Dach
gototopgototop

Zegarek/Pogoda

Konfiguracja

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 
Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Russian Spanish

Banery

 • Jazz nad kamienną
 • mkidn
 • ostrowiec.travel
 • Browart
 • Mapa Kultury
 • Portal Informacji Kulturalnej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Piknik Gombrowiczowski
 • Wielki Ogień

Ostrowiec Świętokrzyski  24. 07. 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Siennieńska 54

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania

„ Roboty zabezpieczające budynki  Browaru (części nieużytkowane)   przy ulicy  Siennieńskiej 54  oraz budynek kina „Etiuda” przy ul. Aleja 3 Maja 6”.

 1. Zakres  robót zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1

II.     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., a w szczególności:

A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, zrealizowali co najmniej   2 roboty ogólnobudowlane tj. budowa, przebudowa,  rozbudowa, remont obiektów budowlanych o wartości min. 50 tysięcy każda.

Dla potwierdzenia tego warunku Wykonawca powinien przedstawić dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

B.   Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia.

Wykonawca winien dysponować kadrą  zdolną do wykonania zamówienia w tym :

kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno – budowlanej.

 

III.    Rozpatrywane będą tylko oferty poniżej 30.000 EURO netto.

Termin wykonania zamówienia -   do  15 września  2014r.

IV.     Składanie ofert w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury  do dnia 31 lipca  2014 r.  do godziny 1000 .

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela   Zuzanna Turczyńska  tel. +48 723 311 711

V.      Otwarcie ofert  nastąpi  się w dniu 31 lipca 2014 r.  o godz. 1030 w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 54  (wejście od ulicy Polnej).

VI.    Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny

VII.   Do ogłoszenia załączono:

 1. Załącznik  nr 1   -  Opis Przedmiotu Zamówienia.
 2. Załącznik  nr 2   -  Projekt umowy.
 3. Załącznik  nr 3   -  Przedmiar robót.
 4. Załącznik  nr 4   - Plan sytuacyjny
 5. Załącznik  nr 5  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 08.
 6. Załącznik  nr 6  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 09.
 7. Załącznik  nr 7  – Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 10.
 8. Załącznik  nr 8  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 12
 9. Załącznik  nr 9  -  Inwentaryzacja  budynków obiektu:  Budynek A i B rys. 13.

10.  Załącznik  nr 10 - Inwentaryzacja  budynków obiektu: Budynek D Rzut parteru

11.  Załącznik  nr 11 -  Kwestionariusz ofertowy.

 

Elżbieta Baran

Dyrektor MCK

pobierz wszystkie dokumenty

 

Komentarze użytkowników:

All rights reserved ® 2018 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim | Designed by TRaffii
http://www.kino.etiuda.o-c.pl