gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Wynajem sprzętu i obsługa Dni Ostrowca 2018

 

 

Wszystkie załączniki na stronie BIP MCK:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=22


 

 

 
Druk albumu "XIV Wystawa Doroczna FGMCK"

 

 

 

załącznik nr 1

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK"

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 27 kwietnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy  i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                                              i w przypadku wyboru naszej oferty przez MCK zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

zał. nr 2 (wzór umowy)

 

 

Umowa

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),

NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK, zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………

o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą na druku druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK"                  wg poniższej specyfikacji:
  1. tytuł roboczy "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu"
  2. format: 22,5 x 22 cm (podstawa x wysokość)
  3. środek, 120 stron
  4. papier : kreda gloss biały, 150 g/m2
  5. druk: przód CMYK, tył CMYK; część arkuszy w duotonie (K+PANTONE CG9) - ilość do ustalenia.
  6. oklejka

papier: kreda gloss biały, 150 g/m2

 1. druk: przód CMYK
 2. introligatornia : folia satynowa przód, lakier UV wybiórczy przód
 3. wyklejka

papier : offset biały, 170 g/m2 - 2 kolory

tektura: 2 mm

 1. introligatornia : książka oprawa twarda szyta grzbiet prosty z wyklejką
 2. nakład: 300 sztuk

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według powyższej specyfikacji oraz według wskazówek pracowników Galerii Fotografii MCK.
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt graficzny.
  1. Po dokonaniu niezbędnych do druku korekt projektu Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia drogą elektroniczną lub telefonicznie uwag lub akceptacji projektu graficznego w terminie 2 dni roboczych.  W przypadku braku informacji zwrotnej w ww. terminie ze strony Zamawiającego uznaje się, że przedłożony projekt został zaakceptowany. W przypadku uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opracowanie graficzne z uwzględnieniem tych uwag i zastrzeżeń.
  2. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowania projektu graficznego, Wykonawca przystąpi do wykonania zamówienia.

 

§ 2.

1.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia posiada wady jakościowe lub ilościowe.

4.  Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni do usunięcia wad.

 

5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia.

6.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …………  zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.

7.  Płatność dokonana zostanie przelewem na postawie protokołu odbioru, do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

 

§ 3.

 1. Ustala się  termin wykonania przedmiotu umowy określony w §1 na dzień 27 kwietnia 2018 r.
 2. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych technologii.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście lub poprzez powierzenie określonej części osobie trzeciej. Za ewentualne działania osób trzecich Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.

 

 

§4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował przedmiot umowy.

 

§5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

 

Załączniki do pobrania:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=21

 

 

 

 

"

 
Druk materiałów poligraficznych MCK

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000, 00 euro netto na druk materiałów poligraficznych,            tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r. Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 21 lutego 2018 r. umowę

z Firmą ALFA Anna Szałapska art. papiernicze i biurowe, os. Słoneczne 42 c, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 
Kontrola zarządcza 2017

 
Druk materiałów poligraficznych

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

Druk materiałów poligraficznych, tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

 

Nawiązując do zapytania o cenę otrzymanego od Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm przy nakładzie wynoszącym 18 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL (210x99 mm) przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 20 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń                                              i w przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta                   na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

 

zał. nr 2 (wzór umowy)

Umowa

zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),

NIP: 661 – 14 – 09 - 833,  reprezentowanym przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK, zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………

o następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę polegającą na druku materiałów poligraficznych, tj. plakatów, zaproszeń i biletów na imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r:

 1. PLAKATY (całość zamówienia)
 • A1
  • nie mniej niż 750 sztuk/15 nakładów po 50 sztuk każdy
  • gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 • A2
  • nie mniej niż  3000 sztuk/ 20 nakładów po 150 sztuk każdy
  • gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 • niestandardowe o wymiarach (na przystanki autobusowe) 120 x 176 cm
  • nie mniej niż 270 sztuk/15 nakładów po 18 sztuk każdy
  • gramatura - kreda błysk 140 g
  • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy/4+0

 

 • A0
  • Ø nie mniej niż 15 sztuk/15 nakładów po 1 sztuce każdy
  • Ø gramatura – kreda błysk 130/135 g
  • Ø kolorystyka – druk jednostronny kolorowy (4+0)

 

 

 1. ZAPROSZENIA (całość zamówienia)

formaty:

 • DL (210x99 mm)
  • nie mniej niż 940 sztuk/ 2 nakłady po 470 sztuk każdy
  • kolorystyka 4+4
  • gramatura - kreda błysk 300 g

 

 • A4 składane do A5
  • nie mniej niż 1 000 sztuk/ 5 nakładów po 200 sztuk każdy
  • kolorystyka 4+4
  • gramatura - kreda błysk 300 g

 

 1. c. BILETY (całość zamówienia)
 • format - 7 x 15 cm
 • nie mniej niż 3696 sztuk/ 8 nakładów po 470 sztuk każdy
 • gramatura - kreda mat 170 g
 • kolorystyka – druk jednostronny kolorowy/4 +0
 • perforacja oddzielająca grzbiet od biletu w jednym miejscu
 • wprowadzenie numeracji: numer rzędu, numer miejsca, bieżąca numeracja biletów zgodnie z ewidencją druku ścisłego zarachowania (na grzbiecie i na bilecie)

 

 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi potrzebę wykonania druku materiałów poligraficznych, które nie zostały opisane w ust.1., przeprowadzi on z Wykonawcą dodatkowe negocjacje określające format, nakład, parametry techniczne oraz cenę.

 

 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi potrzebę wykonania druku materiałów poligraficznych, które zostały opisane w ust.1., ale w innych ilościach, przeprowadzi  on z Wykonawcą dodatkowe negocjacje określające nakład oraz cenę.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia według sukcesywnych zleceń składanych przez pracowników MCK.

 

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej projekty graficzne materiałów poligraficznych odpowiednio na każdą organizowaną przez siebie imprezę (zgodnie z planem pracy MCK), określając ich liczbę, format oraz termin wykonania.

 

 1. Po dokonaniu niezbędnych do druku korekt projektów graficznych materiałów poligraficznych, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia drogą elektroniczną lub telefonicznie uwag lub akceptacji projektów materiałów poligraficznych w terminie 2 dni roboczych.  W przypadku braku informacji zwrotnej w ww. terminie ze strony Zamawiającego uznaje się, że przedłożony projekt został zaakceptowany. W przypadku uwag i zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opracowanie graficzne z uwzględnieniem tych uwag i zastrzeżeń.

 

 1. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowania materiałów poligraficznych, Wykonawca przystąpi do ich wykonania.

§ 2.

1.  Odbiór przedmiotu umowy, tj. partii materiałów poligraficznych na daną imprezę, nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2.  Koszt dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

3.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od odbioru, jeżeli stwierdzi, że przedmiot zamówienia posiada wady jakościowe lub ilościowe.

4.  Odstępując od odbioru w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni do usunięcia wad.

5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w dodatkowym terminie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy lub obniżenia wynagrodzenia.

 

 

 

 

6.  Ustala się następujące warunki płatności Wykonawcy za wykonaną usługę:

 1. koszt druku 1 sztuki plakatu A0 przy nakładzie wynoszącym 1 sztukę wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.
 2. koszt druku 1 sztuki plakatu A1 przy nakładzie wynoszącym 50 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.
 3. koszt druku 1 sztuki plakatu A2 przy nakładzie wynoszącym 150 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 4. koszt druku 1 sztuki plakatu niestandardowego o wymiarach 120 x 176 cm przy nakładzie wynoszącym 18 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 5. koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu DL (210x99 mm) przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 6. koszt druku 1 sztuki zaproszenia formatu A4 składane do A5 przy nakładzie wynoszącym 200 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.
 7. koszt druku 1 sztuki biletu o wymiarach 7 x 15 cm przy nakładzie wynoszącym 470 sztuk wynosi …………  zł (słownie: ………………………) netto plus 23% podatku VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ……………)  brutto.

 

7.  Płatność dokonana zostanie przelewem, do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę (tj. osobno za każdą partię druków na daną imprezę)                      i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

§ 3.

 1. Czas trwania umowy ustala się na okres  od 20 lutego do 31 grudnia 2018 r.
 2. Strony ustalają, że ww. ilości materiałów poligraficznych mają charakter orientacyjny i nie są wiążące dla żadnej ze stron ze względu na możliwość odwołania imprez organizowanych prze MCK bądź wprowadzenia do planu pracy nowych wcześniej nie przewidzianych.
 3. Wykonawca nie może rościć sobie żadnych praw wobec Zamawiającego,  w sytuacji zmniejszenia się zakresu przedmiotu umowy.
 1. Wykonawca zamówienie powyższe przyjmuje i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. Przez najwyższą staranność strony rozumieją użycie materiałów najwyższej jakości, zastosowanie nowoczesnych technologii.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście lub poprzez powierzenie określonej części osobie trzeciej. Za ewentualne działania osób trzecich Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, tak jak za swoje własne działania.

 

 

§4.

1.  Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony z możliwością jej pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron na 3 miesiące naprzód lub rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym terminie za porozumieniem stron.

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji, jeżeli Wykonawca w nieprawidłowy sposób będzie realizował przedmiot umowy.

 

§5.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych, oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 12
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl