gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Druk materiałów poligraficznych MCK

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000, 00 euro netto na druk materiałów poligraficznych,            tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r. Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 21 lutego 2018 r. umowę

z Firmą ALFA Anna Szałapska art. papiernicze i biurowe, os. Słoneczne 42 c, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 
Kontrola zarządcza 2017

 
Druk materiałów poligraficznych

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

Druk materiałów poligraficznych, tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

 

Nawiązując do zapytania o cenę otrzymanego od Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm przy nakładzie wynoszącym 18 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL (210x99 mm) przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 20 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                                              i w przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

zał. nr 2 (wzór umowy)

Umowa

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),

NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK, zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………

o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą na druku materiałów poligraficznych, tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r:

 1. PLAKATY (całość zamówienia)
 • A1
  • nie mniej niż 750 sztuk/15 nakładów po 50 sztuk każdy
  • gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 • A2
  • nie mniej niż  3000 sztuk/ 20 nakładów po 150 sztuk każdy
  • gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 • niestandardowe o wymiarach (na przystanki autobusowe) 120 x 176 cm
  • nie mniej niż 270 sztuk/15 nakładów po 18 sztuk każdy
  • gramatura - kreda błysk 140 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy/4+0

 

 • A0
  • Ø nie mniej niż 15 sztuk/15 nakładów po 1 sztuce każdy
  • Ø gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • Ø kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 

 1. ZAPROSZENIA (całość zamówienia)

formaty:

 • DL (210x99 mm)
  • nie mniej niż 940 sztuk/ 2 nakłady po 470 sztuk każdy
  • kolorystyka 4+4
  • gramatura - kreda błysk 300 g

 

 • A4 składane do A5
  • nie mniej niż 1 000 sztuk/ 5 nakładów po 200 sztuk każdy
  • kolorystyka 4+4
  • gramatura - kreda błysk 300 g

 

 1. c. BILETY (całość zamówienia)
 • format - 7 x 15 cm
 • nie mniej niż 3696 sztuk/ 8 nakładów po 470 sztuk każdy
 • gramatura - kreda mat 170 g
 • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy/4 +0
 • perforacja oddzielająca grzbiet od biletu w jednym miejscu
 • wprowadzenie numeracji: numer rzędu, numer miejsca, bieżąca numeracja biletów zgodnie z ewidencją druku ścisłego zarachowania (na grzbiecie i na bilecie)

 

 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi potrzebę wykonania druku materiałów poligraficznych, które nie zostały opisane w ust.1., przeprowadzi on z Wykonawcą dodatkowe negocjacje określające format, nakład, parametry techniczne oraz cenę.

 

 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi potrzebę wykonania druku materiałów poligraficznych, które zostały opisane w ust.1., ale w innych ilościach, przeprowadzi  on z Wykonawcą dodatkowe negocjacje określające nakład oraz cenę.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według sukcesywnych zleceń składanych przez pracowników MCK.

 

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej projekty graficzne materiałów poligraficznych odpowiednio na każdą organizowaną przez siebie imprezę (zgodnie z planem pracy MCK), określając ich liczbę, format oraz termin wykonania.

 

 1. Po dokonaniu niezbędnych do druku korekt projektów graficznych materiałów poligraficznych, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia drogą elektroniczną lub telefonicznie uwag lub akceptacji projektów materiałów poligraficznych w terminie 2 dni roboczych.  W przypadku braku informacji zwrotnej w ww. terminie ze strony Zamawiającego uznaje się, że przedłożony projekt został zaakceptowany. W przypadku uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opracowanie graficzne z uwzględnieniem tych uwag i zastrzeżeń.

 

 1. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowania materiałów poligraficznych, Wykonawca przystąpi do ich wykonania.

§ 2.

1.  Odbiór przedmiotu umowy, tj. partii materiałów poligraficznych na daną imprezę, nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia posiada wady jakościowe lub ilościowe.

4.  Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni do usunięcia wad.

5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia.

 

 

 

 

6.  Ustala się następujące warunki płatności Wykonawcy za wykonaną usługę:

 1. koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.
 2. koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.
 3. koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 4. koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm przy nakładzie wynoszącym 18 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 5. koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL (210x99 mm) przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 6. koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 7. koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.

 

7.  Płatność dokonana zostanie przelewem, do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę (tj. osobno za każdą partię druków na daną imprezę)                      i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

§ 3.

 1. Czas trwania umowy ustala się na okres  od 20 lutego do 31 grudnia 2018 r.
 2. Strony ustalają, że ww. ilości materiałów poligraficznych mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla żadnej ze stron ze względu na możliwość odwołania imprez organizowanych prze MCK bądź wprowadzenia do planu pracy nowych wcześniej nie przewidzianych.
 3. Wykonawca nie może rościć sobie żadnych praw wobec Zamawiającego,  w sytuacji zmniejszenia się zakresu przedmiotu umowy.
 1. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych technologii.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście lub poprzez powierzenie określonej części osobie trzeciej. Za ewentualne działania osób trzecich Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.

 

 

§4.

1.  Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował przedmiot umowy.

 

§5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

 
Ochrona imprez MCK w 2018

OGŁOSZENIE

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą , spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 6 grudnia 2017 r. umowę na ochronę imprez plenerowych masowych, nie masowych oraz imprezy sylwestrowej, organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

z Biurem Ochrony Osób i Mienia Scorpion Sp. z o.o., ul. Jesienna 1, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski


OGŁOSZENIE

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą , spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Kod CPV: 79700000-1 do 79721000-4 (usługi detektywistyczne i ochroniarskie) Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 4 grudnia 2017 r. umowę na ochronę osobową oraz monitoring obiektów tj.

 1. ochronę osobową budynku kina „Etiuda”, Aleja 3 Maja 6, w dni robocze od godz. 2100 do 700, w dni wolne od pracy – całą dobę, każdorazowo wykonywanej przez 1 umundurowanego pracownika ochrony,
 2. całodobową ochronę osobową  muszli koncertowej w Parku Miejskim,
 3. monitoring i interwencje w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,
 4. konserwację i naprawę systemu monitoringu w budynku CTH  przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a,

z BIUREM OCHRONY SPARTAN Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 45, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania pod linkiem:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=18

 
Ochrona i monitoring obiektów MCK w 2018

Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

bezpośrednią ochronę fizyczną, monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz konserwację i naprawę systemu monitoringu

 

Nawiązując do konkursu ogłoszonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim www.mck.ostrowiec.pl w dniu ………………. 2017 r. oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach                  i za określone niżej kwoty.

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

cena brutto słownie: .............................................................................................................................. .zł.

 1. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wygrania konkursu zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istniejącymi warunkami technicznymi oraz stanem faktycznym obiektów będących przedmiotem konkursu.
 2. Do niniejszego Kwestionariusza Ofertowego załączamy dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII. Ogłoszenia.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Umowa niniejsza zawarta zostaje w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu ………….. 2017 r. pomiędzy stronami:

………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą

a

 

MIEJSKIM CENTRUM KULTURY, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski) REGON: 001162220,           NIP: 661 – 14 – 09 – 833, reprezentowany przez Marka Cichosza – p.o.Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym,

po przeprowadzeniu postępowania z dnia …………………. na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 ustawy Pzp.

§ 1.

Zamawiający zleca Wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r:

 1. monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie: Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 2. konserwację urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego w obiekcie:

Centrum Tradycji Hutnictwa, ul. Świętokrzyska 6 i 6a, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski,

 1. bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy  Alei 3 Maja 6 oraz terenu wokół całego obiektu - parking kina, wejście główne do budynku, oraz okolice wyjść ewakuacyjnych z sali kinowej,
  1. bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu muszli koncertowej
   w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się
   w bezpośrednim otoczeniu, obszar objęty przedmiotem zamówienia określa załącznik graficzny   nr 1 do niniejszej umowy.

 

§ 2.

 1. Monitorowanie sygnałów, o których mowa w § 1. ust.1 i ust. 3 polegać będzie na przyjmowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego dwutorowo: I tor drogą radiową oraz II tor drogą telefoniczną lub GSM.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)      monitorowania uzgodnionych sygnałów, o których mowa w § 1. ust. 1. i ust. 3. przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę,

2)       rejestrowania uzgodnionych sygnałów odebranych z lokalnego systemu alarmowego,

3)      udostępnienia Zamawiającemu wyciągów z odpowiednich rejestrów, na jego pisemne żądanie,

4)      podjęcia interwencji na każdy sygnał alarmowy odebrany przez Centrum Monitorowania wg. kolejności otrzymywanych sygnałów z lokalnych systemów monitorowanych – zastrzega się priorytet dla sygnału napadu z uwagi na możliwość zagrożenia życia,

5)      użycia grupy szybkiej reakcji do udaremnienia powstania szkody w mieniu Zamawiającego, przy czym czas dojazdu grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów) wynosi do 5 minut od momentu otrzymania alarmu, gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych,

6)     w razie uzasadnionej potrzeby powiadomienia Zamawiającego lub osobę upoważnioną, Policję, Straż Pożarną, albo inne specjalistyczne służby w zależności od potrzeb.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)        utrzymania lokalnych systemów alarmowych przez cały czas trwania umowy w stanie przydatnym do użytku,

2)        okresowego sprawdzania prawidłowości działania lokalnych systemów alarmowych przy uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,

3)        niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o ważnych wydarzeniach dotyczących systemu alarmowego  i innych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla usługi monitorowania, w tym o ewentualnych uszkodzeniach i niesprawnościach łączy i systemu o których powziął wiadomość, a jeśli takowe trwają lub ich przewidywany brak działania trwać będzie dłużej niż jedną dobę – poinformować o tym Wykonawcę na piśmie, a także o zmianach numerów telefonów, osób upoważnionych oraz o innych zmianach w karcie zgłoszenia,

4)             zapewnienia wolnej przestrzeni roboczej wokół każdej czujki, przy czym Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wystroju wewnętrznego obiektu mogącego mieć wpływ na działanie systemu alarmowego,

5)             Zamawiający lub osoba upoważniona jest zobowiązana do stawienia się w chronionym obiekcie od chwili powiadomienia w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Jeżeli w czasie 30 minut nie uda się powiadomić Zamawiającego lub osoby upoważnionej o zaistniałym zdarzeniu (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), lub Zamawiający nie stawi się w obiekcie, wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wewnątrz chronionego obiektu. Ochrona fizyczna wykonywana podczas oczekiwania na przyjazd osoby upoważnionej ze strony Zleceniodawcy jest wliczona w koszt zamówienia,

6)             prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu, uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną. W takim przypadku do obiektu nie jest wysyłana załoga patrolowo – interwencyjna.

 1. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi monitorowania z powodu:

1) nieprawidłowej pracy łączy telefonicznych, ich złej jakości, itp. - jako, że nie stanowią one własności Wykonawcy,

2) innych okoliczności, za które w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego – zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności,

3) z powodu zaistniałych zakłóceń atmosferycznych dotyczących utrudnienia w otrzymywaniu sygnałów przesyłanych za pomocą fal radiowych,

4) z powodu następstwa sił wyższych.

5. Potwierdzeniem wykonania usługi monitorowania będzie przedstawienie comiesięcznych wydruków

ze stacji monitorowych, zawierające zdarzenia wygenerowane przez system alarmowy. Wykonawca

dostarczy wydruk Zamawiającemu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 3.

 1. Wykonawca przeprowadza czynności konserwacyjne i dozorowe polegające na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania istniejącego systemu alarmowego w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej oraz eksploatacji i zobowiązuje sie do:

1)  sprawdzania stanu centrali, czujników, manipulatorów, sygnalizatorów optyczno – akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,

2)  sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

3)  sprawdzenie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

4)  sprawdzanie łączności systemów alarmowych,

5)  sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu,

6)  dokonania wpisu w rejestrze konserwacji po wykonaniu ww. postanowień.

2. Wykonawca dokonuje okresowych konserwacji systemu alarmowego co 3 miesiące:

1)      materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarcza Wykonawca na swój koszt,

2)      części zamienne niezbędne do przeprowadzania napraw dostarcza Wykonawca na swój koszt,

3)      Zamawiający nie będzie obciążony kosztami dojazdu i robocizny serwisanta.

 1. Konserwacja nie obejmuje:

1) uszkodzeń urządzeń w czasie remontów lub działania siły wyższej,

2) uszkodzeń powstałych na skutek działania osób trzecich i nieupoważnionych, a także w wyniku niewłaściwej eksploatacji i w warunkach niezgodnych z wymogami producenta urządzeń.

 1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia awarii systemu alarmowego na piśmie, a także drogą mailową i faksem, przez 24 godziny na dobę.
 2. Wykonawca podejmuje się usunięcia awarii w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia pod warunkiem dysponowania w tym czasie przez Wykonawcę częściami zamiennymi niezbędnymi do usunięcia awarii. W przypadku nie usunięcia usterki w terminie do 24 godzin Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia fizycznego w postaci jednego pracownika przebywającego w obiekcie do momentu usunięcia awarii.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)      zapewnienia Wykonawcy dostępu do elementów systemu oraz głównej centrali w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy,

2)      pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu systemu alarmowego z eksploatacji w terminie 7 dni przed dniem wyłączenia,

3)      niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach oraz oprogramowaniu centrali za wyjątkiem funkcji użytkownika.

 

§ 4.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania bezpośredniej ochrony fizycznej:

1)        kina „Etiuda”, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Alei 3 Maja 6, o którym mowa w § 1.ust. 5. niniejszej umowy, która odbywać się będzie w następujący sposób: w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, tj. poprzez obecność jednego umundurowanego pracownika Wykonawcy w chronionym obiekcie, przy czym strażnicy obecni będą w dni robocze w godz. 21.00 – 07.00, w dni świąteczne i wolne od pracy – całodobowo.

2)        muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, o której mowa w § 1.ust. 6. wraz z jej wyposażeniem, mieniem znajdującym się na jej terenie i terenem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu, w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, jak również w święta i dni wolne od pracy; obszar objęty  bezpośrednią ochroną fizyczną określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej umowy, zwanych w dalszej części umowy „obiektami”.

 1. Wykonawca oświadcza, że strażnicy pełniący bezpośrednią ochronę fizyczną w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej, zatrudnieni są przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 2. Rozkład czasu pracy przy ochronie obiektów pomiędzy poszczególnych strażników należy do wyłącznej kompetencji Wykonawcy.
 3. W celu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4. ust. 1. Wykonawca na terenie obiektów zorganizuje w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego posterunek obsługiwany przez jednego strażnika.

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia książki czynności ochrony obiektu, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przebiegu,
zaistniałych zdarzeń,  przeprowadzonych kontroli itp., osobno dla kina Etiuda, osobno dla muszli    
koncertowej,

2) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
z największą starannością, rzetelnie i skutecznie,

3) zachowania w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo chronionego
obiektu w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu,

4) strażnicy są zobowiązani do współpracy z pracownikami MCK znajdującymi się na terenie obiektu                
i do pomocy w czynnościach związanych z właściwą organizacją i przebiegiem imprez oraz                            
w obsłudze seansów filmowych.

5) strażnicy są zobowiązani do wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora MCK lub
upoważnionego przez niego pracownika w zakresie zabezpieczania mienia i osób przebywających
w obiekcie chronionym,

6) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu na terenie obiektu pożaru, awarii,
włamania, kradzieży, aktu wandalizmu itp. sytuacji,

7) oznakowania w sposób widoczny obiektu informacją „obiekt chroniony”,

8) zapewnienia na własny koszt strażnikowi odpowiedniego umundurowania identyfikującego
Wykonawcę (identyfikator) oraz bezprzewodowe środki łączności do kontaktu z Policją,  
Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zamawiającym i innymi jednostkami,
latarki wraz z niezbędnym osprzętem oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego
wykonywania przedmiotu umowy,

9) zapoznania się i stosowania instrukcji p.poż obiektu i regulaminu wewnętrznego,

10) przekazania najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu wykazu osób, które będą
wykonywać dozór wraz z określeniem ich kwalifikacji,

11) każdorazowego aktualizowania wykazu, co najmniej na 24 godziny przed zmianą wykazu osób
wykonujących dozór,

12) sprawdzanie, czy na terenie obiektów nie przebywają osoby nieuprawnione,

13) niedopuszczenie do zakłócenia spokoju na terenie obiektów,

14) sprawdzanie zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń obiektów,

15) patrolowanie całego terenu obiektów nie rzadziej niż co 20 minut,

16) pozostawanie w stałym kontakcie z dyżurnym operatorem Wykonawcy,

17) utrzymanie należytego porządku i czystości w miejscu pracy,

18) wpisania zauważonych usterek do książki usterek i przekazania jej Zamawiającemu bez zbędnej
zwłoki,

19) egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na terenie przyległym do  
obiektów,

20) w przypadku naruszenia mienia w obiekcie lub bezpieczeństwa pracujących w nim osób (pożar,
włamanie, zagrożenie zdrowia lub życia, awaria instalacji elektrycznej, wodnej itp.) strażnik
zobowiązany jest do:

a) bezpośredniej interwencji,

b) powiadomienia ustnie oraz pisemnie, dokonując odpowiedniego wpisu do książki czynności
ochrony, Dyrektora MCK lub upoważnionego przez niego pracownika  o zaistniałym zdarzeniu,

c) w przypadku konieczności interwencji grupy szybkiego reagowania powiadomienia dyżurnego
operatora Wykonawcy,

d) wstępnego zabezpieczenia śladów i dowodów kradzieży, włamania, dewastacji itp.,

e) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Policji,

f) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej,

g) w uzasadnionych przypadkach powiadomienie Straży Miejskiej (numer alarmowy 986).

6. Przekazywane przez Zamawiającego pod ochronę obiekty odpowiadają obowiązującym przepisom
ppoż. i bhp. Obiekty posiadają oświetlenie  terenu przylegającego.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich braków i usterek
  w zabezpieczeniu strzeżonych obiektów i terenów, stwierdzonych w czasie przyjmowania obiektu pod ochronę, wskazanych w protokole przejęcia lub stwierdzonych w trakcie realizacji umowy.

8. Strony ustalają że:

1)  przeprowadzenie instruktażu dla wyznaczonych pracowników do bezpośredniej ochrony fizycznej  odbędzie się w dniach ……………. 2017 roku w budynku kina „Etiuda” oraz w muszli koncertowej (dzień i godzina zostaną ustalone telefonicznie z upoważnionym pracownikiem MCK),

2) po zapoznaniu się wyznaczonych strażników z obiektem i potwierdzeniu ich predyspozycji do wykonywania powierzonych im obowiązków, każda stała zmiana osobowa  w ochronie obiektu powinna być uzgodniona wcześniej z upoważnionym pracownikiem MCK (nie dotyczy                w przypadku urlopu/wolnego strażnika i tzw. przypadków losowych).

3)  osoby pełniące obowiązki strażnika powinna być w pełni sprawna ruchowo ze względu na stałą konieczność monitorowania porządku w obiektach i wokół nich,

4)  po przeprowadzeniu instruktażu obowiązek zaznajomienia ewentualnych nowych strażników, przy  
jednoczesnym spełnieniu warunków opisanych w § 4. ust. 8. pkt. 1 i 3, z rozkładem budynków oraz z zakresem obowiązków określonych w § 4.ust. 5. niniejszej umowy leży w gestii Wykonawcy,

9. W przypadku konieczności użycia grupy reagowania na skutek wezwania strażnika obecnego  w obiekcie chronionym, Wykonawca gwarantuje, że dojazd grupy w dobrych warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia, bez mgieł i opadów), o każdej porze (w dzień i w nocy) i gdy nie dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń nadzwyczajnych nie przekroczy 5 minut.

 

10. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) zapewnienia Wykonawcy pomieszczenia do pełnienia służby, dającego schronienie przed opadami
atmosferycznymi, a w okresie jesienno – zimowym utrzymującego stałą temperaturę, posiadające
oświetlenie oraz takie usytuowanie, ażeby umożliwić strażnikowi prowadzenie obserwacji
wzrokowej, przynajmniej części dozorowanego obiektu,

2) wyposażenia udostępnionego pomieszczenia w krzesło i biurko (względnie stolik), apteczkę
pierwszej pomocy z instrukcją udzielania pierwszej pomocy, gaśnicę p.poż., dostęp do wody          
i toalety, wykaz numerów alarmowych oraz kontaktowych z upoważnionymi przedstawicielami
Zamawiającego,

3) zabezpieczenia mechanicznego obiektu poprzez montaż zamków we wszystkich pomieszczeniach obiektów, w których znajdują się wartościowe przedmioty,

4) poniesienia kosztów mediów zużytych przez strażników w trakcie wykonywania swych obowiązków.

5) każdorazowego zamykania pomieszczeń, w których znajdują się przedmioty wartościowe, przy czym klucze do wymienionych pomieszczeń w kinie „Etiuda” będzie przechowywać pracownik zatrudniony przez Zamawiającego.

 1. W obiektach, o których mowa w § 4. ust. 1. obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, regulamin dozoru określający zakres obowiązków i sposób pełnienia dozoru przez strażników. Sposób i jakość wykonywania usług przez strażników Wykonawca kontroluje poprzez swoje służby nadzoru. Prawo kontroli pracy strażników mają także upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

§ 5.

1. Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  ……...                 zł netto plus 23 % VAT (słownie:  …………. złotych netto + 23 % VAT) miesięcznie.

2. Kwota wymieniona w ust. 1. niniejszego paragrafu obejmuje należność za wykonanie wszystkich prac wymienionych  w § 1., 2., 3., i 4. niniejszej umowy. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie protokołu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy oraz faktury dostarczonej do Zamawiającego, która będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obowiązuje przez cały okres trwania umowy, o którym mowa w § 1. i  § 9. ust.1.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu na okres trwania
niniejszej umowy.

 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy stwierdzający należyte wykonanie usługi.
 2. Koszty związane z połączeniami telefonicznymi centrali alarmowej ze stacją monitorującą ponosi Zamawiający.
  1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z instrukcją korzystania z systemu monitorowania alarmów.

 

§ 6.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy  
zachowaniu należytej staranności świadczonych usług, za szkody powstałe w obiekcie.

2. W przypadku powstania szkody w obiekcie, której wystąpieniu Wykonawca mógł zapobiec lub   
wykazaniu, że na jej powstanie miała wpływ służba pełniona niezgodnie z regulaminem dozoru,
Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie lub na własny koszt naprawi zaistniałą szkodę.
Wysokość ewentualnego odszkodowania odpowiadać będzie udokumentowanym przez   
Zamawiającego faktycznym wydatkom poniesionym na likwidację powstałej szkody. Odszkodowanie
wypłacane będzie w terminie 14 dni od daty zakończenia prac przez Komisję, o której mowa w § 6.
ust.3.

3. Przyczyny powstania szkód będzie ustalać Komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy.                    
Niezgłoszenie się przedstawiciela Wykonawcy do prac Komisji na pisemne zawiadomienie
Zamawiającego, skutkować będzie przyjęciem bez zastrzeżeń przez Wykonawcę ustaleń Komisji
zawartych w protokole.

4. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby, którymi się
posługuje przy realizacji umowy.

5.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) jeżeli sprawcy włamali się do obiektu z miejsca obiektywnie niewidocznego dla strażnika,                   
np:  podkop, niezabezpieczony właz dachowy itp.,

2) za szkody powstałe wskutek niedopełnienia przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków
właściwego zabezpieczenia obiektu i przyjętych w umowie w tym zakresie ustaleń,

3) w przypadku naprawienia szkody lub pokrycia jej kosztów przez sprawców.

 

§ 7.

1. W przypadku powstania szkody w obiekcie objętym ochroną Wykonawca ma obowiązek udostępnienia
Zamawiającemu dokumentów wewnętrznych związanych z realizacją umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego kradzieży zobowiązany jest on:

1) niezwłocznie powiadomić właściwą jednostkę Policji oraz upoważnionego przedstawiciela     
Wykonawcy,

2) w zgłoszeniu pisemnym do Wykonawcy, w miarę możliwości ująć rodzaj, ilość, szacunkową  
wartość skradzionych przedmiotów oraz podać termin komisyjnego obliczania strat, tak aby mógł
być na nim obecny przedstawiciel Wykonawcy,

3) umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy przeprowadzenie czynności wyjaśniających,
niezbędnych do ustalenia okoliczności kradzieży oraz udzielić mu wszelkich związanych
z tym wyjaśnień, przede wszystkim udostępnić dokumenty na podstawie których, możliwe będzie    
ustalenie rodzaju szkody, jej wysokość i związane z tym odszkodowanie.

3. W przypadku odzyskania przez Zamawiającego skradzionych przedmiotów lub wyrównania strat                      
w inny sposób (np. przez firmę ubezpieczeniową czy też sprawcę szkody) zobowiązany jest on
powiadomić o tym Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zwolniony jest
z obowiązku wypłaty uznanego odszkodowania, a wcześniej wypłacone podlega zwrotowi.

 

§ 8.

Wykonawca odpowiada za szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy, niepodjęcia interwencji z przyczyn od niego zależnych, w formie odszkodowania, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Na tę okoliczność Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowe, których potwierdzone przez siebie kserokopie przedkłada Zamawiającemu oraz, że zobowiązuje się do kontynuowania takiego ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 9.

 1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia  2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.
 2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego, mającego wpływ na bezpieczeństwo obiektów, naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.
 3. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem umowy Zamawiający winien zgłaszać do biura Wykonawcy na piśmie, w terminie 10 dni od daty zaistniałego zdarzenia.
 4. Umowa niniejsza nie stanowi umowy o ubezpieczenie i jej nie zastępuje.

5. Do wszystkich spraw nie ujętych w niniejszej umowie mają zastosowanie uregulowania przepisów
Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie ewentualne spory między stronami umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

7. Strony nie mogą praw wynikających z niniejszej umowy przenosić na osoby trzecie.

 

 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego,                     
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                         Wykonawca

 

 

 

 

 

 

……………………………………………                               ……………………………………….

 

Wszystkie załączniki do pobrania pod linkiem:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=17

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 12
All rights reserved ® 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl