. umowę na ochronę imprez plenerowych masowych, nie masowych oraz imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

z Biurem Ochrony Osób i Mienia Scorpion Sp. z o.o., ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski


OGŁOSZENIE

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą , spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 4 grudnia 2017 r. umowę na ochronę osobową oraz monitoring obiektów tj.

 1. ochronę osobową budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze od godz. 2100 do 700, w dni wolne od pracy – całą dobę, każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony,
 2. całodobową ochronę osobową  muszli koncertowej w Parku Miejskim,
 3. monitoring i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,
 4. konserwację i naprawę systemu monitoringu w budynku CTH  przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,

z BIUREM OCHRONY SPARTAN Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania pod linkiem:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=18

 
Ochrona i monitoring obiektów MCK w 2018

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu

 

Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim www.mck.ostrowiec.pl w dniu ………………. 2017 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach                  i za określone niżej kwoty.

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

cena brutto słownie: .............................................................................................................................. .zł.

 1. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istniejącymi warunkami technicznymi oraz stanem faktycznym obiektów będących przedmiotem konkursu.
 2. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII. Ogłoszenia.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Umowa niniejsza zawarta zostaje w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu ………….. 2017 r. pomiędzy stronami:

………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą

a

 

MIEJSKIM CENTRUM KULTURY, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski) REGON: 001162220,           NIP: 661 – 14 – 09 – 833, reprezentowany przez Marka Cichosza – p.o.Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym,

po przeprowadzeniu postępowania z dnia …………………. na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp.

§ 1.

Zamawiający zleca Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r:

 1. monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie: Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. konserwację urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w obiekcie:

Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

 1. bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy  Alei 3 Maja 6 oraz terenu wokół całego obiektu - parking kina, wejście główne do budynku, oraz okolice wyjść ewakuacyjnych z sali kinowej,
  1. bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu muszli koncertowej
   w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się
   w bezpośrednim otoczeniu, obszar objęty przedmiotem zamówienia określa załącznik graficzny   nr 1 do niniejszej umowy.

 

§ 2.

 1. Monitorowanie sygnałów, o których mowa w § 1. ust.1 i ust. 3 polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego dwutorowo: I tor drogą radiową oraz II tor drogą telefoniczną lub GSM.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)      monitorowania uzgodnionych sygnałów, o których mowa w § 1. ust. 1. i ust. 3. przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę,

2)       rejestrowania uzgodnionych sygnałów odebranych z lokalnego systemu alarmowego,

3)      udostępnienia Zamawiającemu wyciągów z odpowiednich rejestrów, na jego pisemne żądanie,

4)      podjęcia interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez Centrum Monitorowania wg. kolejności otrzymywanych sygnałów z lokalnych systemów monitorowanych – zastrzega się priorytet dla sygnału napadu z uwagi na możliwość zagrożenia życia,

5)      użycia grupy szybkiej reakcji do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zamawiającego, przy czym czas dojazdu grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów) wynosi do 5 minut od momentu otrzymania alarmu, gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych,

6)     w razie uzasadnionej potrzeby powiadomienia Zamawiającego lub osobę upoważnioną, Policję, Straż Pożarną, albo inne specjalistyczne służby w zależności od potrzeb.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)        utrzymania lokalnych systemów alarmowych przez cały czas trwania umowy w stanie przydatnym do użytku,

2)        okresowego sprawdzania prawidłowości działania lokalnych systemów alarmowych przy uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,

3)        niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o ważnych wydarzeniach dotyczących systemu alarmowego  i innych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla usługi monitorowania, w tym o ewentualnych uszkodzeniach i niesprawnościach łączy i systemu o których powziął wiadomość, a jeśli takowe trwają lub ich przewidywany brak działania trwać będzie dłużej niż jedną dobę – poinformować o tym Wykonawcę na piśmie, a także o zmianach numerów telefonów, osób upoważnionych oraz o innych zmianach w karcie zgłoszenia,

4)             zapewnienia wolnej przestrzeni roboczej wokół każdej czujki, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wystroju wewnętrznego obiektu mogącego mieć wpływ na działanie systemu alarmowego,

5)             Zamawiający lub osoba upoważniona jest zobowiązana do stawienia się w chronionym obiekcie od chwili powiadomienia w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Jeżeli w czasie 30 minut nie uda się powiadomić Zamawiającego lub osoby upoważnionej o zaistniałym zdarzeniu (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), lub Zamawiający nie stawi się w obiekcie, wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wewnątrz chronionego obiektu. Ochrona fizyczna wykonywana podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy jest wliczona w koszt zamówienia,

6)             prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu, uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną. W takim przypadku do obiektu nie jest wysyłana załoga patrolowo – interwencyjna.

 1. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi monitorowania z powodu:

1) nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, ich złej jakości, itp. - jako, że nie stanowią one własności Wykonawcy,

2) innych okoliczności, za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego – zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności,

3) z powodu zaistniałych zakłóceń atmosferycznych dotyczących utrudnienia w otrzymywaniu sygnałów przesyłanych za pomocą fal radiowych,

4) z powodu następstwa sił wyższych.

5. Potwierdzeniem wykonania usługi monitorowania będzie przedstawienie comiesięcznych wydruków

ze stacji monitorowych, zawierające zdarzenia wygenerowane przez system alarmowy. Wykonawca

dostarczy wydruk Zamawiającemu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 3.

 1. Wykonawca przeprowadza czynności konserwacyjne i dozorowe polegające na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania istniejącego systemu alarmowego w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej oraz eksploatacji i zobowiązuje sie do:

1)  sprawdzania stanu centrali, czujników, manipulatorów, sygnalizatorów optyczno – akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,

2)  sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

3)  sprawdzenie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

4)  sprawdzanie łączności systemów alarmowych,

5)  sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu,

6)  dokonania wpisu w rejestrze konserwacji po wykonaniu ww. postanowień.

2. Wykonawca dokonuje okresowych konserwacji systemu alarmowego co 3 miesiące:

1)      materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza Wykonawca na swój koszt,

2)      części zamienne niezbędne do przeprowadzania napraw dostarcza Wykonawca na swój koszt,

3)      Zamawiający nie będzie obciążony kosztami dojazdu i robocizny serwisanta.

 1. Konserwacja nie obejmuje:

1) uszkodzeń urządzeń w czasie remontów lub działania siły wyższej,

2) uszkodzeń powstałych na skutek działania osób trzecich i nieupoważnionych, a także w wyniku niewłaściwej eksploatacji i w warunkach niezgodnych z wymogami producenta urządzeń.

 1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia awarii systemu alarmowego na piśmie, a także drogą mailową i faksem, przez 24 godziny na dobę.
 2. Wykonawca podejmuje się usunięcia awarii w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia pod warunkiem dysponowania w tym czasie przez Wykonawcę częściami zamiennymi niezbędnymi do usunięcia awarii. W przypadku nie usunięcia usterki w terminie do 24 godzin Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia fizycznego w postaci jednego pracownika przebywającego w obiekcie do momentu usunięcia awarii.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)      zapewnienia Wykonawcy dostępu do elementów systemu oraz głównej centrali w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy,

2)      pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu systemu alarmowego z eksploatacji w terminie 7 dni przed dniem wyłączenia,

3)      niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach oraz oprogramowaniu centrali za wyjątkiem funkcji użytkownika.

 

§ 4.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania bezpośredniej ochrony fizycznej:

1)        kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 6, o którym mowa w § 1.ust. 5. niniejszej umowy, która odbywać się będzie w następujący sposób: w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, tj. poprzez obecność jednego umundurowanego pracownika Wykonawcy w chronionym obiekcie, przy czym strażnicy obecni będą w dni robocze w godz. 21.00 – 07.00, w dni świąteczne i wolne od pracy – całodobowo.

2)        muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, o której mowa w § 1.ust. 6. wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu, w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, jak również w święta i dni wolne od pracy; obszar objęty  bezpośrednią ochroną fizyczną określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej umowy, zwanych w dalszej części umowy „obiektami”.

 1. Wykonawca oświadcza, że strażnicy pełniący bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej, zatrudnieni są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 2. Rozkład czasu pracy przy ochronie obiektów pomiędzy poszczególnych strażników należy do wyłącznej kompetencji Wykonawcy.
 3. W celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4. ust. 1. Wykonawca na terenie obiektów zorganizuje w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego posterunek obsługiwany przez jednego strażnika.

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia książki czynności ochrony obiektu, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu,
zaistniałych zdarzeń,  przeprowadzonych kontroli itp., osobno dla kina Etiuda, osobno dla muszli    
koncertowej,

2) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
z największą starannością, rzetelnie i skutecznie,

3) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego
obiektu w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu,

4) strażnicy są zobowiązani do współpracy z pracownikami MCK znajdującymi się na terenie obiektu                
i do pomocy w czynnościach związanych z właściwą organizacją i przebiegiem imprez oraz                            
w obsłudze seansów filmowych.

5) strażnicy są zobowiązani do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora MCK lub
upoważnionego przez niego pracownika w zakresie zabezpieczania mienia i osób przebywających
w obiekcie chronionym,

6) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu na terenie obiektu pożaru, awarii,
włamania, kradzieży, aktu wandalizmu itp. sytuacji,

7) oznakowania w sposób widoczny obiektu informacją „obiekt chroniony”,

8) zapewnienia na własny koszt strażnikowi odpowiedniego umundurowania identyfikującego
Wykonawcę (identyfikator) oraz bezprzewodowe środki łączności do kontaktu z Policją,  
Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zamawiającym i innymi jednostkami,
latarki wraz z niezbędnym osprzętem oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy,

9) zapoznania się i stosowania instrukcji p.poż obiektu i regulaminu wewnętrznego,

10) przekazania najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu wykazu osób, które będą
wykonywać dozór wraz z określeniem ich kwalifikacji,

11) każdorazowego aktualizowania wykazu, co najmniej na 24 godziny przed zmianą wykazu osób
wykonujących dozór,

12) sprawdzanie, czy na terenie obiektów nie przebywają osoby nieuprawnione,

13) niedopuszczenie do zakłócenia spokoju na terenie obiektów,

14) sprawdzanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń obiektów,

15) patrolowanie całego terenu obiektów nie rzadziej niż co 20 minut,

16) pozostawanie w stałym kontakcie z dyżurnym operatorem Wykonawcy,

17) utrzymanie należytego porządku i czystości w miejscu pracy,

18) wpisania zauważonych usterek do książki usterek i przekazania jej Zamawiającemu bez zbędnej
zwłoki,

19) egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na terenie przyległym do  
obiektów,

20) w przypadku naruszenia mienia w obiekcie lub bezpieczeństwa pracujących w nim osób (pożar,
włamanie, zagrożenie zdrowia lub życia, awaria instalacji elektrycznej, wodnej itp.) strażnik
zobowiązany jest do:

a) bezpośredniej interwencji,

b) powiadomienia ustnie oraz pisemnie, dokonując odpowiedniego wpisu do książki czynności
ochrony, Dyrektora MCK lub upoważnionego przez niego pracownika  o zaistniałym zdarzeniu,

c) w przypadku konieczności interwencji grupy szybkiego reagowania powiadomienia dyżurnego
operatora Wykonawcy,

d) wstępnego zabezpieczenia śladów i dowodów kradzieży, włamania, dewastacji itp.,

e) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Policji,

f) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej,

g) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Straży Miejskiej (numer alarmowy 986).

6. Przekazywane przez Zamawiającego pod ochronę obiekty odpowiadają obowiązującym przepisom
ppoż. i bhp. Obiekty posiadają oświetlenie  terenu przylegającego.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich braków i usterek
  w zabezpieczeniu strzeżonych obiektów i terenów, stwierdzonych w czasie przyjmowania obiektu pod ochronę, wskazanych w protokole przejęcia lub stwierdzonych w trakcie realizacji umowy.

8. Strony ustalają że:

1)  przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych pracowników do bezpośredniej ochrony fizycznej  odbędzie się w dniach ……………. 2017 roku w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej (dzień i godzina zostaną ustalone telefonicznie z upoważnionym pracownikiem MCK),

2) po zapoznaniu się wyznaczonych strażników z obiektem i potwierdzeniu ich predyspozycji do wykonywania powierzonych im obowiązków, każda stała zmiana osobowa  w ochronie obiektu powinna być uzgodniona wcześniej z upoważnionym pracownikiem MCK (nie dotyczy                w przypadku urlopu/wolnego strażnika i tzw. przypadków losowych).

3)  osoby pełniące obowiązki strażnika powinna być w pełni sprawna ruchowo ze względu na stałą konieczność monitorowania porządku w obiektach i wokół nich,

4)  po przeprowadzeniu instruktażu obowiązek zaznajomienia ewentualnych nowych strażników, przy  
jednoczesnym spełnieniu warunków opisanych w § 4. ust. 8. pkt. 1 i 3, z rozkładem budynków oraz z zakresem obowiązków określonych w § 4.ust. 5. niniejszej umowy leży w gestii Wykonawcy,

9. W przypadku konieczności użycia grupy reagowania na skutek wezwania strażnika obecnego  w obiekcie chronionym, Wykonawca gwarantuje, że dojazd grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów), o każdej porze (w dzień i w nocy) i gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych nie przekroczy 5 minut.

 

10. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia do pełnienia służby, dającego schronienie przed opadami
atmosferycznymi, a w okresie jesienno – zimowym utrzymującego stałą temperaturę, posiadające
oświetlenie oraz takie usytuowanie, ażeby umożliwić strażnikowi prowadzenie obserwacji
wzrokowej, przynajmniej części dozorowanego obiektu,

2) wyposażenia udostępnionego pomieszczenia w krzesło i biurko (względnie stolik), apteczkę
pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, gaśnicę p.poż., dostęp do wody          
i toalety, wykaz numerów alarmowych oraz kontaktowych z upoważnionymi przedstawicielami
Zamawiającego,

3) zabezpieczenia mechanicznego obiektu poprzez montaż zamków we wszystkich pomieszczeniach obiektów, w których znajdują się wartościowe przedmioty,

4) poniesienia kosztów mediów zużytych przez strażników w trakcie wykonywania swych obowiązków.

5) każdorazowego zamykania pomieszczeń, w których znajdują się przedmioty wartościowe, przy czym klucze do wymienionych pomieszczeń w kinie „Etiuda” będzie przechowywać pracownik zatrudniony przez Zamawiającego.

 1. W obiektach, o których mowa w § 4. ust. 1. obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, regulamin dozoru określający zakres obowiązków i sposób pełnienia dozoru przez strażników. Sposób i jakość wykonywania usług przez strażników Wykonawca kontroluje poprzez swoje służby nadzoru. Prawo kontroli pracy strażników mają także upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

§ 5.

1. Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……...                 zł netto plus 23 % VAT (słownie:  …………. złotych netto + 23 % VAT) miesięcznie.

2. Kwota wymieniona w ust. 1. niniejszego paragrafu obejmuje należność za wykonanie wszystkich prac wymienionych  w § 1., 2., 3., i 4. niniejszej umowy. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy oraz faktury dostarczonej do Zamawiającego, która będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obowiązuje przez cały okres trwania umowy, o którym mowa w § 1. i  § 9. ust.1.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu na okres trwania
niniejszej umowy.

 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzający należyte wykonanie usługi.
 2. Koszty związane z połączeniami telefonicznymi centrali alarmowej ze stacją monitorującą ponosi Zamawiający.
  1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z systemu monitorowania alarmów.

 

§ 6.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy  
zachowaniu należytej staranności świadczonych usług, za szkody powstałe w obiekcie.

2. W przypadku powstania szkody w obiekcie, której wystąpieniu Wykonawca mógł zapobiec lub   
wykazaniu, że na jej powstanie miała wpływ służba pełniona niezgodnie z regulaminem dozoru,
Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie lub na własny koszt naprawi zaistniałą szkodę.
Wysokość ewentualnego odszkodowania odpowiadać będzie udokumentowanym przez   
Zamawiającego faktycznym wydatkom poniesionym na likwidację powstałej szkody. Odszkodowanie
wypłacane będzie w terminie 14 dni od daty zakończenia prac przez Komisję, o której mowa w § 6.
ust.3.

3. Przyczyny powstania szkód będzie ustalać Komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.                    
Niezgłoszenie się przedstawiciela Wykonawcy do prac Komisji na pisemne zawiadomienie
Zamawiającego, skutkować będzie przyjęciem bez zastrzeżeń przez Wykonawcę ustaleń Komisji
zawartych w protokole.

4. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby, którymi się
posługuje przy realizacji umowy.

5.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) jeżeli sprawcy włamali się do obiektu z miejsca obiektywnie niewidocznego dla strażnika,                   
np:  podkop, niezabezpieczony właz dachowy itp.,

2) za szkody powstałe wskutek niedopełnienia przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków
właściwego zabezpieczenia obiektu i przyjętych w umowie w tym zakresie ustaleń,

3) w przypadku naprawienia szkody lub pokrycia jej kosztów przez sprawców.

 

§ 7.

1. W przypadku powstania szkody w obiekcie objętym ochroną Wykonawca ma obowiązek udostępnienia
Zamawiającemu dokumentów wewnętrznych związanych z realizacją umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kradzieży zobowiązany jest on:

1) niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę Policji oraz upoważnionego przedstawiciela     
Wykonawcy,

2) w zgłoszeniu pisemnym do Wykonawcy, w miarę możliwości ująć rodzaj, ilość, szacunkową  
wartość skradzionych przedmiotów oraz podać termin komisyjnego obliczania strat, tak aby mógł
być na nim obecny przedstawiciel Wykonawcy,

3) umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy przeprowadzenie czynności wyjaśniających,
niezbędnych do ustalenia okoliczności kradzieży oraz udzielić mu wszelkich związanych
z tym wyjaśnień, przede wszystkim udostępnić dokumenty na podstawie których, możliwe będzie    
ustalenie rodzaju szkody, jej wysokość i związane z tym odszkodowanie.

3. W przypadku odzyskania przez Zamawiającego skradzionych przedmiotów lub wyrównania strat                      
w inny sposób (np. przez firmę ubezpieczeniową czy też sprawcę szkody) zobowiązany jest on
powiadomić o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zwolniony jest
z obowiązku wypłaty uznanego odszkodowania, a wcześniej wypłacone podlega zwrotowi.

 

§ 8.

Wykonawca odpowiada za szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, niepodjęcia interwencji z przyczyn od niego zależnych, w formie odszkodowania, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Na tę okoliczność Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowe, których potwierdzone przez siebie kserokopie przedkłada Zamawiającemu oraz, że zobowiązuje się do kontynuowania takiego ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 9.

 1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia  2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.
 2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego, mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów, naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
 3. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy Zamawiający winien zgłaszać do biura Wykonawcy na piśmie, w terminie 10 dni od daty zaistniałego zdarzenia.
 4. Umowa niniejsza nie stanowi umowy o ubezpieczenie i jej nie zastępuje.

5. Do wszystkich spraw nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie uregulowania przepisów
Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

7. Strony nie mogą praw wynikających z niniejszej umowy przenosić na osoby trzecie.

 

 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego,                     
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                               ……………………………………….

 

Wszystkie załączniki do pobrania pod linkiem:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=17

 
Ochrona i monitoring obiektów MCK w 2017

 

Umowa i załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=16

 
Specjalistyczne wyposażenie studia i pracowni

 

Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia


SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ

1.Skaner A3 płaski – 1 sztuka, do skanowania klisz błon i przeźroczy, 48 bitowa głębia kolorów i rozdzielczość 2400x4800 dpi, technologia Micro Step Drive.

2. Stacja graficzna - 1 sztuka, do obsługi programów graficznych, procesor i5 3,3Ghz,  16gb ram, wyświetlacz 27 cali Retina o rozdzielczości 5k, fusiondrive 2tb, karta graficzna z 2gb pamięci. Myszka i klawiatura w zestawie (magic mouse, magic keyboard) wyposażony w złącze Thunderbolt 2.

3. Monitor LCD – 1 sztuka, specjalistyczny monitor do grafiki, w 100% odwzorowanie barwne, 27 cali o rozdzielczości 2560 x 1440 (Quad HD),  Matryca IPS, podświetlanie LED, czas reakcji 6ms,  w technologii sRGB.

4. Tablet graficzny – 1 sztuka, do pracy z grafiką, do obróbki graficznej, tablet piórkowy, obszar roboczy 299x190mm, rozdzielczość 5080lpi, poziomy nacisku 2048, technologia rezonans elektromagnetyczny, kompatybilność z MAC OSX.

5. Kolorymetr graficzny – 1 sztuka, do kalibracji monitorów, kalibracja kolometryczna,  3 kanałowy sensor.


SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE PRACOWNI VIDEO

6. Komputer - 1 sztuka, do obsługi programów video, procesor i5 3,3Ghz,  16gb ram, wyświetlacz 27 cali Retina o rozdzielczości 5k, fusiondrive 2tb, karta graficzna             z 2gb pamięci. Myszka i klawiatura w zestawie (magic mouse, magic keyboard) wyposażony w złącze Thunderbolt 2.

7. Statyw tripod pod kamerę – 1 sztuka, wyposażony w głowicę panoramiczną zaopatrzoną w system kontrbalansu. Zastosowanie - do pracy reporterskiej oraz filmowej, ułatwiający prowadzenie kamery w pionie i poziomie z regulacją

8. Wózek do  statywów kamerowych oraz oświetleniowych - 1 sztuka, posiadający gumowe, obrotowe kółka z blokadą, pozwalający na równomierny przesuw kamery na statywie i poprawiający stabilność obrazu, dający możliwość szybkiej zmiany położenia kamery.

9. Stalowy statyw oświetleniowy – 1 sztuka,  z maksymalnym wysunięciem 4,20m   dla zamocowania lamp oświetleniowych podczas pracy w studiu lub pomieszczeniach zamkniętych oraz w plenerze, konstrukcja stalowa dająca stabilność i możliwość regulacji oświetlenia na różnych wysokościach.

10. Lampa halogenowa z szybą żaroodporną  niebieską - 1 sztuka, mocowana na statywach oświetleniowych dla poprawnego oświetlenia obiektów znajdujących się w studiu lub w plenerze.

11. Uniwersalna lampka do kamer – 1 sztuka, z płynną regulacją mocy oraz temperatury barwowej, lampka może być mocowana bezpośrednio w gnieździe akcesoriów, lub za pomocą dołączonej „łamanej” stopki umożliwiającej regulację kąta świecenia oraz montaż lampy na statywie, ilość diód 140 SMD, strumień świetlny maksymalnie 1400 lm, moc lampy maksymalnie 14W, regulacja barwy od 2800K do 5800K, filtr rozpraszający.

12. Zestaw bezprzewodowy składający się z nadajnika odbiornika i mikrofonu-system do podstawowych nagrań - 1 zestaw, do rejestrowania materiału audio towarzyszącego nagraniom video oraz w pracach reporterskich, przesyłający bezprzewodowo dźwięk na odległość 100 metrów na pasmach UKF zapewniając czysty dźwięk, posiadający system płynnej regulacji, częstotliwość pracy 750 – 765 MHz, modulacja częstotliwości z kontrolą PLL, pasmo przenoszenia 40Hz - 18kHz +/- 3dB, stosunek sygnał/szum 105 dB, zniekształcenia???, zakres dynamiki 100

ilość kanałów 100.

13. Mikrofon kierunkowy - 1 sztuka, kierunkowy mikrofon pojemnościowy typu shotgun zaprojektowany do pracy w profesjonalnych aplikacjach, jak: film, wideo, telewizja, narracja zza kadru oraz dziennikarstwo, wyposażony w wyjście symetryzowane elektronicznie i wymaga zasilania Phantom 48 V [P48]. dysponujący szerokim pasmem przenoszenia, kontrolowaną charakterystyką kierunkowości oraz elektroniką zapewniającą mały poziom szumów, do montażu bezpośrednio na kamerach wideo lub tyczkach.

14. Mikrofon reporterski – 1 sztuka, do przeprowadzania wywiadów i prezentacji.z wszechkierunkową kapsułą dynamiczną, która pełną swobodę działania, bez potrzeby stosowania technik typowych dla mikrofonów kierunkowych, pasmo przenoszenia: 70Hz - 15 kHz, impedancja wyjściowa: 150 Ω, czułość: -56.0 dB,        1 Volt/Pascal (1.00 mV przy 94 dB SPL) +/- 2 dB dla 1 kHz, waga: do 300 g,      złącze: XLR

15. Profesjonalna kamera – 1 sztuka, wyjście HD SDI, najwyższej jakości dźwięk LPCM (bez kompresji) w trybie progresywnym Full-HD 1920 x 1080 (zapis 1920 x 1080 50p), wybór trybu pracy 50Hz lub 59.94Hz, 4 pozycje filtru optycznego: clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND, złącza XLR z zasilaniem Phantom 48V,m kompatybilność z kartami SDXC, do wyboru jednoczesny zapis na dwóch kartach pamięci (jako backup) lub w trybie relay-recording do wydłużenia czasu nagrania, funkcja DRS poszerzająca zakres dynamiki dla ciemnych i bardzo jasnych partii obrazu, funkcje Waveform i Vectoroscope ułatwiające precyzyjne ustawienia parametrów obrazu (podbicie, przysłona, balans bieli, itp.), pliki scen, programowalne przyciski użytkownika, wspomaganie fokusu, wizjer i ekran LCD, funkcje pre-record oraz interval-rec, możliwość dodania do każdego nagrania własnzch informacji tekstowe (metadane), złącze IEEE 1394 oraz USB umożliwiające kopiowanie zawartości kart pamięci do komputera.

16. Zestaw do montażu nieliniowego – 1 sztuka, pakiet do edycji wideo w standardzie SD i HD, zintegrowany autoring DVD bezpośrednio na linii edycyjnej, możliwość produkcji przestrzennego dźwięku oraz efektów realizowanych w czasie rzeczywistym, możliwość zmiany tempa odtwarzania i podrzędnej korekcji kolorów. natywny transfer oraz edycję z dokładnością do jednej klatki formatów 720p oraz 1080i HDV.


SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE STUDIA NAGRAŃ

17. Mikser cyfrowy z interfejsem audio i sterownikiem DAW - 1 sztuka, mikser cyfrowy z w pełni programowalnymi hi-endowymi przedwzmacniaczami mikrofonowymi i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy, główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone       w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki, 16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem, ultra niska latencja oraz brak zniekształceń, wbudowany, dwukierunkowy 32 śladowy interfejs nagrywający FireWire / USB 2.0, Wirtualny rack efektowy wyposażony w osiem w pełni stereofonicznych slotów FX do symulacji wysokiej klasy sprzętu, jak np:  EMT250, PCM70, Lexicon 480L czy Quantec QRS itp., wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o nielimitowanym zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i zerowej latencji pomiędzy wejściami i wyjściami, 6 Mute grup i 8 grup DCA z 8 dedykowanymi  zmotoryzowanymi suwakami 100 mm, intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip, z bezpośrednim dostępem do regulacji, kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz podświetlane w kolorach RGB wyświetlacze LCD na każdym kanale, 25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków,  rozbudowana sekcja Channel Strip oraz definiowalna sekcja regulacji, złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego, możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym BEHRINGER P-16, cyfrowe wyjście stereo AES/EBU i MIDI, regulowane linie opóźniające na wszystkich fizycznych wejściach i wyjściach, zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet, tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW poprzez USB, system zarządzania scenami.

18. Mikser słuchawkowy – 3 sztuki, cyfrowy mikser 16-kanałowy do tworzenia osobistego miksu na odsłuchy na scenie, intuicyjne "analogowe" działanie z przywołaniem 16 ustawień, 24-bitowe konwertery cyfrowo-analogowe, 3-punktowy EQ z kontrolą wysokości środkowej częstotliwości, funkcje solo i wytłumiania na każdy kanał, wejście MIDI do kontroli w czasie rzeczywistym z BCF2000 i BCR2000, niska latencja, <1 ms, zasilanie z P16-I / P 16-D lub z zasilacza.

19. Monitory odsłuchowe ze statywami – 1 para, dwudrożny, aktywny monitor w konfiguracji MTM d'Appollito w obudowie kompaktowej (zamkniętej), regulacje poziomu wejściowego i poziomu głośnika wysokotonowego, filtr Bassbost, impedancja wejściowa: 10 kOhm, zakres częstotliwości: 40 Hz - 40 kHz (+/- 3 dB), 46 Hz - 20 kHz (+/- 1,25 dB), z włączonym filtrem Bassboost, obudowa: zamknięta, wspólna obudowa dla obu głośników niskośredniotonowych, z wydzieloną komorą dla elektroniki, częstotliwości zwrotnicy: 2900 Hz, nachylenie 24 dB na oktawę, głośnik wysokotonowy: jednocalowy głośnik z miękką kopułką, ring radiator, moc wzmacniaczy: tor wysokotonowy 80W , tor niskotonowy 300W klasa A/B w całości na elementach dyskretnych, monitory parowane z dokładnością 0.25 dB, regulatory wejścia: symetryczne combo, akceptujące zarówno XLR, jak i TRS (jack 1/4''), regulatory wyjścia: XLR, bypass pełnopasmowego sygnału, służy podłączeniu subwoofera, regulacje poziomu wejścia: czułość wejściowa regulowana za pomocą ośmiopozycyjnej drabinki rezystorowej, Regulacje toru wysokotonowego: regulacja poziomu głośnika wysokotonowego -1 dB / 0 /+1 dB, umożliwiająca subtelne dopasowanie charakterystyki monitora do preferencji lub akustyki pomieszczenia, regulacje toru niskokotonowego: bass boost, korygujący przetwarzanie niskich częstotliwości przez obudowę zamkniętą, umożliwiające rozciągnięcie  charakterystyki w lewo, nie podbijając żadnej częstotliwości, czyniąc ją podobną do przetwarzania przez bassreflex, statywy: pasujące do wyżej wymienionych monitorów o regulowanej wysokości od 65 cm do 105 cm

20. Zestaw statywów mikrofonowych  - 10 sztuk, regulowana wysokość, kierunek i kąt, 8 sztuk długich (np. do nagrywania wokalu), 2 sztuki krótkie (np. do nagrywania bębna taktowego).

21. Mikrofon wokalny pojemnościowy – 1 sztuka, charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, odpowiedź częstotliwościowa: 20 Hz - 20 kHz,, czułość: 23 mV/Pa, impedancja nominalna: 50 Ω, impedancja obciążenia: 1 kΩ, ekwiwalentny poziom szumu (CCIR): 17.5 dB, SNR (CCIR): 76.5 dB, maks. SPL: 138 dB (THD = 0.5%), złącze: XLR3F, masa: do 450 g.

22. Zestaw mikrofonów do perkusji – 1 komplet, 3 sztuki mikrofon do tomów (kotłów), typ dynamiczny, pasmo przenoszenia: 52Hz - 15kHz, charakterystyka: hiperkardioidalna, impedancja wyjściowa: 580 Ohm, czułość: 2mV / Pa @ 1k, maks SPL: 139dB, poziom odrzucenia: 20dB, 1 x mikrofon do werbla, typ: dynamiczny, pasmo przenoszenia: 55Hz - 16kHz charakterystyka: hiperkardioidalna, impedancja wyjściowa: 580 Ohm, czułość: 2,2mV / Pa @ 1k, maks. SPL: 137dB, poziom odrzucenia: 20dB, 1 x mikrofon do stopy, typ: dynamiczny, pasmo przenoszenia: 40Hz - 16kHz, charakterystyka: hiperkardioidalna, impedancja wyjściowa: 580 Ohm, czułość: 0,6mV / Pa @ 1k, maks SPL: 140dB, poziom odrzucenia: 23dB, 4 x DCLIP uchwyty na mikrofon, 1 x MC1 uchwyt na mikrofon, walizka.

23. Mikrofon małomembranowy  - 1 para, kapsuła: pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie, charakterystyka kierunkowości: kardioidalna, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, impedancja wyjściowa: 100 Ohm, stosunek sygnału do szumu [IEC651]: 78 dB, ekwiwalentny poziom szumów: <16 dBSPL [krzywa korekcji A zgodna z IEC268-15], maks. SPL: 143 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], czułość: -38 dB, 1 V/Pa [12 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB, zasilanie: Phantom P48 [38 - 52 V], P24 [20 - 26 V], pobór prądu: 4 mA, 2 mA, walizka, osłony powietrzne, uchwyty.

24. Zestaw mikrofonów uniwersalnych:

1. Mikrofon – 1 sztuka, płaska, szeroka charakterystyka częstotliwościowa zapewniająca wyjątkowo czystą i naturalną reprodukcję muzyki oraz mowy, podcięcie basów oraz uwypuklenie środkowego pasma (wzmocnienia pasma prezencji) kontrolowane za pośrednictwem ikon ustawień charakterystyki, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w wyniku zoptymalizowania ekranowania ograniczającego szerokopasmowe zakłócenia emitowane przez monitory komputerów, wewnętrzny pneumatyczny system antywstrząsowy "air suspension", filtr pop eliminujący potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciw zgłoskom wybuchowym czy dźwiękom oddechu, owiewka ograniczająca zgłoski wybuchowe i zapewniająca cieplejsze brzmienie przy bliskim ustawieniu mikrofonu podczas śpiewania, uchwyt klamrowy zapewniający łatwy montaż i demontaż, oraz precyzyjną kontrolę ustawienia mikrofonu, klasyczna kardioidalna charakterystyka kierunkowości, jednolita w całym paśmie i symetryczna względem osi mikrofonu zapewniająca maksymalne ograniczenie obecności sąsiednich dźwięków i minimalną koloryzację dźwięków odbieranych przy ustawieniu mikrofonu pod kątem, typ przetwornika: dynamiczny, pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz, czułość (1 kHz): -59,0 dBV/Pa / 1,12 mV/Pa, charakterystyka częstotliwościowa: 50 - 20000 Hz

2. Mikrofon - 2 sztuki: przełączane z poziomu mikrofonu charakterystyki kierunkowości: dookólna, ósemkowa i kardioidalna, 3-pozycyjny przełącznik filtra, pozwalający na ustawienie płaskiej charakterystyki przenoszenia lub filtracji górnoprzepustowej o częstotliwości odcięcia 40 lub 80 Hz, 3-pozycyjny tłumik Pad: 0, -5, -10 dB, układy wyjściowe zapewniające ekstremalnie mały poziom szumów własnych, szeroki zakres dynamiki, odporna na uderzenia siatka chroniąca kapsułę, wewnętrzne, elastyczne zawieszenie kapsuły, przystosowany do pracy ze standardowym zasilaniem Phantom P48 i współpracujący z napięciem 44 - 52 V wytworzonym na pinach 2 i 3 złącza XLR, impedancja obciążenia: współpraca z obciążeniami nie mniejszymi niż 1 kOhm,  rozkład pinów: Pin 1 - masa, Pin 2 - gorący, Pin 3 - zimny, wkładka: podwójna, polaryzowana zewnętrznie, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, mpedancja wyjściowa: 200 Ohm, stosunek sygnału do szumu [IEC651]: 87 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15], ekwiwalentny poziom szumów: 7 dBA SPL [IEC651, IEC268-15], maks. SPL: 147 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], 157 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], czułość: -36 dB, 1 V/Pa [16 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB, dynamika [DIN IEC651]: 140 dBA [IEC268-15], zasilanie: Phantom 48 V,  maks. poziom wyjściowy: +16 dBu [THD 1%, 1 kOhm],

3. Mikrofon - 2 sztuki: charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz, czułość: -54,5 dBV/Pa (1,9 mV), impedancja: 150 Ohm, złącze: XLR

4. Mikrofon - 2 sztuki: mikrofon kierunkowy - kardioidalny dynamiczny, bez wyłącznika, pasmo przenoszenia: 50-15000Hz, gniazdo: XLR (cannon), czułość: 1,85 mV/Pa @1kHz, impedancja: 150 Ohm

25. Słuchawki monitorowane:

1. Słuchawki  - 3 sztuki, przewód idący tylko do jednej - lewej słuchawki, możliwość obracania nauszników w osi poziomej, typ: dynamiczne, zamknięte, pasmo przenoszenia: 5-35.000 Hz, impedancja: 80 Ohm, SPL (Sound pressure level)(1 kHz, 1 V RMS): 96 dB, tłumienie dźwięków otoczenia: 18dB, Maksymalna moc wejściowa: 100mW, nominalne zniekształcenia THD: <0.2%, kabel połączeniowy: 3 m, miedź OFC, rodzaj wtyku: pozłacany mini jack 3.5mm, przejściówka na stereo jack 6.3mm

2. Słuchawki – 1 sztuka: typ: dynamiczne  (otwarte) nauszniki z gąbki pokrytej aksamitem, pasmo przenoszenia częstotliwości: 5 - 35 000Hz, mpedancja: 250 Ohm, skuteczność (SPL): 96 dB, zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,2 %, maks. wytrzymałość mocy: 100 mW, sprzężenie głowy z przestrzenią dźwiękową: circumaural, nacisk: 2,8 N, długość kabla: przewód spiralny min. 3 metry,w pojedynczej żyle wychodzącej z jednej strony, złącze: pozłacany mini jack 3,5 mm + 1/4" 6,3 mm przejściówka

26. Zestaw rejestrujący z oprogramowaniem i okablowaniem:

1. Komputer – 1 sztuka,  do obsługi programów rejestrujących audio i miksu, procesor i5 3,3Ghz,  16gb ram, wyświetlacz 27 cali Retina o rozdzielczości 5k, fusiondrive 2tb, karta graficzna  z 2gb pamięci. Myszka i klawiatura w zestawie (magic mouse, magic keyboard) wyposażony w złącze Thunderbolt 2.

2. Oprogramowanie DAW – 1 sztuka, do 128/64/32 ścieżek audio mono/stereo dla próbkowania 44.1-48/88.2-96/176.4-192kHz, jednoczesne nagrywanie do 32 śladów audio, maksymalna ilość wejść i wyjść 32x32 I/O, 96 ścieżek instrument, 512 ścieżek MIDI, 128 śladów Aux, nielimitowana ilość szyn bus, 1 ściezka video, grupy VCA, kompatybilność z ASIO, Core Audio, EUCON, format wtyczek: AAX Native i AAX AudioSuite, nagrywanie w trybie loop i Quick Punch, edytor Midi oraz edytor nut                  z programu Sibelius, wymiana plików AAF/OMF/MXF, odsłuch ścieżek w trybie AFL i PFL.

3. Oprogramowanie do edycji głosu w pakiecie z edytorem intonacji oraz kontroli oddechu – 1 sztuka, baza min. 150 presetów poprawiających jakość brzmienia miksu, dających możliwość poprawić, skorygować i wzbogacić jakość dźwięku, zawierające m.in. efekty: Plate Reverb, FX, Pitch, Delay, De-Esser, Saturation, 2x Compressor, Gate, EQ, Limiter.

4. Pakiet oprogramowania do masteringu – 1 zestaw, pakiet wtyczek do masteringu zawierający narzędzia typu EQ, kompresor, buss kompresor, kompresor wielopasmowy, kompresor mid-side, kontroler szerokości bazy stereo, imager, limiter, wskaźnik korelacji, służący do sklejania miksu, kontroli dynamiki i wzbogacania charakteru brzmienia z narzędziami: Vintage EQ, Vintage Compressor oraz Vintage Tape, zestaw presetów do osiągania autentycznego brzmienia danego gatunku muzycznego, możliwość odsłuchania rezultatów przed renderowaniem, tworzenie własnych torów sygnałowych, możliwość używania pojedynczych modułów z pakietu wtyczek jako wtyczek na śladach lub grupach w programie DAW.

5. Zestaw instrumentów wirtualnych i sampli – 1 zestaw, zawierający SYNTEZATORY: rounds, kontour, massive, monark, absynth 5, fm8, reaktor prism, reaktor spark, retro machines mk2, STRING'S ORAZ CINEMATIC: session horns, session Springs,  EFEKTY STUDYJNE: driver, supercharger, transient master, solid eq, solid bus comp, solid dynamics, the finger, reflektor, traktors 12, BĘBNY I INSTRUMENTY PERKUSYJNE: polyplex , battery 4, drumla, abbey road 60s brummer, studio brummer, discovery series west Arica, GITARA I BASS: rammfire, scarbee mm bass, PIANINA I FORTEPIANY: the grandeur, the maverick, the gentleman, the giant, vintage organs, scarbee a200, scarbee mark I, scarbee clavinet/pianet

6. Złącze mikrofonowe do studia – 1 sztuka, multicore 32/8, kabel wieloparowy, 40 kanałów (32 wejścia, 8 powrotów), długość: min. 30m

7. Klawiatura sterująca MIDI – 1 sztuka, dynamiczna klawiatura sterująca z ośmioma padami także dynamicznymi, osiem potencjometrów, osiem suwaków,

przyciski gotowe do pełnej integracji z DAWem.

8. Przewody mikrofonowe - 20 sztuk: długość min. 6 metrów, przekrój poprzeczny rdzenia: 0.5 mm 2, rdzeń: 2 x 28 x 0.15 mm, izolacja rdzenia – PE, zawartość rdzenia -2 skręcone przewody, ekran: podwójny, miedziany, owijka skręcona w dwóch kierunkach, izolacja zewnętrzna: PVC, średnica zewnętrzna: 7 mm, minimalny kąt zginania: 35 mm, zakres temperatury pracy: -30 °C / +70 °C, impedancja rdzenia [ohm / km]: 40 ohm, pojemność rdzenia - < 55 pF/m, pojemność izolacji - < 95 pF/m, impedancja izolacji > 100 Mohm/km, kable zakończone złączami XLR 3-pin żeńskim i męskim (3 połączenia lutowane, metalowa obudowa, posrebrzane styki, samozaciskowa dławica kablowa z tworzywa sztucznego, elastyczna profilowana gumowa zagłuszka zabezpieczająca przewód, profilowany przycisk PUSH zapewniający szybkie i proste wyciągnięcie wtyku, pojemność pomiędzy pinami: <4pF, wytrzymałość na przebicie: 1,5kV DC, obciążalność pojedynczego styku: 16A RMS / 50v, szczelność IP40, wytrzymałość mechaniczna >1000 cykli

9. Przewody liniowe - 10 sztuk, długość min.6 metrów, przekrój poprzeczny rdzenia: 0.5 mm 2, rdzeń: 2 x 28 x 0.15 mm, izolacja rdzenia: PE, zawartość rdzenia:  2 skręcone przewody, ekran - podwójny, miedziany, owijka skręcona w dwóch kierunkach, izolacja zewnętrzna: PVC, matowa, średnica zewnętrzna: 7 mm, minimalny kąt zginania - 35 mm, akres temperatury pracy: -30 °C / +70 °C, impedancja rdzenia [ohm / km]: 40 ohm, pojemność rdzenia - < 55 pF/m, pojemność izolacji - < 95 pF/m, impedancja izolacji > 100 Mohm/km, kable zakończone złączami jack 1/4” stereo (rezystancja połączenia: zależne od rodzaju połączenia, rezystancja izolacji: >2GΩ, wytrzymałość na przebicie: 1kV DC, obciążalność pojedynczego styku: zależne od rodzaju połączenia, średnica przewodu: 4-7mm, maksymalny przekrój przewodu: 2x1,0mm2, wytrzymałość mechaniczna: >1000 cykli, zakres temperatur: -20oC...+65oC, Zgodność i normy: IEC 6060311; EIA RS-453; IEC 68-2-20)

Załącznik Nr 2


.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

 

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

dostawę specjalistycznego wyposażenia studia nagrań i pracowni,wyposażenia komputerowego studia nagrań i pracowni, wyposażenia nagłośnieniowo – oświetleniowego studia nagrań i pracowni w ramach projektu „Centrum Sztuk Audiowizualnych ETIUDA” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim www.mck.ostrowiec.pl w dniu 25 października 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach i za określone niżej kwoty.

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto


...................................zł.


...................................%


.................................. zł.


.................................. zł.


cena brutto słownie: .............................................................................................................................. .zł.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 9 grudnia 2016 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3.

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

  

 
Zakup sceny mobilnej

Załaczniki do pobrania na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=14

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 12
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl