gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień
Ogłoszenia
Wynajem nagłośnienia itp - rozstrzygnięcie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Regulaminem udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych,informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło umowę na wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, agregatu prądotwórczego, transportu, zabezpieczenie sceny, obsługę i realizację imprezy plenerowej ZAKOŃCZENIE WAKACJI  2018 w dniu 31 sierpnia 2018 r., zgodnie z riderem SŁAWOMIRA: The Greatest Tour z Wonder Events Alan Walburg, ul. Kukułki 35,  05 – 101 Skierdy.
cena netto:  38 200, 00, cena brutto: 46 986, 00

 
Zakończenie wakacji 31 sierpnia 2018 r. - Wynajem nagłośnienia, oświetlenia, multimediów itp.

 

Komplet załączników do pobrania :

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=26

.

 
Wynajem ekranu led

.

 

Załącznik nr 1

 

 

SPECYFIKACJA

 

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  1. ekran led o wymiarach nie mniejszych niż 5,5 x 3 m, standard 16:9,
  2. jakość – piksel nie większy niż P5,
  3. stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
  4. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia transmisji meczów,
  5. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.
  6. Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania.
  7. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
  9. Do realizacji ww. zamówienia Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z realizacją usługi.

 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

UMOWA

 

zawarta w dniu …………… 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy firmą :

…………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

a

Miejskim Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, (adres do korespondencji: Aleja 3 Maja 6, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski),                              NIP: 661 – 14 – 09 - 833, reprezentowaną przez Marka Cichosza – p.o. Dyrektora MCK,

zwanym dalej Zamawiającym, o następującej treści:

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji usługę: wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim:
  1. ekran led o wymiarach nie mniejszych niż 5,5 x 3 m, standard 16:9,
  2. jakość – piksel nie większy niż P5,
  3. stół realizacyjny z minimum 3 wyjściami,
  4. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia transmisji meczów,
  5. odświeżanie ekranu min. 3840 Hz.

 

§2

 1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem (dokonał wizji lokalnej), na którym odbędzie się Strefa Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 (Rynek       w Ostrowcu Świętokrzyskim), w celu ustalenia warunków i możliwości montażu w przeznaczonym do tego miejscu.
 2. Strony ustalają, iż osobami do kontaktu w imieniu Wykonawcy jest ………………….. nr telefonu …………………
 3. Koszty transportu niezbędnego do realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.
 4. Wykonawca pokrywa również koszty noclegów oraz wyżywienia osób realizujących czynności opisane w par.1.

 

§ 3

Czas trwania umowy ustala się na okres  od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r.

 

 

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt do:

 1. uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń oraz pokrycia wszelkich niezbędnych opłat wymaganych przy organizacji imprez,
 2. przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości obsługi porządkowej oraz zabezpieczenia p-poż.
 3. zapewnienia stałej obecności elektryka: imię i nazwisko ………………….,                  tel. ……………, oraz osoby odpowiedzialnej za organizację imprez, od momentu przybycia ekipy do czasu demontażu techniki: imię i nazwisko – …………………..,    tel. …………….
 4. zagwarantowania bezpieczeństwa ekipy technicznej oraz nienaruszalność ich mienia od momentu przyjazdu do momentu zakończenia imprezy poprzez zagwarantowanie odpowiedniej ilości ochrony; pod pojęciem mienia rozumie się sprzęt techniczny: ekran led, bagaże, samochody,
 5. zabezpieczenia dojazdu oraz wyjazdu na Rynek; jeżeli dojazd jest związany z koniecznością uzyskania zgody odpowiednich władz Zamawiający taką zgodę zobowiązany jest uzyskać,
 6. zabezpieczenia odpowiedniego oświetlenia terenu przy montażu i demontażu ekranu led,
 7. zapewnienia dla ekipy technicznej na czas montażu, demontażu i obsługi pomieszczenia,
 8. zapewnienia identyfikatorów umożliwiających swobodne poruszanie się po całym terenie imprezy.

§ 5

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …………  zł (słownie: ………) netto plus podatek VAT, tj. razem ……………….. zł (słownie: ………)  brutto.

2.  Płatność dokonana zostanie przelewem po wykonaniu usługi, na postawie protokołu odbioru,  do 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i dostarczenia jej do Zamawiającego.

 

§ 6.

Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu umowy do działania z należytą starannością i odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.

 

§ 7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odwołania imprez bez swojej winy, w tym z powodu działania siły wyższej, np. burze, gradobicia, pożar, sytuacje losowe. W takim przypadku nie należą się żadne roszczenia finansowe Wykonawcy.

 

§ 8.

 1. W przypadku niedopełnienia warunków umowy i odwołania realizacji  zlecenia przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy (bez wezwania) kary umownej w wysokości poniesionych kosztów, jeżeli odwołanie to nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz w wysokości 50% kwoty wymienionej   w  § 5 pkt 1, jeżeli odwołanie  to nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 2. W przypadku niedopełnienia warunków umowy i odwołania realizacji  zlecenia przez Wykonawcę po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu (bez wezwania) kary umownej w wysokości poniesionych kosztów, jeżeli odwołanie  to nastąpi do 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz w wysokości 50% kwoty wymienionej w  § 5 pkt 1, jeżeli odwołanie  to nastąpi w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu świadczenia usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.
 4. Za każde nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

 

§ 9.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  Prawo  zamówień publicznych oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

 

 

§ 12.

Umowa niniejsza nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku posiadania wymaganych prawem pozwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wykonywanej w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz z obowiązku posiadania polisy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000, 00 zł przez cały czas trwania umowy.

 

§ 13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA:

 

 

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia z 4 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

.....................................................

..............................................

(nazwa i adres Oferenta)

(miejscowość i data)

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

wynajem ekranu led wraz z obsługą w dniach 14 czerwca – 15 lipca 2018 r. w celu organizacji Strefy Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018                                          na terenie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim dniu ………………. 2018 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach  i za określone niżej kwoty.

 

 1. cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

Cena netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Cena brutto

 

 

...................................zł.

 

 

...................................%

 

 

.................................. zł.

 

 

.................................. zł.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 14 czerwca – 15 lipca 2018 r.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy do zawartych w nich uregulowań żadnych zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty przez MCK zobowiązujemy się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 2.

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

 

 

Wszystkie załączniki do pobrania na:

http://www.arl.ostrowiec.pl/bip/mck/index.php?dzial=modules/przetargi&id=0&p=25


 
Wynajem sprzętu i obsługa Dni Ostrowca 2018 - rozstrzygnięcie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Regulaminem udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych,informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło umowę na wynajem nagłośnienia, oświetlenia i multimediów, obsługę i realizację imprezy plenerowej DNI OSTROWCA 2018  w dniach 15 – 17 czerwca 2018 r., zabezpieczenie sceny zgodnie z riderem zespołu ENEJ z Wonder Events Alan Walburg, ul. Kukułki 35, 05-101 Skierdy
cena netto:  43 330, 00, cena brutto: 53 295, 90 zł

 
Druk albumu "XIV Wystawa Doroczna FGMCK"-rozstrzygnięcie

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  z Regulaminem udzielania przez Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych, informujemy, że Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zawarło 17 kwietnia 2018 r. umowę na druk albumu "XIV Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK" z Łódzkimi Zakładami Graficznymi Sp. z o.o., ul. Chemików 2, 95 – 100 Zgierz.
cena netto:  5 460, 00, cena brutto: 5 733, 00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 12
All rights reserved ® 2021 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl